63 Numaralı Güncelleme Paketi İçeriği

 

 
OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE T.C. KÜLLİYATI
Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu
Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu-gerekçe ve Komisyon Raporları
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında İstanbul'da Düzenlenecek Olan Irak'ta Yatırım Fırsatları Konferansına Yönelik Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgız Cumhuriyeti'ndeki Tika Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Yemen Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bahreyn Krallığı Çalışma Bakanlığı Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Kapasitenin Geliştirilmesine İlişkin İyi Niyet Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Kapsamında, Bulgaristan-türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı ile İlgili Finansman Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yaban Hayatının Korunması ve Geliştirilmesi Alanında İşbirliği Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı, Türkiye-bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programının Uygulamasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2008 Yılı Mali İşbirliği Anlaşması'nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar?bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Elektrik Bakanlığı Arasında Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında Mutabakat?zaptı
Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonunun İsminin Türkiye Judo Federasyonu Olarak Değiştirilmesine Dair Tebliğ
Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hazine Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Tapu ve Kadastro Kurulunun Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Telekomünikasyon Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-n Maddesi Kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Bazı Bağlı Kuruluşlarınca Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Harp Akademileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karasal Ortamda Yayında Olan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Yıllık Kullanım Ücretlerine İlişkin Yönetmelik
Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Radyo-televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Radyo-televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
Denizcilik Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
YARGI KARARLARI KÜLLİYATI
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı
Danıştay Genel Kurulu Kararı
VERGİ MEVZUATI
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
Yüksek Planlama Kurulu Kararı
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
ÇALIŞMA MEVZUATI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar
Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Limaş Liman İşletmeciliği A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Liman İşletmeleri ve Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Marport Liman İşletmeleri A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Uecc Lojistik Hizmetleri Taşımacılık ve Ticaret A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Assan Liman İşletmeleri A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Grup Suni Deri Tekstil San. ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri San. ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
TEŞVİK MEVZUATI
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İHALE MEVZUATI
Milli Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Esaslar
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2011 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2011 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
TİCARET MEVZUATI
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/eec) Kapsamında Meyer Yönetim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

 

Yayın Tarihi : 9 Mayıs 2011