İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK MALİ TABLOLAR VE

FİNANSAL ANALİZ

 

I- GENEL OLARAK MALİ TABLOLAR 3

II- MALİ TABLOLAR VE FİNANSAL ANALİZ 8

III- MALİ TABLOLAR VE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ 8

A- Muhasebenin Temel Kavramları 12

1- Sosyal Sorumluluk Kavramı 13

2- Kişilik Kavramı 13

3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı 13

4- Dönemsellik Kavramı 14

5- Parayla Ölçülme Kavramı 14

6- Maliyet Esası Kavramı 14

7- Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı 15

8- Tutarlılık Kavramı 15

9- Tam Açıklama Kavramı 15

10- İhtiyatlılık Kavramı 16

11- Önemlilik Kavramı 16

12- Özün Önceliği Kavramı 16

B- Muhasebe Politikalarının Açıklanması 17

IV- VERGİ KANUNLARI VE MALİ TABLOLAR 18

 

İKİNCİ BÖLÜM

BİLANÇO

 

I- BİLANÇONUN TANIMI VE TEKNİK YAPISI 19

A- BİLANÇONUN TANIMI 19

B- BİLANÇONUN TEKNİK YAPISI 21

a- Hesap Şeklinde Bilançolar 22

b- Rapor Şeklinde Bilançolar 23

c- Tip Bilançolar 23

d- Karşılaştırmalı Bilançolar 23

e- Ticari Bilançolar ve Mali Bilançolar 24

f- Serbest Bilançolar 24

C- MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞLERİ KAPSAMINDA BİLANÇOLAR 25

II- BİLANÇO İLKELERİ 26

A- VARLIKLARA İLİŞKİN BİLANÇO İLKELERİ 29

1- Dönen Varlıklar 29

2- Duran Varlıklar 30

3- Karşılıklar 31

4- Gelecek Yıllara İlişkin Giderler ve Gelir Tahakkukları 37

5- Alacak Senetleri Reeskontu 38

6- Amortismanlar 39

7- Tükenme Payları 39

8- Varlık Hesapları ve İşletme ilişkileri 39

9- Tutarları Belli Olmayan Alacaklar 40

10 - Rehin, İpotek ve Teminatlar 40

B- YABANCI KAYNAKLARA İLİŞKİN BİLANÇO İLKELERİ 40

1- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 40

2- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 41

3- Tartışmalı ve Tutarı Belli Olmayan Yabancı Kaynaklar 41

4- Peşin tahsil Edilen Gelir ve Gider Tahakkukları 41

5- Borç Senetleri Reeskontu 42

6- Borç Hesapları, İşletme ve Yönetim İlişkileri 42

C- ÖZKAYNAKLARA İLİŞKİN BİLANÇO İLKELERİ 42

1- Özkaynaklar 42

2- Ödenmiş Sermaye 43

3- Sermayenin Devamlılığı 43

4- Geçmiş Dönem ve Cari Dönem Zararları 44

5- Özkaynak Unsurları 44

III- BİLANÇONUN BİÇİMSEL YAPISI 44

IV- BİLANÇO KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 47

1- DÖNEN VARLIKLAR 49

10- HAZIR DEĞERLER 49

100- Kasa Hesabı 49

a- Kasa Farkları 49

aa- Kasa Noksanları 50

ab- Kasa Fazlaları 51

b- Yabancı Paraların Değerlemesi 51

101- Alınan Çekler Hesabı 52

102- Bankalar Hesabı 55

103- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 58

108- Diğer Hazır Değerler 59

11- MENKUL KIYMETLER 59

110- Hisse Senetleri 59

111- Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 61

112- Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları 62

118- Diğer Menkul Kıymetler 62

119- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı 62

12- TİCARİ ALACAKLAR 63

120- Alıcılar 63

121- Alacak Senetleri 65

122- Alacak Senetleri Reeskontu 68

126- Verilen Depozito ve Teminatlar 69

127- Diğer Ticari Alacaklar 69

128- Şüpheli Ticari Alacaklar 70

129- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 72

13- DİĞER ALACAKLAR 76

131- Ortaklardan Alacaklar 76

132- İştiraklerden Alacaklar 77

133- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 77

135- Personelden Alacaklar 77

136- Diğer Çeşitli Alacaklar 78

137- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu 78

138- Şüpheli Diğer Alacaklar 78

139- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı 79

15- STOKLAR 80

150- İlk Madde ve Malzeme Giderleri 81

151- Yarı Mamül Üretim Hesabı 86

152- Mamüller Hesabı 88

153- Ticari Mallar 99

157- Diğer Stoklar Hesabı 101

158- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 103

159- Verilen Sipariş Avansları 103

17- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 104

170-178 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 104

179- Taşeronlara Verilen Avanslar Hesabı 106

18-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 106

180- Gelecek Aylara Ait Giderler 106

181- Gelir Tahakkukları 110

19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 113

190- Devreden Katma Değer Vergisi 113

191- İndirilecek Katma Değer Vergisi 114

192- Diğer KDV 115

193- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 116

195- İş Avansları 119

196- Personel Avansları 121

197- Sayım ve Tesellüm Noksanları 121

198- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 122

199- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı 123

2- DURAN VARLIKLAR 124

22- TİCARİ ALACAKLAR 125

220- Alıcılar 125

221- Alacak Senetleri 127

222- Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı 130

226- Verilen Depozito ve Teminatlar 130

229- Şüpheli Alacaklar Karşılığı 131

23- DİĞER ALACAKLAR 133

231- Ortaklardan Alacaklar 133

232- İştiraklerden Alacaklar 133

233- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 134

235- Personelden Alacaklar 134

236- Diğer Çeşitli Alacaklar 134

237- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu 135

239- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı 135

24- MALİ DURAN VARLIKLAR 135

240- Bağlı Menkul Kıymetler 135

241- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı 138

242- İştirakler 139

243- İştiraklere Sermaye Taahhütleri 140

244- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı 141

245- Bağlı Ortaklıklar 142

246- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri 142

247- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı 142

248- Diğer Mali Duran Varlıklar 143

249- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı 143

25- MADDİ DURAN VARLIKLAR 144

a- Amortismanlar 144

aa- 4008 Sayılı Kanundan Önceki Uygulama 144

aa- Amortismanların Muhasebeleştirilmesi 146

ab- 4008 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler 147

ac- 4108 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler 148

ad- Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde Amortisman Hesapları ve Kayıt Tekniği 148

b- Yeniden Değerleme 149

ba- 4008 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikten Önceki Uygulama 150

ba- 4008 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler 151

bb- Uygulama ve Muhasebeleştirilmesi 152

250- Arazi ve Arsalar 156

251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 156

252- Binalar 157

253- Tesis makina ve cihazlar 157

254- Taşıtlar 159

255- Demirbaşlar 160

256- Diğer Maddi Duran Varlıklar 160

257- Birikmiş Amortismanlar 161

258- Yapılmakta Olan Yatırımlar 161

259- Verilen Avanslar 162

26- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 162

260- Haklar 163

261- Şerefiye 163

262- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 163

263- Araştırma ve Geliştirme Maliyetleri 164

264- Özel Maliyetler 165

267- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 165

268- Birikmiş Amortismanlar 165

269- Verilen Avanslar 166

27- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 167

271- Arama Giderleri 168

272- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 169

277- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 171

278- Birikmiş Tükenme Payları 171

279- Verilen Avanslar 171

28- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 172

280- Gelecek Yıllara Ait Giderler 172

281- Gelir Tahakkukları 173

29- DİĞER DURAN VARLIKLAR 173

291- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV 173

292- Diğer KDV 174

293- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 174

294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar 178

295- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 179

297- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 181

298- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 181

299- Birikmiş Amortismanlar 184

3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 184

30- MALİ BORÇLAR 184

300- Banka Kredileri 185

303- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 187

304- Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri 188

305- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 189

306- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 190

308- Menkul Kıymetler İhraç Farkları 190

309- Diğer Mali Borçlar 191

32- TİCARİ BORÇLAR 191

320- Satıcılar 191

321- Borç Senetleri 193

322- Borç Senetleri Reeskontu 196

326- Alınan Depozito ve Teminatlar 196

329- Diğer Ticari Borçlar 197

33- DİĞER BORÇLAR 197

330- Ortaklara Borçlar 197

332- İştiraklere Borçlar 197

333- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 198

335- Personele Borçlar 198

336- Diğer Çeşitli Borçlar 199

337- Diğer Borç Senetleri Reeskontu 199

34- ALINAN AVANSLAR 200

340- Alınan Sipariş Avansları 200

349- Alınan Diğer Avanslar 203

35- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ 203

350- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 204

36- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 208

360- Ödenecek Vergi ve Fonlar 208

361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 209

368- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 209

369- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 211

37- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 211

370- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 212

371- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 213

372- Kıdem Tazminatı Karşılığı 217

373- Maliyet Giderleri Karşılığı 218

379- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 219

38- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 219

380- Gelecek Aylara Ait Gelirler 219

381- Gider Tahakkukları 221

39- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 222

391- Hesaplanan KDV 222

392- Diğer KDV 223

393- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 223

397- Sayım ve Tesellüm Fazlaları 224

399- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 227

4- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 227

40- Mali Borçlar 227

400- Banka Kredileri 228

405- Çıkarılmış Tahviller 230

407- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 232

408- Menkul Kıymetler İhraç Farkı 233

409- Diğer Mali Borçlar 235

42- TİCARİ BORÇLAR 235

420- Satıcılar 235

421- Borç Senetleri 236

422- Borç Senetleri Reeskontu 239

426- Alınan Depozito ve Teminatlar 239

429- Diğer Ticari Borçlar 240

43- DİĞER BORÇLAR 240

431- Ortaklara Borçlar 240

432- İştiraklere Borçlar 241

433- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 241

436- Diğer Çeşitli Borçlar 242

437- Diğer Borç Senetleri Reeskontu 242

438- Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar 243

44- ALINAN AVANSLAR 244

440- Alınan Sipariş Avansları 244

449- Alınan Diğer Avanslar 246

47- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 246

472- Kıdem Tazminatı Karşılığı 247

479- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 250

48- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 251

480- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 251

49- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 252

492- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV 252

493- Tesise Katılma Payları 252

499- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 253

5- ÖZKAYNAKLAR 254

50- Ödenmiş Sermaye 254

500- Sermaye 254

501- Ödenmemiş Sermaye 255

52- Sermaye Yedekleri 255

520- Hisse Senedi İhraç Primleri 255

521- Hisse Senedi İptal Karları 255

522- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 256

523- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 256

529- Diğer Sermaye Yedekleri 256

54- Kar Yedekleri 256

540- Yasal Yedekler 257

541- Statü Yedekleri 258

542- Olağanüstü Yedekler 258

548- Diğer Kar Yedekleri 259

549- Özel Fonlar 259

57- Geçmiş Yıllar Karları 262

570- Geçmiş Yıllar Karları 262

58- Geçmiş Yıllar Zararları 262

580- Geçmiş Yıllar Zararları (-) 262

59- Dönem Net Karı (Zararı) 263

590- Dönem Net Karı 263

591- Dönem Net Zararı (-) 263

V- BİLANÇONUN DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI 264

A- TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNE GÖRE BİLANÇONUN DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI 264

1- BİLANÇO HESAPLARINA İLİŞKİN OLARAK YAPILACAK ÇALIŞMALAR 265

- Diğer Ticari Alacaklar 266

- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 267

- Devreden Katma Değer Vergisi 268

- İş Avansları 268

- Diğer Mali Duran Varlıklar 268

- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı 269

- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 269

- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar 270

- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 270

- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 270

- Birikmiş Amortismanlar 271

- Diğer Çeşitli Borçlar 271

- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 272

- Hesaplanan Katma Değer Vergisi 272

- Diğer Çeşitli Borçlar (Uzun Vadeli Yabancı Kaynak) 274

- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen Katma Değer Vergisi 274

- Tesise Katılma Payları 275

2- DÖNEM SONU ENVANTER İŞLEMLERİ VE MİZAN ÇALIŞMA TABLOLARI 276

a- Geçici Mizan Çalışma Tablolarının Hazırlanması 276

b- Dönem Sonu Envanter İşlemleri 278

c- Kesin Mizan ve Bilanço Kalemleri 278

3- Bilanço Dipnotları 279

1) Kayıtlı Sermaye Tavanı 280

2) İşletme Yöneticilerine Verilen Borçlar 280

3) Sigorta Tutarları 280

4) Teminatlı Alacaklar 281

5) Teminatlı Borçlar 281

6) Pasifte Yer Almayan Taahhütler 281

7) Döviz Mevcutları 281

8) Yurt Dışından Alacaklar 282

9) Yurt Dışına Borçlar 282

10) Garantili Tahvil ve Bonolar 282

11) Yatırım İndirimi 283

12) Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller 283

14) Cari Dönemde İhraç Edilen Hisse Senetleri 284

16) İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar 284

17) Stok Değerleme Yöntemi 285

18) Maddi Duran Varlık Hareketleri 286

19) Ana Kuruluş, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin Borç ve Alacaklardaki Payları 286

20) Personel Sayısı 287

21) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 287

22) Şarta Bağlı Alacak ve Borçlar 287

23) Gayrisafi Kar Oranları Tahminlerindeki Değişiklik ve Bunların Etkileri 287

24) Bloke Mevduat 288

25) Menkul Kıymetlerden Ortaklara, İştiraklere ve Bağlı Ortaklıklara Ait Olanlar 288

26) İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan Sağlanan Bedelsiz Hisseler 288

27) Kredi ve Çıkarılmış Menkul Kıymetlerin Gelecek Döneme İlişkin Faiz Borçları 289

28) Ortaklar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar İçin Verilen Teminatlar 289

29) Diğer Hususlar 289

30) Bilançonun Onaylanma Tarihi 289

B- VERGİ KANUNLARINA GÖRE BİLANÇONUN DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI 290

1- Genel Olarak Vergi Kanunları Kapsamında Mali Tablolar 290

2- Yapılması Gereken Hesaplama ve Düzenlemeler 291

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GELİR TABLOSU VE

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU

 

BİRİNCİ KISIM

GELİR TABLOSU

 

I- TANIMI VE TEKNİK YAPISI 305

A- GELİR TABLOSUNUN TANIMI 305

B- GELİR TABLOSUNUN TEKNİK YAPISI 306

a- Hesap Tipi Gelir Tabloları 307

b- Rapor Tipi Gelir Tablosu 307

c- Tip Gelir Tabloları 307

d- Karşılaştırmalı Gelir Tabloları 308

e- Ticari Gelir Tabloları- Mali Gelir Tabloları 308

f- Serbest Gelir Tabloları 308

C- MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞLERİ KAPSAMINDA GELİR TABLOLARI 308

II- GELİR TABLOSU İLKELERİ 309

a- Gerçekleşmemiş Satışlar, Gelir ve Karlar 310

b- Gelir ve Giderlerin Karşılaştırılması 310

c- Amortisman ve Tükenme Payları 311

d- Maliyet ve Gider Dağıtımı 315

e- Arizi Kar ve Zararlar 315

f- Önceki Dönem Kar ve Zararları 315

g- Karşılıklar 316

h- Değerleme ve Maliyet Yöntemlerinde Değişiklik 317

i- Şarta Bağlı Gelir ve Giderler 318

III- GELİR TABLOSUNUN BİÇİMSEL YAPISI 319

A- Brüt Satışlar 320

B- Satış İndirimleri 320

C- Net Satışlar 321

D- Satışların Maliyeti 321

E- Faaliyet Giderleri 321

F- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 321

G- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar 322

H- Finansman Giderleri 322

I- Olağandışı Gelir ve Karlar 322

J- Olağandışı Gider ve Zararlar 322

K- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 322

IV- GELİR TABLOSU HESAPLARINA VE MALİYET HESAPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 323

A- GELİR TABLOSU HESAPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 323

60- Brüt SatIşlar 323

600- Yurtiçi Satışlar 324

601- Yurtdışı Satışlar 325

602- Diğer Gelirler 327

61- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 327

610- Satıştan İadeler (-) 328

611- Satış Iskontoları (-) 329

a- Satış Sırasında Yapılan Iskonto 329

b- Kredi Tutarlarının Peşin Tahsili 330

c- Yıl Sonu Miktar Iskontosu 331

612- Diğer İndirimler (-) 332

62- SatIşlarIn MaLİyetİ (-) 333

620- Satılan Mamuller Maliyeti (-) 333

621- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 336

622- Satılan Hizmet Maliyeti (-) 337

623- Diğer Satışların Maliyeti (-) 338

63- Faalİyet Gİderlerİ 338

630- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 339

631- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 340

632- Genel Yönetim Giderleri (-) 341

64- Dİğer Faalİyetlerden Olağan Gelİr ve Karlar 341

640- İştiraklerden Temettü Gelirleri 342

641- Bağlı Ortaklıklarda Temettü Gelirleri 343

642- Faiz Gelirleri 343

643- Komisyon Gelirleri 345

644- Konusu Kalmayan Karşılıklar 345

645- Menkul Kıymet Satış Karları 347

646- Kambiyo Karları 348

647- Reeskont Faiz Gelirleri 348

649- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 349

65- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 350

653- Komisyon Giderleri (-) 350

654- Karşılık Giderleri (-) 350

655- Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 351

656- Kambiyo Zararları (-) 352

657- Reeskont Faiz Giderleri (-) 353

659- Diğer Olağan Gider ve Zararlar 353

66- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 353

660- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 358

661- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 358

67- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 359

671- Önceki Dönem Gelir ve Karları 359

679- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar 360

68- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR 361

680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 361

681- Önceki Dönem Gider ve Zararları 362

689- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 362

69- DÖNEM NET KARI VE ZARARI 362

690- Dönem Karı veya Zararı 362

691- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 372

692- Dönem Net Karı veya Zararı 372

B- MALİYET HESAPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 373

7/A SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI 373

GİDER HESAPLARI 375

GİDER YANSITMA HESAPLARI 375

FARK HESAPLARI 375

70 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI 375

700- Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı 376

701- Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı 376

71 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 379

710- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 379

711- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı 380

712- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Fiyat Farkı 381

713 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Miktar Farkı 382

72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 385

720- Direkt İşçilik Giderleri Hesabı 385

721- Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı 386

722- Direkt İşçilik Giderleri Ücret Farkları Hesabı 387

723- Direkt İşçilik Giderleri Süre (Zaman) Farkları Hesabı 388

73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 391

730- Genel Üretim Giderleri 392

731- Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı 393

732- Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları 394

7733- Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları 395

734- Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları 396

74- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 399

740- Hizmet Üretim Maliyeti 399

741- Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı 400

742- Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları 400

75- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 403

750- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 404

751- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı 406

752- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Fark Hesapları 407

76- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 410

760- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 410

761- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı 410

762- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı 411

77- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 414

770- Genel Yönetim Giderleri 414

771- Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı 415

772- Genel Yönetim Giderleri Fark Hesabı 415

78- FİNANSMAN GİDERLERİ 418

780- Finansman Giderleri Hesabı, 418

781- Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı 420

782- Finansman Giderleri Fark Hesabı 421

GİDER ÇEŞİTLERİ VE GİDER YERLERİ 424

GİDER ÇEŞİTLERİ 425

0 - İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 426

1- İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 426

2- MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 427

3- DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 427

4- ÇEŞİTLİ GİDERLER 428

5- VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 428

6- AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI 429

7- FİNANSMAN GİDERLERİ 429

Gider Çeşitleri Hesaplarının İşleyişi 430

GİDER YERLERİ 430

7/B SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI 431

V- GELİR TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ 439

A- GELİR TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ 439

1- Menkul Kıymet Satış Karları 439

2- Kambiyo Karları 440

3- Reeskont Faiz Gelirleri 440

4- Menkul Kıymet Satış Zararları 440

5- Kambiyo Zararları 440

6- Reeskont Faiz Giderleri 440

B- GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 443

IV- VERGİ KANUNLARINA GÖRE GELİR TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ 448

A- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE TİCARİ KARDAN HAREKETLE MALİ KARIN HESAPLANMASI 449

B- GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE TİCARİ KARDAN HAREKETLE MALİ KARIN HESAPLANMASI 452

1- Ticari Kar veya Zarar 459

2- Ticari Kara İlave Edilecek İndirimler ve Giderler 459

a- Satış İndirimleri 459

i- Satıştan İadeler 459

ii- Satış Iskontoları 459

iii- Diğer İndirimler 460

b- Satışların Maliyeti 460

i- Satılan Mamuller Maliyeti 460

ii- Satılan Ticari Mallar Maliyeti 460

iii- Satılan Hizmet Maliyeti 460

iv- Diğer Satışların Maliyeti 460

c- Faaliyet Giderleri 460

i- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 461

ii- Pazarlama ve Satış Giderleri 461

iii- Genel Yönetim Giderleri 461

d- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar 461

i- Komisyon Giderleri 461

ii- Karşılık Giderleri 462

iii- Menkul Kıymet Satış Zararları 462

iv- Kambiyo Zararları 462

v- Reeskont Faiz Giderleri 462

vi- Diğer Gider ve Zararlar 462

e- Finansman Giderleri 462

i- Kısa Vadeli Finansman Giderleri 462

ii- Uzun Vadeli Finansman Giderleri 463

f- Olağan Dışı Gider ve Zararlar 463

i- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları 463

ii- Önceki Dönem Gider ve Zararları 463

iii- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 463

3- Ticari Kardan İndirilecek Kazanç ve İratlar 463

a- Brüt Satışlar 463

b- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 464

c- Olağandışı Gelir ve Karlar 464

4- Bildirimin Üçüncü Bölümünün Doldurulması 465

5- Mali Kar Yahut Zararın Hesaplanması 466

6- Özellik Arz Eden Hususlar 466

 

İKİNCİ KISIM

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU

 

I- SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSUNUN TANIMI VE TEKNİK YAPISI 467

A- GENEL OLARAK SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU 467

B- SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSUNUN TANIMI 468

C- SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSUNUN TEKNİK YAPISI 469

1- Satışların Maliyeti Tablosu Tip Mali Tablodur. 469

2- Satışların Maliyeti Tablosu Karşılaştırmalı Tablodur. 473

3- Satışların Maliyeti Tablosu Vergi Kanunlarından Bağımsızdır. 473

II- SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU İLKELERİ 473

a- Gelir ve Giderlerin Karşılaştırılması 474

b- Amortisman ve Tükenme Payları 474

c- Maliyet ve Gider Dağıtımı 474

d- Değerleme ve Maliyet Yöntemlerinde Değişiklik 475

III- SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSUNUN BİÇİMSEL YAPISI 475

A- Üretim Maliyeti 478

IV- SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU HESAPLARI 479

A- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri: 479

B- Direkt İşçilik Giderleri 481

C- Genel Üretim Giderleri 481

D- Yarı Mamül Stoklarında Değişim 481

E- Mamül Stoklarında Değişim 482

V- SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ 484

A- Satılan Mamül Maliyetleri 485

B- Satılan Ticari Mallar Maliyeti 485

C- Satılan Hizmet Maliyeti 486

D- Diğer Satışların Maliyeti 486

VI- VERGİ KANUNLARI VE SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU 487

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

FON AKIM TABLOLARI

 

BİRİNCİ KISIM

FON AKIM TABLOLARI

 

I- FON AKIM TABLOLARININ NİTELİĞİ TANIMI VE TÜRLERİ 491

A- GENEL OLARAK FON AKIM TABLOLARI 491

B- NAKİT AKIM TABLOLARININ TANIMI VE TÜRLERİ 492

C- FON AKIM TABLOLARININ TEKNİK YAPISI 493

D- FON AKIM TABLOLARININ AMACI 494

II- FON AKIM TABLOLARI İLKELERİ 496

2- Fon Kavramı 497

3- Olağan Faaliyetlerden Sağlanan veya Olağan Faaliyetlerde Kullanılan Fonlar 497

4- Olağandışı İşlemlerden Sağlanan ve Bu İşlemlerde Kullanılan Fonlar 498

5- Hesap Kalemleri Arasındaki Değişiklik 499

6- Aynı Olaya İlişkin Fon Kaynak ve Kullanımları 499

7- Fon Akım Tablolarında Yer Alacak Diğer Bilgiler 500

8- Fon Hareketi Sağlamayan Hesaplar 501

III- FON AKIM TABLOLARININ BİÇİMSEL YAPISI 502

A- Fon Akım Tablosu 502

B- Nakit Akım Tablosu 502

 

İKİNCİ KISIM

FON AKIM TABLOSU

 

I- FON AKIM TABLOSU 503

II- FON AKIM TABLOSU KALEMLERİ 504

A- FON KAYNAKLARI 504

1- Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar 504

a- Fon Girişi Sağlamayan Gelirler 506

i- Peşin Tahsil Edilmiş Gelirlerin Döneme İlişkin Tutarları 506

ii- Konusu Kalmayan Karşılıklar 507

b- Fon Çıkışı Gerektirmeyen Giderler 507

i- Amortismanlar ve Tükenme Payları 508

ii- Karşılıklar 508

iii- Peşin Ödenmiş Giderlerin Döneme İlişkin Tutarları 509

2- Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar 510

i- Duran Varlık Satış Karları 511

3- Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar 513

4- Duran Varlıklar Tutarındaki Azalışlar 514

5- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar 514

6- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar 515

7- Sermaye Artırımı 515

8- Hisse Senetleri İhraç Primleri 515

B- FON KULLANIMLARI 516

1- Faaliyetlerle İlgili Fon Kullanımı 516

2- Olağandışı Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar 517

3- Ödenen Vergi ve Benzerleri 517

4- Ödenen Temettüler 518

5- Dönen Varlıkların Tutarındaki Artışlar 518

6- Duran Varlıkların Tutarındaki Artışlar 518

7-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar 519

8- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar 519

9- Sermayedeki Azalış 519

III- FON AKIM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ 519

IV- VERGİ KANUNLARI VE FON AKIM TABLOSU 521

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

NAKİT AKIM TABLOSU

 

I- GENEL OLARAK NAKİT AKIM TABLOSU 523

II- NAKİT AKIM TABLOSU KALEMLERİ 525

A- Dönem Başı Nakit Mevcudu 525

B- Dönem İçi Nakit Girişleri : 526

1- Satışlardan Elde Edilen Nakit 526

a) Net Satışlar 527

i- Alacak Senetleri İçin Hesaplanan Reeskontlar 529

ii- Şüpheli Ticari Alacaklar İçin Ayrılan Karşılıklar 529

iii- Verilen Depozito ve Teminatlar 530

iv- Alacağın Değersiz Hale Gelmesi 530

v- Mahsuplar 530

2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 532

3- Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 535

4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit 536

a- Menkul Kıymet İhraçlarından 536

b- Alınan Kredilerden Sağlanan Nakit Girişleri 537

c- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Artışlarından Sağlanan Nakit Girişleri 537

3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 538

32- TİCARİ BORÇLAR 538

34- ALINAN AVANSLAR 538

36- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 538

38- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 539

d- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 539

5- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit 540

a- Menkul Kıymet İhraçlarından Sağlanan Nakit Girişleri 541

b- Alınan Krediler 542

c- Diğer Artışlar 543

6- Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit 544

7- Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 544

8- Diğer Nakit Girişleri 545

C- Dönem İçi Nakit Çıkışları 547

1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 547

a- Satışların Maliyeti 548

b- Stoklardaki Artışlar 548

c- Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar 549

d- Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Artışlar(-) 550

e- Amortisman ve Nakit Çıkışını Gerektirmeyen Giderler(-) 550

f- Stoklardaki Azalışlar (-) 551

2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları 551

a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 552

b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 554

c- Genel Yönetim Giderleri 554

d- Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-) 554

3-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zarar İlişkin Nakit Çıkışları 557

a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar 558

b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 558

4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı 559

5- Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı 560

a) Olağandışı Gider ve Zararlar 560

b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar 561

6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 561

7- Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri 562

a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri 563

b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri 563

c) Diğer Ödemeler 564

8- Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri 565

a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri: 566

b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri: 566

c) Diğer Ödemeler 567

9- Ödenen Vergi ve Benzerleri 568

193- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı 569

370- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı 570

371- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı 570

691- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı(-) 570

10- Ödenen Temettüler 571

11- Diğer Nakit Çıkışları 574

D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu 576

III- NAKİT AKIM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ 577

IV- VERGİ KANUNLARI VE NAKİT AKIM TABLOSU 577

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

KAR DAĞITIM TABLOSU

 

I- TANIMI VE TEKNİK YAPISI 581

A- GENEL OLARAK KAR DAĞITIM TABLOSU 581

B- KAR DAĞITIM TABLOSUNUN TANIMI 581

C- KAR DAĞITIM TABLOSUNUN TEKNİK YAPISI 582

II- KAR DAĞITIM TABLOSU İLKELERİ 583

A- Karın ve Yedeklerin Dağıtımı 583

B- Ödenecek Vergiler, Temettüler, Yedek Akçeler ve Diğerleri 584

C- Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetlerine Dağıtılan Kar Payları 585

D- Katılma İntifa Senedi, Kara İştirakli Tahvil ve Kar ve Zarar Ortaklığı Belgelerine İsabet Eden Karlar 585

III- KAR DAĞITIM TABLOSUNUN BİÇİMSEL YAPISI: 586

IV- KAR DAĞITIM TABLOSU KALEMLERİ 587

A) DÖNEM KARININ DAĞITIMI 587

1- Dönem Karı 587

2- Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler 588

3- Geçmiş Yıllar Zararı 588

4- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe 589

5- İşletmede Bırakılması ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar 590

6- Ortaklara Birinci Temettü 590

7- Personele Temettü 591

8- Yönetim Kuruluna Temettü 591

9- Ortaklara İkinci Temettü 592

10- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 592

11- Statü Yedekleri 592

12- Olağanüstü Yedekler (Dağıtılmamış Karlar) 593

13- Diğer Yedekler 593

14- Özel Fonlar 593

B- YEDEKLERDEN DAĞITIM 593

1- Dağıtılan Yedekler 594

2- II. Tertip Yasal Yedekler 594

3- Ortaklara Pay 594

4- Personele Pay 595

5- Yönetim Kuruluna Pay 595

C- HİSSE BAŞINA KAR 595

D- HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 595

V- KAR DAĞITIM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ 595

VI- VERGİ KANUNLARI VE KAR DAĞITIMI 602

A- GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HÜKÜMLER 603

1- TİCARİ KAZANCIN TESPİT ŞEKLİ 603

2-TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER 604

a- Genel Giderler 604

b- Personel İle İlgili Sair Giderler 605

c- Zarar Ziyan ve Tazminatlar 606

d- Seyahat ve İkamet Giderleri 606

e- Taşıt Giderleri 606

f- Vergi Resim ve Harçlar 607

g- Amortismanlar 607

h- Sendika Aidatları 607

i- Diğer Hususlar 607

3- İNDİRİMİ KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 608

4- YATIRIM İNDİRİMİ 609

5- MENKUL SERMAYE İRADI 609

6- VERGİ ALACAĞI 610

VERGİ ALACAĞININ MAHSUBU 612

7- GEÇİCİ VERGİ 612

8- VERGİ TEVKİFATLARININ MAHSUBU 613

9- HAYAT STANDARDI ESASI 613

10- GELİR VERGİSİ TEVKİFATI 615

B- KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HÜKÜMLER 616

1- MUAFİYET VE İSTİSNALAR 616

a- Muafiyetler 616

b- İstisnalar 619

2- MATRAHTAN İNDİRİLECEK GİDERLER 622

3- İNDİRİMİ KABUL EDİLMEYEN UNSURLAR 625

a- Örtülü Sermaye 626

b- Örtülü Kazanç 626

4- MATRAHIN TESPİTİ 627

5- VERGİ ORANI 628

6- GEÇİCİ VERGİ 628

 

ALTINCI BÖLÜM

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

 

I- TANIMI VE TEKNİK YAPISI 633

A- GENEL OLARAK ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 634

B- ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSUNUN TANIMI 634

C- ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSUNUN TEKNİK YAPISI 635

1- Özkaynaklar Değişim Tablosu Tip Mali Tablodur 635

2- Özkaynaklar Değişim Tablosu Etkileşimli Bir Hesap Tablosu Şeklindedir 636

3- Özkaynaklar Değişim Tablosu Karşılaştırmalı Mali Tablolardandır 636

II- ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU İLKELERİ 637

1- Cari Dönem ve Önceki Dönem Verileri 637

2- Özsermaye Kalemleri 637

III- ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSUNUN BİÇİMSEL YAPISI 638

IV- ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 641

A- Dönem Başı Mevcudu 641

B- Dönem İçi Azalışlar 642

C- Dönem İçi Artışlar 644

D- Dönem Sonu Kalanı 645

V- ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ 647

TABLODA YER ALAN ÖRNEĞİN AÇIKLAMASI 649

ÖNCEKİ DÖNEM 649

CARİ DÖNEM 651

VI- ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU VE VERGİ KANUNLARI 656

 

YEDİNCİ BÖLÜM

MALİ TABLOLARA İLİŞKİN UYGULAMALAR

 

I- (Y) İŞLETMESİ

A- DÖNEM SONU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 661

1- Dönem İçi Maddi Duran Varlık Hareketleri 661

2- Sayım ve Tesellüm Noksanları 661

3- Şüpheli Alacaklar Hesabı 662

4- Karşılıklar 662

a- Alacak Senetlerine Karşılık Ayrılması 662

b- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 664

5- Reeskontlar 665

a- Alacak Senetleri Reeskontu 665

b- Borç Senetleri Reeskontu 666

6- Yeniden Değerleme 666

7- Amortismanlar 667

8- Diğer Bilgiler 668

9- Kar Dağıtımı 668

10- Net Karın Hesaplanması ve Vergiler İçin Karşılık Ayrılması 669

B- MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ 671

1- Bilanço 671

2- Gelir Tablosu 672

3- Satışların Maliyeti Tablosu 673

4- Fon Akım Tablosu 673

5- Nakit Akım Tablosu 673

6- Kar Dağıtım Tablosu 674

7- Özkaynaklar Değişim Tablosu 674

II- TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ, SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE AT YÖNERGELERİ 691

A- Tek Düzen Hesap Planı 691

1- Dönen Varlıklar 691

a- Hazır Değerler 691

b- Menkul Kıymetler 692

c- Ticari Alacaklar 692

d- Diğer Alacaklar 692

e- Stoklar 692

f- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri 692

g- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 693

h- Diğer Dönen Varlıklar 693

2- Duran Varlıklar 693

a- Ticari Alacaklar 693

b- Diğer Alacaklar 693

c- Mali Duran Varlıklar 693

d- Maddi Duran Varlıklar 693

e- Maddi Duran Varlıklar Amortismanı 694

f- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 694

g- Diğer Duran Varlıklar 694

3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 694

a- Mali Borçlar 694

b- Ticari Borçlar 694

c- Diğer Borçlar 695

d- Alınan Avanslar 695

e- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 695

f- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 695

g- Borç ve Gider Karşılıkları 695

4- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 695

a- Mali Borçlar 695

b- Ticari Borçlar 695

c- Diğer Borçlar 696

d- Alınan Avanslar 696

e- Borç ve Gider Karşılıkları 696

5- Özkaynaklar 696

6- Gelir Tablosu Hesapları 696

7- Maliyet Hesapları 696

8- Avrupa Birliği Mevzuatı ve Bilanço 696

B- Gelir Tablosu 700

C- Satışların Maliyeti Tablosu 701

D- Fon Akım Tablosu 701

E- Nakit Akım Tablosu 701

F- Kar Dağıtım Tablosu 701

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL ANALİZ

 

I- GENEL OLARAK FİNANSAL ANALİZ 706

II- FİNANSAL ANALİZ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 707

A- Mali Analist 707

B- Mali Tablolar 707

C- Diğer Şartlar 708

D- Finansal Analiz ve Bilgisayar Uygulamaları 708

III- FİNANSAL ANALİZİN MAHİYETİ, TÜRLERİ VE TEKNİKLERİ 709

A- FİNANSAL ANALİZİN MAHİYETİ 710

B- FİNANSAL ANALİZ TÜRLERİ 716

1- Finansal Analizin Yapılış Amacına Göre Analiz Çeşitleri 716

a- Yönetim Analizleri 717

b- Yatırım Analizleri 717

c- Kredi Analizleri 718

2- Finansal Analizin Kapsamına Göre Analiz Çeşitleri 718

a- Sabit (Statik) Analiz 718

b- Yaygın (Dinamik) Analiz 718

3- Mali Analizi Yapan veya Yaptıran Kişilere Göre Mali Analiz Çeşitleri 719

a- İşletme İçi Mali Tablolar Analizi 719

b- İşletme Dışında Yapılan Analizler 719

C- MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 719

IV- KARŞILAŞTIRMALI MALİ TABLOLAR ANALİZİ 720

A- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLAR 723

1- Dönen Varlıklarda Ortaya Çıkan Değişme 726

a- Hazır Değerler 726

b- Ticari Alacaklar 727

c- Stoklar 729

2- Duran Varlıklar 730

a- Ticari Alacaklar 730

b- Maddi Duran Varlıklar 730

3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 731

a- Mali Borçlar 731

b- Ticari Borçlar 731

4- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 732

5- Öz kaynaklar 732

B- KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOLARI 732

a- Brüt Satışlar 733

b- Satış İade ve İndirimleri 733

c- Net Satışlar 735

d- Satışların Maliyeti 735

e- Faaliyet Giderleri 735

f- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 736

g- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar 736

h- Finansman Giderleri 736

i- Olağandışı Gelir ve Karlar 737

j- Olağandışı Gider ve Zararlar 737

V- YÜZDE ANALİZİ 737

VI- TREND (EĞİLİM YÜZDELERİ) ANALİZİ 747

VII- RASYO (ORAN) ANALİZLERİ 756

A- LİKİDİTE RASYOLARI 758

1- Cari Oran 759

2- Asit Test Oranı 762

3- Nakit Oranı 763

4- Ticari Alacaklar / Dönen Varlıklar Rasyosu 764

5- Stoklar / Dönen Varlıklar Rasyosu 766

6- Net İşletme Sermayesi / Dönen Varlıklar 767

7- Stoklar / Döner Sermaye Rasyosu 768

8- Stoklar / Toplam Aktifler Rasyosu 769

9- Ticari Alacaklar / Toplam Aktifler 770

10- Net İşletme Sermayesi / Toplam Aktifler Rasyosu 771

11- Net İşletme Sermayesi/ Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar Rasyosu 773

12- Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Rasyosu 774

B- FİNANSAL YAPIYLA İLGİLİ RASYOLAR 774

1- Toplam Yabancı Kaynaklar / Aktif (Pasif) Toplamı Rasyosu 775

2- Öz sermaye / Aktif (Pasif) Toplamı Rasyosu 777

3- Yabancı Kaynaklar / Öz kaynaklar Rasyosu 778

4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Aktif Toplamı 779

5- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Aktif Toplamı 780

6- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Toplam Yabancı Kaynaklar 782

8- Toplam Banka Kredileri / Aktif Toplamı Rasyosu 784

9- Maddi Duran Varlıklar / Öz kaynaklar Rasyosu 785

10- Maddi Duran Varlıklar / Aktif Toplamı Rasyosu 787

11- Duran Varlıklar / Aktif Toplamı Rasyosu 788

12- Duran Varlıklar / Öz kaynaklar Rasyosu 789

13- Duran Varlıklar / Devamlı Sermaye 791

14- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Devamlı Sermaye 792

15- Öz kaynaklar / Devamlı Sermaye Rasyosu 793

16- Uzun Vadeli Mali Borçlar / Devamlı Sermaye Rasyosu 794

17- Maddi Duran Varlıkların Amorti Edilme Rasyosu 795

18- Otofinansman Rasyosu 796

19- Maddi Duran varlıklar / Duran Varlıklar 797

20- Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı Rasyosu 798

21- Dönen Varlıklar / Duran Varlıklar Rasyosu 799

22- Atıl Varlıklar / Duran Varlıklar Rasyosu 800

C- DEVİR HIZLARINA İLİŞKİN RASYOLAR 800

1- Stok Devir Hızı Rasyoları 800

a- Ticari Mallar Devir Hızı Rasyosu 801

b- Mamul Mallar Devir Hızı Rasyosu 803

c- Yarı mamul Mallar Devir Hızı Rasyosu 804

d- İlk madde ve Malzeme Stokları Devir Hızı 805

2- Alacak Devir Hızları Rasyosu 806

3- Alacakların Ortalama Tahsil Süresi 807

4- Ticari Borçların Devir Hızı 809

5- Borçların Ortalama Ödenme Süresi Rasyosu 811

6- Hazır Değerler Devir Hızı Rasyosu 814

7- Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı Rasyosu 816

8- Dönen Değerler (Brüt Çalışma Sermayesi) Devir Hızı Rasyosu 817

9- Duran Varlıklar Devir Hızı Rasyosu 818

10- Maddi Duran Varlıklar Devir Hızı Rasyosu 820

11- Toplam Aktiflerin Devir Hızı Rasyosu 821

12- Öz kaynaklar Devir Hızı Rasyosu 823

13- Mali Borçlanma Faiz Oranı Rasyosu 824

D- KARLILIĞA İLİŞKİN RASYOLAR 825

1- Yatırımların Karlılığına İlişkin Rasyolar 826

a- Vergi Sonrası Net Kar / Öz kaynaklar Rasyosu 826

b- Vergi Öncesi Net Kar / Öz kaynaklar Rasyosu 827

c- Faiz ve Vergi Öncesi Net Kar / Öz kaynaklar 828

d- Net Kar / Toplam Aktifler (Pasifler) Rasyosu 829

2- Satışların Karlılığı İle İlgili Rasyolar 830

a- Brüt Faaliyet Karı / Net Satışlar Rasyosu 830

b- Net Faaliyet Karı / Net Satışlar Rasyosu 832

c- Net Kar / Net Satışlar Rasyosu 833

d- Faaliyet Giderleri / Net Satışlar Rasyosu 834

e- Satışların Maliyeti / Net Satışlar 835

f- Finansman Giderleri / Net Satışlar 836

3- Hisse Senetlerinin Değerlemesi ve Kar Dağıtımı İle İlgili Rasyolar 838

a- Pay Başına Kar Rasyosu 838

b- Pay Başına Temettü Rasyosu 839

c- Temettü Verimi Rasyosu 839

d- Hisse Senetlerinin Borsa Fiyatı / Nominal Değer Rasyosu 840

e- Fiyat / Kazanç Rasyosu 840

f- Net Kar/ Ödenmiş Sermaye Rasyosu 841

g- Faiz Oranı Rasyosu 841

VIII- BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZLERİ 843

 

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 851

 

BİLGİSAYAR MUHASEBE PROGRAMLARI

ETA

LİKOM

LİNK

LOGO

MEGA

MİKRO

 

<BAŞA DÖN>