75 Numaralı Güncelleme Paketi İçeriği

 

 
OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE T.C. KÜLLİYATI
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
6260 Sayılı “2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu”nda Sermaye Piyasası Kurulu Bütçesi Ekinde Yer Almayan (E) Cetvelin Eilişkin Düzeltme
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi Statüsüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ticari ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Kara Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Andlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Nato Evrensel Silah Arayüzü Hassas Güdüm Kiti Gösterim Projesi Düzenlenmesi ile İlgili Olarak Nato Hava Silahlanma Grubu (Nafag) Gösterim Projelerinin Geliştirme ve Uygulanması Konulu Mutabakat Muhtırası Kapsamında Gösterim Projesi Düzenlenmesi No.5'in Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afganistan Kara Harp Okulu Öğrencilerine Türkiye'de Verilecek Yaz Kampı Eğitimine İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması
Türk Kamu Görevlilerinin Avrupa Komisyonu'nda Görevlendirilmelerine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti'ne Yönelik Ab Mali Yardımına İlişkin İşbirliği ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Beşinci Bileşeni-kırsal Kalkınma Bileşeni (Ipard) Kapsamındaki Yardımın Uygulanması İçin Kurallar Hakkında Anlaşma'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile Türkiye Halk Bankası Arasındaki Özel Sektör Yenilenebilir Enerji Verimliği Projesi ile İlgili Kredi ve Garanti Anlaşmaları
Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünce Yürütülmekte Olan Ankara-istanbul Hızlı Tren Projesi'nin Ek Finansmanı Amacıyla Avrupa Yatırım Bankası ile İmzalanan Krediye İlişkin Sözleşme'nin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar
Türkiye-azerbaycan Uzun Vadeli Ekonomik ve Ticari İşbirliği Programı ve İcra Planı'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokol
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında Uygulama Programı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Planlama Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
Özel Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi Ek Kredisi ile İlgili Türkiye Kalkınma Bankası A.ş. ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Kredi ve Garanti Anlaşmaları
Özel Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi Ek Kredisi ile İlgili Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ş. ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Kredi ve Garanti Anlaşmaları
Pazara Hazırlık Teklifi İçin Hibe Anlaşması Pazara Hazırlık Ortaklığı (Pmr) Çoklu Donör Fonu ile İlgili Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Yapılan Anlaşma
2012 Yılı Yatırım Programı 18 Ekim 2011 Gün ve 28088 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 11 Ekim 2011 Gün ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Resmi İstatistik Programı (2012-2016)'nın Kabul Edilmesi Hakkında Karar
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 Uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 Üncü ve 17/7 Nci Maddelerine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı:2010/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği
Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin ve Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği
Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği
Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ
Türk Gıda Kodeksi Gluten İntoleransı Olan Bireylere Uygun Gıdalar Tebliği
Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozlarının Kimyasal Analizi İçin Numune Alma Metotları Tebliği
Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Kimyasal Analizi İçin Numune Alma Metotları Tebliği
Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ
Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ
İstanbul Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((At) 715/2007)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/at)
Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği
Başbakanlık Basın-yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik
Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yurtdışına veya Uluslararası Kuruluşlara Geçici Görevli veya Aylıksız İzinli Olarak Gönderilecek Emniyet Teşkilatı Personeline İlişkin Yönetmelik
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.ş. (Tülomsaş) Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği
Sayıştay Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği
Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği
Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Elektrik İletim A.ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği (Shy-sms)
Uçak Mürettebatı Belgelerinin Düzenlenmesine Ait Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik
Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği
Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği
Sığır Vebası, Koyun ve Keçi Vebası, Domuzların Veziküler Hastalığı, Mavi Dil Hastalığı, Geyiklerin Epizootik Hemorajik Hastalığı, Koyun Keçi Çiçeği, Veziküler Stomatitis, Sığırların Nodüler Ekzantemi, Afrika Domuz Vebası, Klasik Domuz Vebası ve Rift Vadisi Hummasına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
Su Hayvanlarının Sağlık Koşulları ile Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik
Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Köy Korucuları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünün Yönetim ve Denetim Şekilleri ile Örgütlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Milli Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Fenni Mesuliyet Hizmetleri Yönetmeliği
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası Serbest Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 14/11/2011
Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik Ekonomik ve Teknik İşbirliği Paketi Hakkında Başbakanlık Genelgesi
Genel Sağlık Sigortalısı Gelir Tespiti İşlemleri Hakkında Başbakanlık Genelgesi
İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu Hakkında Başbakanlık Genelgesi
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma ile 22 Ekim 2009 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşmaya Değişiklikler Getirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu (Mıga) Sözleşmesinin Maddelerinde Yapılan Değişiklikler
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı Uygulama Protokolü
Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği
Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Kapsam Dışı Personel Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI KARARLARI KÜLLİYATI
1.7.2003 Günlü, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
3.7.2005 Günlü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
31.5.2006 Günlü, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
4.11.1981 Günlü, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
4.12.2004 Günlü, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
9.6.1932 Günlü, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığı Kararı
Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığı Kararı
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı 
10.12.2003 Günlü, 5018 Sayılı “kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Kararı
VERGİ MEVZUATI
8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 Gider Vergileri Genel Tebliği
2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği
2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin)
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Vergi Usul Kanunu Sirküleri
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
PARA-BANKA-FİNANS MEVZUATI
 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
ÇALIŞMA MEVZUATI
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2012 Yılında Yapılacak İlave Tediyenin Ödenmesi Hakkında Karar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bünyesinde Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminer Faaliyetlerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar
Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar
Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
Altınkaya Et ve Et Mamulleri San. ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Altınkılıçlar Gıda San. ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Altınkılıçlar Kahve Kakao Ürünleri Tic. ve San. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
Nurbin Temizlik İnş. Turz. Gıda Tarım Ürünleri Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Art Aksesuar ve Mobilya San. Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Dosu Maya Mayacılık A.ş. ve Bağlı İşyerleri Hakkında İşkolu Tespit Kararı
TEŞVİK MEVZUATI
01/12/2011 - 31/12/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
01/12/2011 - 31/12/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
01/12/2011 - 31/12/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
01/12/2011 - 31/12/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
1/12/2011 - 31/12/2011 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İHALE MEVZUATI
Kamu İhale Tebliği
TİCARET MEVZUATI
Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Alberk Qa Uluslar Arası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Udem Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Udem Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Sgm: 2011/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (Tse) Gerçekleştireceği Ulusal Teknik Onay Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Avrupa Teknik Onay Faaliyetleri Hakkında Tebliğ
GİDER MEVZUATI
Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ
Milli Emlak Genel Tebliği
Milli Emlak Genel Tebliği
Milli Emlak Genel Tebliği
Milli Emlak Genel Tebliği
Milli Emlak Genel Tebliği
2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği

 

 

Yayın Tarihi : 3 Şubat 2012