61 Numaralı Güncelleme Paketi İçeriği

 

 
OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE T.C. KÜLLİYATI
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen Federal Tarım, Orman, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- Gerekçe ve Komisyon Raporları
 Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - Gerekçe ve Komisyon Raporları
Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Deniz Otoyollarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Muhtırası
Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler Hakkında Yönetmelik
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/at)
Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI KARARLARI KÜLLİYATI
17.7.1964 Günlü, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 26. Maddesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
22.11.2001 Günlü, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 713. Maddesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
4.1.1961 Günlü, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun, 22.7.1998 Günlü, 4369 Sayılı Kanun'un 13. Maddesiyle Değiştirilen Mükerrer 355. Maddesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
29.6.2001 Günlü, 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 7. Maddesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
18.2.1963 Günlü, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
31.5.2006 Günlü, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 86. Maddesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
28.3.2007 Günlü, 5614 Sayılı “bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı 
 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı 
 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı 
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Kararı
 Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Kararı 
VERGİ MEVZUATI
Gelir Vergisi Sirküleri
 Gelir Vergisi Sirküleri
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğini Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
ÇALIŞMA MEVZUATI
Vurallar Temizlik Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
 Martaş Marmara Ereğlisi Liman Tesisleri A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Komvek Karoser Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
 Euro Packaging Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
 G.c. Gıda San. ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
 Riport Rize Limanı Yatırım A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
 Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik San. Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
 Ambarlı Depolama Hizmetleri Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
 Dikili Liman ve Turizm İşletmeleri A. Ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
TEŞVİK MEVZUATI
1/2/2011 - 28/2/2011 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
1/2/2011 - 28/2/2011 Tarihleri Arasıda Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
Elma İhracatında İhracat İadesi Yardımı Yapılmasına İlişkin Tebliğ
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
TİCARET MEVZUATI
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Türk Standardları Enstitüsü'nün Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/at) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
GİDER MEVZUATI
Milli Emlak Genel Tebliği

 

 

Yayın Tarihi : 6 Nisan 2011