İçindekiler

BİRİNCİ BÖLÜM

YATIRIMLARI TEŞVİK

BİRİNCİ KISIM

YATIRIMLARIN TEŞVİKİ VE DEVLET YARDIMLARI

I-YATIRIMLARI TEŞVİK VE UYGULAMA 1

A- GENEL OLARAK YATIRIMLARI TEŞVİK 1

B- YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE YATIRIMLARIN TEŞVİKİ 1

1- Genel Olarak Yatırımlarda Devlet Yardımı 1

2- Amaç 1

3- Teşvik Belgesi 2

a- Yatırım Teşvik Belgesine Müracaat 2

b- Yatırım Teşvik Belgesinde Değişiklik 2

i- Yatırım Yerinde Değişiklik 2

ii- Yatırım Konusunda Değişiklik 3

c- Yatırım Teşvik Belgesinin Revizesi 3

d- Süre Uzatımı 3

e- İthal ve Yerli Makine ve Teçhizat Listelerinde Değişiklik 3

f- Teşvik Belgesinin İptali 3

4- Öz kaynak Oranları 3

5- Asgari Sabit Yatırım Tutarları 4

6- Devlet Yardımları Kapsamında Sağlanacak Destek Unsurları 4

7- Gümrük Vergisi İstisnası 6

8- Yatırım İndirimi 6

9- Makine ve Teçhizat alımında KDV desteği 6

10- Vergi, resim ve harç istisnası 6

11- Enerji Desteği, 6

12- Arsa tahsisi 6

13- Fondan kredi tahsisi 6

14- Kullanılmış Makine ve Teçhizat İthali 6

15- Müteahhitlik Yatırımları 6

16- Devir Temlik ve Satış 7

17- Uygulama, Takip Kontrol ve Müeyyide 8

18- Önceki Yıllara İlişkin Uygulama 8

19- Fon Kaynaklı Kredi ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi İhtiva Eden Teşvik Belgeleri 9

20- Kaynak Kullanımı Destekleme Primi İhtiva Eden Teşvik Belgeleri 9

21- 94/6411 Sayılı Karardan Önceki Kararlara Göre Düzenlenmiş Teşvik Belgeli Turizm Yatırımları 9

C- KOBİ YATIRIMLARI 10

1- Amaç ve Kapsam 10

2- Teşvik Belgesi 11

a- Teşvik Belgesi ve Başvuru 11

b- Tamamlama Vizesi 11

3- Destek Unsurları 11

4- Kredi 12

a- Kredinin Kapsamı 12

b- Kredi Limitleri 12

c- Öz kaynak Oranları 12

d- Geri Ödeme 12

e- Diğer Krediler 12

f- Ödemeler 13

g- Yatırımın Gerçekleşmemesi yada Yatırım Teşvik Belgesinin İptali yada Kredinin Vadesinde Ödenmemesi 13

h- Kredi Kullandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 13

i- Teminat 13

j- Öncelik 13

5- KDV Desteği 13

6- Şartların İhlali, Takip ve Sorumluluk 13

a- Şartların İhlali 13

b- Satış ve Devir 13

c- Kredi Usul ve Esasları 13

d- Halk Bankası’nca Alınacak Aracılık Ücret ve Komisyonları 14

e- Tereddüt ve İhtilaflı Durumlar 14

D- YATIRIM İNDİRİMİ 14

1- Genel Olarak Yatırım İndirimi ve Yasal Düzenlemeler 14

a- Yatırım İndiriminin Şartları 14

b- Yatırım İndiriminin Konusu ve Nispeti 15

c- Yatırım İndiriminin Başlangıcı ve Uygulama Süresi 16

d- Satış ve Devir 16

i) Satan veya devreden yönünden : 16

ii) Satın veya devir alan yönünden : 17

iii) Şartların ihlali halinde yapılacak muamele : 17

e- Muhasebe usulü 17

2- Yatırım İndirimi Şartları 17

a- Yatırım İndiriminde Kazancın Türü 17

b- Yatırım İndiriminde Mükellefiyet Türü 18

c- Yatırım İndiriminde Yatırım Konusu 18

d- Yatırım İndiriminde Teşvik Belgesi Uygulaması 18

e- Yatırım Tutarları 18

f- Yatırım Süresi 18

g- Yatırım İndirimi Oranı 19

3- Yatırım İndirimi Uygulaması 20

a- Yatırım İndiriminin Başlangıcı 20

b- Yatırım İndirimi Harcaması ve Harcama Konusu 21

c- Öz kaynak Oranı 22

d- Yatırım İndirimi Tutarı ve İndirim Uygulaması 23

e- Eskalasyon 24

f- Birden Fazla Yatırım Teşvik Belgesi ve Kazanç Unsuru 25

g- Yatırım İndiriminde Tevkifat 26

h- Yeminli Mali Müşavir Raporu 27

i- İzin ve Bildirimler 28

j- Bina Harcamaları 28

k- Teşvik Belgesiz Yatırımlar 28

i- Başvuru 29

ii- Yatırım Tutarları 29

iii- Yatırım Konusu ve Cinsi 29

iv- Yatırım Süresi 30

v- Yatırım İndirimi Oranı 30

vi- Azami ve Asgari Yatırım Tutarlarının Sağlanamaması 30

vii- Vizeler 34

viii- İndirimden Yararlanacak Yatırım Sayısı 34

ix- Eskalasyon 34

x- Muvazaalı İşlemler 34

xi- Tabi Olduğu Mevzuat 35

4- Şartların İhlali ve Teşvik Belgesinin İptali 35

5- Satış Devir ve Temlik 37

a- Satan yahut Devreden Yönünden Yapılması Gereken İşlemler 37

i- Yatırımdan Beklenen Amacın Gerçekleşmesi 37

ii- Yatırımdan Beklenen Amacın Henüz Gerçekleşmemesi 37

b- Satın veya Devralan Yönünden Yapılması Gerekli İşlemler 37

c- Birleşme ve Devir 39

6- Şartlarda Değişiklik ve Vize İşlemleri 40

E- YATIRIM TEŞVİK FONU 40

1- Yatırımları Teşvik Fonunun Amacı 40

2- Fonun Gelirleri 40

3- Fondan Yapılacak Ödemeler 41

a- Krediler 41

b- Diğer Ödemeler 41

c- Müracaat Mercileri 41

d- Ödeme Prosedürü 41

4- Fona Yapılacak Ödemeler 42

5- Sorumluluklar 42

6-Temerrüd 43

7- Fon Yönetim ve Denetimi 43

F-KDV DESTEĞİ KDV ERTELEMESİ VE KDV İSTİSNASI 43

1- Genel Olarak KDV Desteği 43

a- KDV Ertelemesi 43

b- KDV İadesi 43

c- KDV İstisnası 44

2- Yasal Düzenlemeler ve Tarihsel Süreç İçerisinde KDV Desteği 44

3- KDV Ertelemesi 44

a- Genel Olarak KDV Ertelemesi 44

b- Teminatın Çözülmesi 45

c- Mutemet Eliyle İthalat 45

d- Yatırımın Gerçekleşmemesi 45

4- KDV İadesi 46

a- KOBİ Yatırımlarında KDV Desteği 46

b- Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Kapsamında KDV Desteği 46

5- KDV İstisnası 47

a- Kapsam ve Tanımı 47

b- Eski ve Yeni Tarihli Teşvik Belgelerinde Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulaması 47

i- Yeni Teşvik Belgelerinde İstisna Uygulaması 47

ii- Eski Teşvik Belgelerinde Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulaması 48

c- Yatırımın Gerçekleşmemesi 48

d- İstisnanın Beyanı 48

e- İade Uygulaması 49

f- Eski Teşvik Belgelerinde Erteleme Uygulaması 49

G- GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI 50

1- Gümrük Vergisi ve Fon 50

2- Kullanılmış Makine ve Teçhizat İthali 51

3- Teminatlı İşlemler 51

4- Mutemet Eliyle Yapılan İthalat 52

5- Finansal Kiralama Yoluyla Yapılacak İthalat 52

6- Listelerde Ortaya Çıkan Farklılıklar 52

a- Kıymet, Miktar, Adet ve Menşe Farklılıkları 52

b- Evsafına Uygun Çıkmayan Eşya 53

7- Teşvik Belgesi 53

8- Devir Temlik ve Satış 53

a- Tamamlama Vizesi Yapılmadan Tümüyle Devir Temlik ve Satış 53

b- Aynı Yatırım Konusundaki Teşvik Belgesine Sahip Diğer Yatırımcılara Devir, Satış ve Temlik 54

c- Beş Yılını Dolduran Yatırım Malının Devir, Temlik ve Satışı 54

9- Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler 54

a- Beyannamenin Tescili 54

b- Tescil Sonrası İşlemler 54

10- Çeki Listesi 55

H- VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI 55

1-Bina İnşaat Harcı İstisnası 55

2- Damga Vergisi ve Harç İstisnası 55

a- Şirket Kuruluşu ve Sermaye Artırımı 56

b- Orta ve Uzun Vadeli Yatırım Kredisi İşlemleri 57

c- Gayrimenkul ve İrtifak Haklarının Ayni Sermaye Olarak Konulmasıyla İlgili İşlemler 58

d- Sorumluluklar ve Müeyyideler 58

i- Sorumluluklar 58

ii- Müeyyideler 59

aa- Yatırımcılara Uygulanacak Müeyyideler 59

bb- İşlemi Yapan Kuruluşlara Uygulanacak Müeyyideler 60

3- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları 62

4- Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşviki 62

a- Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası 63

b- Çalışanlardan Kesilen Vergilerin Ertelenmesi 63

c- İşlemlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası 63

d- Sigorta Primi İşveren Payları 64

I- ARSA TAHSİSİ 65

1- Genel Olarak Arsa Tahsisi 65

2- Arsa Tahsisinden Kimler Yararlanabilecektir. 65

3- Duyuru 65

4- Devredilebilir Taşınmazlar 65

5- Devredilemez Taşınmazlar 65

6- Taşınmazların Devri 66

a- Taşınmazların Hazine Tarafından İl Özel İdarelerine Devri 66

b- Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi İçin Başvuru 66

i- Bilgi ve Belgelerin Gönderilmesi 68

ii- Komisyon 68

c- Başvuruda Öncelik Sırası 68

d- Devir Şartları 69

i- İstihdam Şartı 69

ii- Taahhüt 69

iii- Teminat 70

e- Devir ve Tapuya Şerh 70

f- Masraflar 71

g- Yatırım Yerinin Başkalarına Devri 71

h- Yatırıma Başlanması ve Yatırımın Tamamlanması 71

i- Yatırımın Geri Alınması ve Tahliye 71

J- ENERJİ DESTEĞİ 72

a- Genel Olarak Yatırımlarda Enerji Desteği 72

b- Enerji Teşvikinden Yararlanma Şartları 72

c- Sorumluluklar 72

K- FİNANSMAN FONU 73

L- FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) 73

1- Gümrük Vergisi ve Resimlerinin Teminata Bağlanması 73

2- Teşvik Belgeli Yatırım Mallarının Finansal Kiralama Yoluyla Sağlanması 74

3- Finansal Kiralama Şirketlerinde Yatırım İndirimi 74

a- Yatırım İndiriminden Yararlanabilmek İçin Gerekli Şartlar 74

i- Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanmalıdır 74

ii- Finansal Kiralama Konusu Mallar Yeni Olmalıdır 74

b- Yatırım İndiriminin Başlangıcı 74

c- Yatırım İndiriminden Yararlanamayacak Finansal Kiralamalar 75

d- Yatırım İndirimi Uygulamasında Kiralama Süresi İle İlgili Hususlar 75

e- Devir Satış ve Temlik 75

4- Finansal Kiralama İşlemlerinden Harç Muafiyeti 75

İKİNCİ KISIM

I- GENEL OLARAK YATIRIM TEŞVİKLERİ VE BAŞVURU 76

II- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İÇİN BAŞVURU 77

A- BAŞVURUYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 77

B- BAŞVURUDA ARANILACAK BELGELER 77

C- BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 83

D- TEŞVİK BELGESİZ YATIRIMLARDA BAŞVURU 85

1- Teşvik Belgesiz Yatırımlara Başlanmadan Önce Yapılacak Başvuru 85

III- YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN REVİZESİ İÇİN BAŞVURU 87

A- GENEL OLARAK YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN REVİZESİ 87

B- YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN REVİZESİ İÇİN BAŞVURU 88

IV- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VİZESİ İÇİN BAŞVURU 88

A- Genel Olarak Yatırım Teşvik Belgesi Vizesi 88

B- Yatırım Teşvik Belgesi Vizesi için Başvuru ve Gerekli Belgeler 88

V- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SÜRE UZATIMI İÇİN BAŞVURU, 89

A- Genel Olarak Yatırım Teşvik Belgesinde Süre Uzatımı 89

B- Süre Uzatımı İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler 89

1- Yatırım Süresinin Uzatılması İçin Yapılacak Başvuru 89

2- Belgede Kayıtlı Özel Şart Süre Uzatımı İçin Başvuru 89

VI- GLOBAL LİSTE DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN BAŞVURU, 89

A- Genel Olarak Global Liste Değişikliği 89

B- Belge Kapsamına Makine ve Teçhizata ilave Edilmesi için Gerekli Bilgi ve Belgeler 90

1- Belge Kapsamına Makine ve Teçhizat İlavesi İçin 90

2- Belge Kapsamına Makine ve Teçhizat Değişikliği İçin 90

3- Belge Kapsamı Makine ve Teçhizat ile İlgili Fiyat Değişiklikleri 90

4- İthal ve Yerli Listeler Arasında Makine ve Teçhizat Transferi 91

VII- YER DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN BAŞVURU, 91

A- Genel Olarak Yatırım Yeri Değişikliği 91

B- Yatırım Yeri Değişikliği Müracaatları İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler 91

VIII- YATIRIM TEŞVİK BELGESİNE YENİ TEŞVİK TEDBİRLERİNİN İLAVESİ İÇİN BAŞVURU, 91

A- Genel Olarak Yeni Teşvik Tedbiri İlaveleri 91

B- Lehe Gelen Hükümler Nedeniyle Yeni Teşvik Tedbiri İlave Edilmesi İçin Başvuru 91

IX- TEMİNATLI İŞLEMLER, 92

X- MAKİNE VE TEÇHİZATIN DEVRİ, 92

A- Genel Olarak Makine ve Teçhizat Devri 92

B- Makine ve Teçhizatı Devredecek İşletmenin Müracaatı Ekinde Bulunması Gerekli Bilgi ve Belgeler 92

C- Makine ve Teçhizatı Devralacak Firmanın Müracaat Ekinde Bulunması Gerekli Bilgi ve Belgeler 93

XI- FİNANSAL KİRALAMA İÇİN BAŞVURU, 93

A- Genel Olarak Finansal Kiralama 93

1- Yatırımcı Müracaatı Ekinde Bulunması Gerekli Bilgi ve Belgeler 93

2- Finansal Kiralama Şirketinin Müracaatı Ekinde Bulunması Gerekli Bilgi ve Belgeler 93

XII- KAYBOLAN BELGE YERİNE YENİSİNİN ONAYLANMASI İÇİN BAŞVURU 94

XIII- YATIRIMLARIN TAKİBİ VE KONTROLÜ 94

XIV- YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN BAŞVURU 94

XV- KOBİ TEŞVİK BELGESİ İÇİN BAŞVURU, 96

XVI- TEŞVİK BELGESİNDE YER ALAN TEŞVİK UNSURLARI İLE İLGİLİ MÜRACAAT

MERCİLERİ 96

ÜÇÜNCÜ KISIM

YATIRIMLARI TEŞVİK VE MUHASEBE UYGULAMALARI

I- GENEL OLARAK YATIRIM TEŞVİKLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI

KARŞISINDAKİ DURUMU 96

II- DESTEK UNSURLARINA İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARI 97

1- Yatırım İndirimi 97

2- Teşvikli Kredi 100

3- Gümrük Vergisi ve Fon İstisnası 101

4- KDV İstisnası 101

5- Vergi, Resim ve Harç İstisnası 102

6- Yatırım Yeri Tahsisi 102

İKİNCİ BÖLÜM

İHRACATI TEŞVİK

BİRİNCİ KISIM

İHRACATI TEŞVİK KARARLARI, DAHİLDE İŞLEME REJİMİ, GEÇİCİ KABUL REJİMİ, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

I- İHRACATI TEŞVİK KARARLARI 103

A- Vergi Resim ve Harç İstisnasının Uygulanacağı İşlemler 104

B- Vergi, Resim ve Harç İstisnasından Yararlandırılacak İhracat Kredileri ile İlgili İşlemler 104

a - Kredi Süresi 104

b - Belge Kapsamında Kullandırılacak Kredi Miktarı 105

c - İhracat Kredilerinde Vergi, Resim ve Harç İstisnası’nın Kapsamı 105

d - Taahhütlerin Kapatılması 105

II- DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 108

A- Dahilde İşleme Rejimi Amaç ve Kapsamı 108

B- Dahilde İşleme Rejimi İzin Belgesi ve Müracaat Usulleri 109

C- Dahilde İşleme İzin Belgelerinde Yapılacak Değişiklikler 110

D- Dahilde İşleme Rejimi Tedbirleri 110

1- İthalatta Şartlı Muafiyet Sistemi 110

2 - İthalat Esnasında Alınan Vergilerin Geri Ödenmesi 111

3- Dahilde İşleme Rejiminde Belirtilen Esaslar 111

E- Hariçte İşleme Rejiminden Yararlanma 112

F- Eşdeğer Eşya Kullanımı 113

G- Aracı İhracatçı ile İhracat 113

H- Kayda Bağlı Malların İhracı 113

I- Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler 113

J- İthal Edilen Mal veya İhraç Edilen Mamulün İadesi 114

K- Kısmi Teminat İadesi 114

L- İhracatın Gerçekleştirilmesi 114

M- İzin Belgelerinin Kapatılması 115

N- İhracatın Gerçekleşmemesi 115

O- Dahilde İşleme Rejiminde KDV Yönünden Tecil-Terkim Uygulaması 116

1- Genel Olarak Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında Tecil Terkin Uygulaması 116

2- Tecil 117

3- Terkin 117

4- Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında İthal Edilen Mallarla Üretilen Malların İhraç Kaydıyla Teslimi 118

P- Vergi Resim Ve Harç İstisnası 118

R- Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura Kapsamında Yapılan Satışlar 119

III- GEÇİCİ KABUL REJİMİ 120

A- Genel Olarak Geçici Kabul Rejimi 120

B- Geçici Kabul Rejiminden Yararlanmak İçin Müracaat ve Belge Alınması 120

C- Geçici Kabul Rejiminde Süre ve Ek Süreler 120

D- Giriş Gümrüğünde Yapılacak İşlemler 121

1- İşlemin Yapılacağı Gümrük Müdürlüğü 121

2- Muayene ve Tespit 121

3- Cari Hesap Defteri 122

E- Çıkış Gümrüğünde Yapılacak İşlemler 122

F- Mahrece İade ve İhraç Ürünün Geri Gelmesi 122

G- Fire ve Zayiat 123

H- Şartların İhlali 123

I- Teminatların Mahsup ve İadesi 123

IV- İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER 124

A- Genel Olarak İhracat Sayılan Satış ve Teslimler 124

B- Müracaat ve Belge Alma 124

C- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler 124

D- İhracat Sayılan Satış ve Teslimlerde Taahhütlerin Kapatılması 126

V- İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 126

A- Genel olarak İhracata Yönelik Devlet Yardımları 126

B- İhracata Yönelik Devlet Yardımları 127

C- Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımlarını 127

1- Genel Olarak Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımlarını 127

2- Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımlarının Kapsamı 128

3- Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımları 129

4- Ortak Projeler 130

5- Stratejik Odak Konulu ve Sermaye Destekli Projeler 130

6- Ödemeler 131

7- Projenin Durdurulması ve Tasfiyesi 131

8- Sermaye Desteğinin Geri Ödenmesi 131

9- Sorumluluklar 132

10- Gizlilik 132

D- Çevre koruma Yardımlarını 132

1- Genel Olarak Çevre Koruma Faaliyetlerinin Desteklenmesi 132

2- Desteklenecek Faaliyetler 133

3- Başvuru ve Ödeme 133

4- Sorumluluklar 133

E- Yurtiçi ve Yurt Dışı Uluslararası Nitelikteki İhtisas Fuarlarına İlişkin Yardımları 133

1- Yurtdışı Fuar ve Sergilerde Milli Düzeyde veya Bireysel Katılımın Desteklenmesi 133

a- Genel Olarak Yurtdışı Fuar ve Sergilerde Milli Düzeyde veya Bireysel Katılımın Desteklenmesi 133

b- Desteklenecek Faaliyetler 134

c- Ödeme 135

d- Sorumluluklar 136

2- Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Karar 136

a- Genel Olarak Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Teşviki 136

b- Desteklenecek Faaliyetler 136

c- Desteklenecek Fuarlar 136

d- Ödeme 137

e- Sorumluluklar 137

F- Pazar Araştırmasına Yönelik Yardımları 137

1- Pazar Araştırmasına Yönelik Yardımların Amaç ve Kapsamı 137

2- Pazar Araştırmasına Yönelik Yardımlar ile Bu Yardımlardan Yararlanacaklar 138

a- Pazar Araştırma Projelerinin Desteklenmesi 138

b- KOBİ’ler arasında İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi 140

3- Ödeme ve Genel Esaslar 140

4- Sorumluluklar 140

G- Yurt Dışı Ofis-Mağaza İşletme ve Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Yardımlar 140

1- Genel Olarak Yurt Dışı Ofis-Mağaza İşletme ve Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Yardımlar 140

2- Desteklenecek Faaliyetler 140

a- Yurt Dışında Kendi Unvan Ve Markası İle Satış Yapmak Amacıyla Şirket/Mağaza/Depo/Şube Açılmasına Destek Sağlanması 141

b- Yurt Dışında Mal Ticaretine Aracılık Etmek Amacıyla Şirket/Mağaza/Depo/Şube Açılmasına Destek Sağlanması 141

c- Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Desteklenmesi 141

3- Ödeme ve Genel Esaslar 142

4- Sorumluluklar 143

H- Eğitim Yardımlarını, 143

1- Genel Olarak Eğitim Yardımlarının Amacı ve Kapsamı 143

2- Eğitim Konuları 143

3- Uygulama Programları 143

4- Değerlendirme Merkezleri 144

5- Ödemeler 144

6- Sorumluluklar 144

I- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımı 145

1- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımının Amacı ve Kapsamı 145

2- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımı Esasları 145

a- Mahsup Edilecek Giderler 146

b- Müracaat 147

c- Mahsup İşlemleri 147

d- Bu Destek Unsurundan Yararlanamayacak İşlemler 147

J- İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında İstihdama Yol Açma Yardımı 148

1- İstihdama Yol Açma Yardımının Amaç ve Kapsamı 148

2- Uygulama 148

3- Sorumluluklar 149

K- Patent, Faydalı Model Belgesi Ve Endüstriyel Tasarım Tescili Harcamalarının Desteklenmesi 150

1- Patent, Faydalı Model Belgesi Ve Endüstriyel Tasarım Tescili Harcamalarının Desteklenmesi Yardımının Amaç ve Kapsamı 150

2- Destek Kapsamındaki Faaliyetler 150

a- Patentler 150

b- Faydalı Model Belgeleri 151

c- Endüstriyel Tasarımlar 151

3- Sorumluluk 152

İKİNCİ KISIM

İHRACATI TEŞVİK İLE İLGİLİ BAŞVURULAR

I- DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN BAŞVURU 152

A- Genel Olarak Dahilde İşleme Rejimi ve Başvuru 152

B- Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Gönderileceği Merciler 152

C- Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Süreleri 152

D- Yeni Belge Verilmesi 153

E- Dahilde İşleme İzin Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler 153

F- Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler 158

G- Hariçte İşleme İzin Belgesi 162

1- Hariçte İşleme İzin Belgesi İçin Başvuru 162

2- Hariçte İşleme İzin Belgesi'nin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler 163

II- GEÇİCİ KABUL REJİMİNE İLİŞKİN BAŞVURULAR 163

III- İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE İLGİLİ BAŞVURULAR 170

IV- İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İLE İLGİLİ BAŞVURULAR 173

A- Ar-Ge Yardımı 173

B- Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi 173

C- Yurt İçi ve Yurt Dışı Uluslararası Nitelikteki İhtisas Fuarlarına İlişkin Yardımlar 183

1- Yurt Dışı Fuar ve Sergiler 183

2- Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarları 184

D- Pazar Araştırma Desteği 184

1- Pazar Araştırma Projeleri İçin Başvuru 184

2- KOBİ’ler Arasında Uluslararası İşbirliği Faaliyetlerine İlişkin Başvurular 185

E- Yurt Dışı Ofis-Mağaza İşletme ve Tanıtım Faaliyetleri 189

F- Eğitim Yardımı 192

G- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi 204

H- İstihdama Yol Açma Yardımı 205

I- Patent, Faydalı Model Belgesi ve Endüstriyel Tasarım Tescili Harcamalarının Desteklenmesi 212

ÜÇÜNCÜ KISIM

İHRACATI TEŞVİK UYGULAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

I- VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI 213

II- DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARLARINA İLİŞKİN UYGULAMALAR 213

A- Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İthal Edilen Mallar 213

B- İzin Belgelerine İlişkin Taahhütler 214

C- Şartlı Muafiyet Sistemi 214

D- İthalat Vergilerin İadesi 214

E- Tecil ve Terkin Uygulaması 214

1- Teslim 214

2- Tecil 215

3- Terkin 215

III- GEÇİCİ KABUL REJİMİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR 215

IV- İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLERE İLİŞKİN UYGULAMALAR 216

V- İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 216

A- Ar-Ge Yardımları 216

B- Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi 216

C- Yurt İçi ve Yurt Dışı Uluslararası Nitelikteki İhtisas Fuarlarına İlişkin Yardımlar 216

D- Pazar Araştırma Desteği 217

E- Yurt Dışı Ofis-Mağaza İşletme ve Tanıtım Faaliyetleri 217

F- Eğitim Yardımı 217

G- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi 217

H- İstihdama Yol Açma Yardımı 219

I- Patent, Faydalı Model Belgesi ve Endüstriyel Tasarım Tescili Harcamalarının Desteklenmesi 220

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TURİZMİ TEŞVİK

BİRİNCİ KISIM

TURİZMİ TEŞVİK MEVZUATI

I- GENEL OLARAK TURİZMİ TEŞVİK 221

II- BELGE ALINMASI 222

A- Genel Olarak Belgelendirme 222

B- Belge Verilecek Tesis Türleri 222

C- Projelerin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi 223

D- Turizm Yatırımı ve Turizm Deneme İşletmesi Belgesi 223

1- Başvuru 223

2- Belgelendirme Komisyonu 223

3- Komisyonun Görev ve Çalışma Esasları 223

4- Belgelendirme 224

5- Süreler 224

6- Yatırımın İzlenmesi 224

E- Turizm Yatırım Belgesinin Deneme İşletme Belgesine Dönüştürülmesi 224

F- Deneme İşletme Belgesinin Turizm İşletme Belgesine Dönüştürülmesi 224

G- Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi veya Kısmi Turizm Deneme İşletmesi Belgesi 224

H- İşleme Unvanları 225

I- Sınıflandırmalar 225

III- TURİZMİ TEŞVİK İLE İLGİLİ ESASLAR 225

A- Turizm Kredileri 226

B- Orman Fonuna Katkının Taksitlendirilmesi 226

C- Elektrik, Havagazı ve Su Ücretleri 226

D- Haberleşme Kolaylıkları 226

E- Turizmi Geliştirme Fonu 226

1- Fonun Kurulması 226

2- Fonun Gelirleri 226

3- Fonun Kullanılması 227

4- Denetim 227

F- Devir ve Tasfiye 227

1- Devir 227

2- Tasfiye 227

G- Kurumlar Vergisi Kanunu ile Tanınan Teşvikler 228

H- - Diğer Hususlar 228

1- Personel 228

2- Alkollü İçki Satışı ve Talih Oyunları 228

3- Tatiller 228

IV- TURİZM KOORDİNASYON KURULU 228

V- TURİZM KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KULLANIMI 230

1- Gayrimenkullerin Tahsisi 230

2- Kamu Yatırımları 231

3- Fiyat Tarifeleri 232

4- Bilgi Verme 232

VI- CEZA VE SORUMLULUKLAR 232

A- Uyarma Cezası 232

B- Para Cezaları 232

C- Turizm Yatırımı veya Turizm İşletmesi Belgesinin İptali 232

D- Diğer Cezalar 233

İKİNCİ KISIM

TURİZMİ TEŞVİK MEVZUATI BAŞVURULARI

I- TURİZM YATIRIM BELGESİ VEYA DOĞRUDAN TURİZM DENEME İŞLETME BELGESİ BAŞVURULARI 233

II- TURİZM YATIRIM BELGESİNİN DENEME İŞLETME BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 234

III- DENEME İŞLETME BELGESİNİN TURİZM İŞLETME BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 234

IV- KISMİ TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ VEYA KISMİ TURİZM DENEME İŞLETMESİ BELGESİ 234

ÜÇÜNCÜ KISIM

TURİZMİ TEŞVİK MEVZUATINA İLİŞKİN

MUHASEBE UYGULAMALARI

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK

BİRİNCİ KISIM

YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK

I- GENEL OLARAK YABANCI SERMAYE VE YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK 237

II- YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK İÇİN MÜRACAATLAR 238

III- KUR DEĞİŞİKLİKLERİ 240

IV- YATIRIMLAR VE TİCARİ FAALİYET 241

V- İRTİBAT BÜROSU 241

VI- İŞTİRAKLER 241

VII- SERMAYE ARTIŞI 241

VIII- LİSANS, KNOW-HOW, TEKNİK YARDIM, YÖNETİM VE FRANCHISE ANLAŞMALARI 242

IX- KAR, TEMETTÜ VE SERMAYE PAYININ YURTDIŞINA TRANSFERİ 242

X- YABANCI ORTAK SERMAYE PAYININ ÖDENMESİ 243

a) Ayni Sermaye 243

b) Nakdi Sermaye 243

c) Diğer Sermaye 244

XI- SERMAYE TESCİLİ VE İZİN BELGESİ VİZESİ 244

XII- YABANCI PERSONEL ÇALIŞTIRMA 244

XIII- DIŞ KREDİLER 244

IX- İZİN ALINMASINI GEREKTİRMEYEN İŞLEMLER 245

İKİNCİ KISIM

YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK MEVZUATI BAŞVURULARI

I- GENEL OLARAK YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK İLE İLGİLİ BAŞVURULAR 245

II- YATIRIMLAR VE TİCARİ FAALİYET İLE İLGİLİ BAŞVURULAR 245

III- İŞTİRAKLER İLE İLGİLİ BAŞVURULAR 246

IV- İRTİBAT BÜROSU FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BAŞVURULAR 247

V- DOLAYLI İŞTİRAKLER 247

VI- SERMAYE ARTIŞI 247

VII- LİSANS, KNOW-HOW, TEKNİK YARDIM, YÖNETİM VE FRANCHISE ANLAŞMALARI 248

VIII- SERMAYE TESCİLİ VE İZİN BELGESİ VİZESİ 248

IX- YABANCI PERSONEL ÇALIŞTIRMA 249

ÜÇÜNCÜ KISIM

YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK MEVZUATINA İLİŞKİN

MUHASEBE UYGULAMALARI

BEŞİNCİ BÖLÜM

FON MEVZUATI

BİRİNCİ KISIM

FON MEVZUATI

I- SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI NEZDİNDEKİ FONLAR 255

A- Genel Olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Nezdindeki Fonlar 255

1- Fonların Amacı ve Kapsamı

2- Fonların Yönetimi

a- Fonlar Yönetim Kurulu 256

b- Fonlar Yönetim Kurulunun Görevleri 256

3- Fonlardan Ödeme ve Fonlara Geri Ödeme 256

i- Fonlardan Yapılacak Ödemeler 256

ii- Fonlara Geri Ödeme 257

4- Fonlarla İlgili Diğer İşlemler 257

i- Denetim 257

ii- Kesintiler 257

iii- Fon Masrafı Hesabı 257

B- Sanayi Kredisi Fonu 257

1- Fonun Amacı ve Kapsamı 257

2- Gerekli Şartlar ve Fondan Yapılacak Tahsisler 258

3- Ödemeler 258

4- Fona Geri Ödeme 258

C- Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanat Siteleri İnşaatı ve İşletme Giderleri Fonu 258

1- Organize Sanayi Siteleri İçin Fonun Kullanımı 259

a- Fonun Amacı ve Kapsamı 259

b- Gerekli Şartlar ve Fondan Yapılacak Tahsisler 259

c- Ödemeler 259

d- Fona Geri Ödeme 260

e- Vefa Hakkı 260

2- Küçük Sanat Siteleri İçin Fonun Kullanımı 260

a- Fonun Amacı ve Kapsamı 260

b- Fonun İşleyişi 260

D- Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İşletme Kredisi Fonu 260

1- Amaç ve Kapsam 260

2- Fonun İşleyişi 261

E- Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu 261

F- Küçük Sanayinin Geliştirilmesi Fonu 262

1- Fonun Amacı ve Kapsamı 262

2- Gerekli Şartlar ve Fondan Yapılacak Tahsisler 262

3- Fona Geri Ödeme 263

G- Halk Girişimlerini Destekleme Fonu 263

II- DİĞER FONLAR 264

A- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Fonu 264

1- Amaç 264

2- Fonun Kaynakları 264

3- Fon Kullanımları 265

B- Dış Kredi Kur Farkı Fonu 267

1- Amaç ve Kapsam 267

2- Fonun Kaynakları 267

3- Fondan Ödemeler 267

C- Kamu Ortaklığı Fonu 267

1- Fonun Amacı 267

2- Tahsis, Ödeme ve Geri Ödeme 268

D- Toplu Konut Fonu 269

1- Amacı 269

2- Kredi Kullanımına İlişkin Hususlar 270

3- Fondan Verilecek Krediler 271

a- Yatırım ve İşletme Kredisi 271

b- Turizm Altyapı Kredileri 271

c- Afet Bölgelerinde Yapılacak Konutların Finansmanı 271

d- Sanayi Sitelerinin Finansmanı 272

e- Araştırmalar 272

E- Madencilik Fonu 272

1- Fonun Amacı 272

2- Kredi Talepleri 272

3- Maden Araştırma Geliştirme Kredisi, 273

4- Tesis, Tevsii ve Yenileştirme Kredisi, 273

5- İşletme Kredisi, 273

6- İhracat Kredisi, 273

a- İhracat Hazırlık Kredisi 274

b- Akreditifi Açılmış veya Vesaik Karşılığı İhracat Kredisi 274

c- Yurt Dışı Fuarlara Katılım Kredisi 274

7- Stok Kredisi. 274

8- Teminatlar 275

9- Denetim ve Diğer Hususlar 275

F- Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu 275

G- Özelleştirme Fonu 276

İKİNCİ KISIM

FON MEVZUATI BAŞVURULARI

A- Sanayi Kredisi Fonu 276

B- Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanat Siteleri İnşaatı ve İşletme Giderleri Fonu 276

C- Küçük Sanayinin Geliştirilmesi Fonu 277

D- Halk Girişimlerini Destekleme Fonu 277

E- Kamu Ortaklığı Fonu 277

F- Toplu Konut Fonu 277

G- Madencilik Fonu 278

H- Dış Kredi Kur Farkı Fonu 278

ÜÇÜNCÜ KISIM

FON MEVZUATINA İLİŞKİN

MUHASEBE UYGULAMALARI

I- GENEL OLARAK FON MEVZUATINA İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARI 279

II- ALINAN KREDİ TUTARLARI 279

III- MASRAF VE BENZERİ ÖDEMELER 279

IV- FAİZLER 279

V- GERİ ÖDEME 279

VI- TEMİNATLAR 279

ALTINCI BÖLÜM

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNİN TEŞVİKİ

BİRİNCİ KISIM

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNİN TEŞVİKİNE İLİŞKİN MEVZUAT

I- GENEL OLARAK YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNİN TEŞVİKİ 281

II- YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ 281

A- Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi Alınması 281

B- Belge İptalini Gerektiren Nedenler 281

C- Belge Süresi 282

D- Belge Kapsamında Alınacak İş Miktarı 282

E- Belge Çeşitleri 282

F- Tavan Sınırları 282

1- Yapı, Tesis, Bakım- Onarım İşleri 282

a- Müteahhitlik Belgesini İş Bitirme Belgesine İstinaden Alacaklar İçin 282

b- Müteahhitlik Belgesini İş Bitirme Belgeleri ile Birlikte İş Denetim ve/veya Yönetim Belgelerine İstinaden Alacak 283

2- Sınai ve Teknolojik İmalat, Tesisat ve Montaj İşleri: 283

a- Yurt içinde yapılan işler için; 283

b- Yurt dışında yapılan işler için; 284

3- Proje-Mühendislik-Müşavirlik İşleri: 284

4- İşletme, Yönetim, Bakım ve İdame İşleri 284

G- Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesinin Firmalara Devredilmesi 284

H- Ortaklık, Özel Ortaklık ve Benzeri Girişimlerde Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi 285

I- Geçici Belge 285

III- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA TANINAN YETKİLER 285

VI- MAKİNE VE TEÇHİZAT İLE DİĞER MALZEME İHTİYACI 286

A- Yurt İçinden Temini 286

1- Geçici İhracat 286

2- Kesin İhracat 286

B- Yurt Dışından Temini 286

V- AYNİ VE NAKDİ SERMAYE İHRACI 286

VI- DÖVİZ ÜZERİNDEN TEMİNAT MEKTUBU VE KREDİ VERİLMESİ 287

VII- MAKİNE VE TECHİZATIN YURDA GETİRİLMESİ 287

A- Geçici İhrac ile Yurt İçinden Temin Edilen Makine ve Teçhizat 287

B- Yurt Dışından Edinilen Makine ve Teçhizat 287

1- Geçici İthalat 287

2- Kesin İthalat 287

VIII- KAR VE GELİRLERİN YURDA GETİRİLMESİ 287

IX- KATMA DEĞER VERGİSİ BAKIMINDAN GEÇİCİ YAHUT KESİN İHRAÇ ŞEKLİNDE YURT DIŞINA ÇIKARILAN MAKİNE TEÇHİZAT İLE İLK MADDE VE MALZEMELER 288

İKİNCİ KISIM

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNİN TEŞVİKİNE İLİŞKİN BAŞVURULAR

I- YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ İÇİN BAŞVURU VE BELGE DEVRİ 288

1- Bilgi ve Belgeler 288

2- İlgili Merci 296

3- Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesinin Firmalara Devredilmesi 296

II- GEÇİCİ VE KESİN İHRAÇ İZİN TALEPLERİ 297

III- GEÇİCİ VE KESİN İTHALAT İZİN TALEPLERİ 299

ÜÇÜNCÜ KISIM

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNİN TEŞVİKİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ

I- GENEL OLARAK YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 299

II- GEÇİCİ İHRAÇ 300

III- KESİN İHRAÇ 301

IV- GEÇİCİ VE KESİN İTHAL 301

< Başa Dön >