74 Numaralı Güncelleme Paketi İçeriği

 

 
OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE T.C. KÜLLİYATI
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar
Katılım Öncesi Yardım Aracı-geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-kısım 1a ve 1b Çerçevesinde 2011 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmalarının, Anlaşmalara Dair Beyanları İçeren Notalar ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar
Nato Hava Silahlanma Grubu (Nafag) Proje Gösterimlerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması Konulu Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Gençlik Programına ve Hayatboyu Öğrenme Alanındaki Eylem Programına (2007-2013) Katılımı ile İlgili Mutabakat Zaptı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Mektupların Onaylanması Hakkında Karar
Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam İşbirliği Teşkilatı Arasında 10 Ağustos 2009 Tarihinde İmzalanan “türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Teşkilatı Arasında Hibe Anlaşması” ve “türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tarafından İslam Konferansı Teşkilatı, İslam Ülkeleri İstatistiksel, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne Hizmet Binası Yapımı İçin Verilen Hibenin Kullandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Protokol”ün Tadil Edilmesine İlişkin Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (Masak) ile Avustralya İşlem Bildirim ve Analiz Merkezi (Austrac) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
Elektrik Piyasası Kanununun 11 İnci Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 Ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 İnci Maddesine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 Nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 İnci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ
Benzin Türlerine Harmanlama Amaçlı Yakıt Biyoetanolünün Piyasaya Arzı Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-hatiplik ve Müezzin-kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik
Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği
Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği
Risk Değerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sığırlarda Löykoz Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
Şarbon Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik
Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik
Yem Hijyeni Yönetmeliği
Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik
Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik Amaç ve Kapsam
Zoonozlar ve Zoonotik Etkenler, İlgili Antimikrobiyal Direnç ve Gıda Kaynaklı Salgınların İzlenmesi Yönetmeliği
İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Ipa Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye'nin Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (Enpı) Karadeniz Havzası Programı'na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2011 Yılı Finansman Anlaşması
Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2012 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ
Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ
Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği
Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği
Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği
Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği
Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği
Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği
Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği
Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği
Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Gider Bütçesi
YARGI KARARLARI KÜLLİYATI
27.12.2007 Günlü, 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
24.2.1983 Günlü, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
17.4.2008 Günlü, 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
24.7.2008 Günlü ve 5793 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
10.11.2005 Günlü, 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
4.6.1937 Günlü, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
31.03.2011 Günlü, 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
VERGİ MEVZUATI
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Maktu Harçlar ve Damga Vergisi Tutarları, Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Matrahları ve Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Artış Oranı ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar
Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği
Tahsilat Genel Tebliği
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Harçlar Kanunu Genel Tebliği
Harçlar Kanunu Genel Tebliği
2011 Yılı Damga Vergisi Tutarları
Harçlar Kanunu 2011 Yılı Tarifeleri
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
PARA-BANKA-FİNANS MEVZUATI
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat
Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları
ÇALIŞMA MEVZUATI
Mardin Boru San. ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Yazar Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. & Aba Tem. İnş. Pet. Ürn. Teks. İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
İtemsan Temizlik Güvenlik Sistemleri Taşıma İkram Hizmetleri Turizm Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
TEŞVİK MEVZUATI
Kaliteli Çay Yaprağı Temini Amacıyla Budamaya Tabi Tutulan Çaylıklar Nedeniyle Üreticilerin Uğradığı Gelir Kaybının Tazminine Dair Karar
Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar
1/11/2011 - 30/11/2011 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
Dahilde  İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
SERBSET MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MEVZUATI
2012 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111230m3-25.pdf>
İHALE MEVZUATI
TİCARET MEVZUATI
AVUKATLIK MEVZUATI
2012 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2012 Yılı Tarifesi
GİDER MEVZUATI
Milli Emlak Genel Tebliği

 

 

Yayın Tarihi : 1 Ocak 2012