İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİ, MUHASEBE VE BİLGİSAYAR
I- GENEL OLARAK VERGİ MUHASEBE VE BİLGİSAYAR 1
II- GENEL OLARAK MUHASEBE VE BİLGİSAYAR 1
III- MUHASEBE 2
IV- BİLGİSAYAR 5
V- TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ 8
A- Muhasebenin Temel Kavramları 10
1- Sosyal Sorumluluk Kavramı 11
2- Kişilik Kavramı 11
3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı 11
4- Dönemsellik Kavramı 12
5- Parayla Ölçülme Kavramı 12
6- Maliyet Esası Kavramı 12
7- Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı 12
8- Tutarlılık Kavramı 12
9- Tam Açıklama Kavramı 13
10- İhtiyatlılık Kavramı 13
11- Önemlilik Kavramı 13
12- Özün Önceliği Kavramı 14
B- Muhasebe Politikalarının Açıklanması 14
VI- Türkiye Muhasebe Standartları 14
A- Genel Olarak Türkiye Muhasebe Standartları 15
B- (1) Numaralı Standart 17
Muhasebe Politikalarının Açıklanması 17
C- (2) Numaralı Standart 18
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama 18
D- (4) Numaralı Standart 21
Satışlar ve Diğer Olağan Gelirler Standardı 21
E- (5) Numaralı Standart 27
Konsolide Finansal Tablolar Standardı 27
F- (6) Numaralı Standart 31
İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi 31
G- (7) Numaralı Standart 38
Yatırımların Muhasebeleştirilmesi 38
H- (8) Numaralı Standart 41
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar İle Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 41
I- (9) Numaralı Standart 47
Amortismanların Muhasebeleştirilmesi 47
J- (10) Numaralı Standart 50
Dönem Net Karı Veya Zararı, Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalarında Değişiklik Standardı 50
K- (11) Numaralı Standart 52
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması Standardı 52
L- Vergi Usul Kanununda Yer Alan Muhasebeye İlişkin Düzenlemeler 53
İKİNCİ BÖLÜM
DÖNEN VARLIKLAR
10- Hazır Değerler 71
100- Kasa Hesabı 72
101- Alınan Çekler Hesabı 83
102 - Bankalar 90
103 - Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-) 97
108 - Diğer Hazır Değerler 102
11 - Menkul Kıymetler 106
110 - Hisse Senetleri 106
111 - Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 110
112 - Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı 114
118 - Diğer Menkul Kıymetler Hesabı 115
119 - Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) 115
12 - Ticari Alacaklar 120
120 - Alıcılar 121
121 - Alacak Senetleri 129
122 - Alacak Senetleri Reeskontu (-) 148
126 - Verilen Depozito ve Teminatlar 153
127 - Diğer Ticari Alacaklar 156
128 - Şüpheli Ticari Alacaklar 159
129- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 163
13- Diğer Alacaklar 172
131 - Ortaklardan Alacaklar 172
132 - İştiraklerden Alacaklar 175
133 - Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 176
135- Personelden Alacaklar 178
136 - Diğer Çeşitli Alacaklar 181
137 - Diğer Alacak Senetleri Reeskontu 181
138 - Şüpheli Diğer Alacaklar 182
139 - Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 183
15 - Stoklar 183
150 - İlkmadde ve Malzeme 205
151 - Yarı Mamuller-Üretim 216
152 - Mamuller Hesabı 217
153 - Ticari Mallar Hesabı 244
157 -Diğer Stoklar Hesabı 271
158 - Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) 282
159 - Verilen Sipariş Avansları Hesabı 291
17 - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 300
179 - Taşeronlara Verilen Avanslar 305
18- Gelecek Aylara Ait Giderler 307
180- Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 307
181- Gelir Tahakkukları Hesabı 311
19- Diğer Dönen Varlıklar 314
190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı 314
191- İndirilecek Kdv Hesabı 318
192- Diğer Kdv Hesabı 322
193- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı 323
195 - İş Avansları Hesabı 328
196- Personel Avansları Hesabı 330
197- Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı 332
198- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı 335
199- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı (-) 336
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DURAN VARLIKLAR
22- Ticari Alacaklar 342
220- Alıcılar Hesabı 343
221- Alacak Senetleri Hesabı 346
222- Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) 348
226- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 349
229- Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) 350
23- Diğer Alacaklar 357
231- Ortaklardan Alacaklar Hesabı 357
232- İştiraklerden Alacaklar Hesabı 358
233- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı 359
235- Personelden Alacaklar Hesabı 359
236- Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı 360
237- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) 361
239- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) 361
24- Mali Duran Varlıklar 361
240- Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı 362
241- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) 366
242- İştirakler Hesabı 372
243- İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı (-) 375
244- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) 376
245- Bağlı Ortaklıklar Hesabı 379
246- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabı (-) 379
247- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) 379
248- Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı 380
249- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (-) 381
25- Maddi Duran Varlıklar 381
250- Arazi ve Arsalar Hesabı 399
251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 402
252- Binalar Hesabı 403
253- Tesis, Makina ve Cihazlar Hesabı 404
254- Taşıtlar Hesabı 411
255- Demirbaşlar Hesabı 413
256- Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı 414
257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 414
258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 420
259- Verilen Avanslar Hesabı 425
26- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 428
260- Haklar Hesabı 431
261- Şerefiye Hesabı 434
262- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı 436
263- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı 439
264- Özel Maliyetler Hesabı 442
267- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı 446
268- Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 447
269- Verilen Avanslar Hesabı 449
27- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 452
271- Arama Giderleri Hesabı 453
272- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı 455
277- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesabı 457
278- Birikmiş Tükenme Payları Hesabı (-) 457
279- Verilen Avanslar Hesabı 460
28- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 460
280- Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 461
281- Gelir Tahakkukları Hesabı 463
29- Diğer Duran Varlıklar 465
291- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Hesabı 465
292- Diğer KDV Hesabı 469
293- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı 469
294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı 474
295 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı 483
297- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı 486
298- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) 487
299- Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 490
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
30- Mali Borçlar 493
300- Banka Kredileri Hesabı 493
303- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Hesabı 499
304- Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabı 505
305- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Hesabı 511
306- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı 514
308- Menkul Kıymetler İhraç Farkları Hesabı (-) 514
309- Diğer Mali Borçlar Hesabı 517
32- Ticari Borçlar 517
320- Satıcılar Hesabı 518
321- Borç Senetleri Hesabı 528
322- Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-) 533
326- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 535
329- Diğer Ticari Borçlar Hesabı 539
33- Diğer Borçlar 540
331- Ortaklara Borçlar Hesabı 540
332- İştiraklere Borçlar Hesabı 544
333- Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı 545
335- Personele Borçlar Hesabı 545
336- Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı 547
337- Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-) 547
34- Alınan Avanslar 549
340- Alınan Sipariş Avansları Hesabı 549
349- Alınan Diğer Avanslar Hesabı 554
35 - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 554
350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 555
36- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 559
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 559
361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 563
368- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı 565
369- Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı 571
37- Borç ve Gider Karşılıkları 572
370- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı 572
371- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı (-) 574
372- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 578
373- Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı 583
379- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı 588
38- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 588
380- Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 588
381- Gider Tahakkukları Hesabı 591
39- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 594
391- Hesaplanan Kdv Hesabı 594
392- Diğer Kdv Hesabı 599
393 - Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 609
398- Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı 612
399- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı 615
BEŞİNCİ BÖLÜM
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
40- Mali Borçlar 619
400- Banka Kredileri Hesabı 619
405- Çıkarılmış Tahviller Hesabı 622
407- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı 627
408- Menkul Kıymetler İhraç Farkı Hesabı (-) 627
409- Diğer Mali Borçlar Hesabı 630
42- Ticari Borçlar 630
420- Satıcılar Hesabı 631
421- Borç Senetleri Hesabı 632
422- Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-) 634
426- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 634
429- Diğer Ticari Borçlar Hesabı 635
43- Diğer Borçlar 636
431- Ortaklara Borçlar Hesabı 636
432- İştiraklere Borçlar Hesabı 638
433- Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı 638
437- Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-) 639
438- Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı 639
439- Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı 642
44- Alınan Avanslar 642
440- Alınan Sipariş Avansları Hesabı 642
449- Alınan Diğer Avanslar Hesabı 644
47- Borç ve Gider Karşılıkları 644
472- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 645
479- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı 648
48- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 649
480- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı 649
481- Gider Tahakkukları Hesabı 651
49- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 653
492- Gelecek Yıllara Ertelenen Veya Terkin Edilen KDV Hesabı 653
493- Tesise Katılma Payları Hesabı 653
499- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 655
ALTINCI BÖLÜM
ÖZ KAYNAKLAR
50- Ödenmiş Sermaye 660
500- Sermaye Hesabı 660
501- Ödenmemiş Sermaye Hesabı (-) 663
52- Sermaye Yedekleri 665
520- Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabı 665
521- Hisse Senedi İptal Karları Hesabı 668
522- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları Hesabı 669
523- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları Hesabı 671
529- Diğer Sermaye Yedekleri Hesabı 672
54- Kar Yedekleri 672
540- Yasal Yedekler Hesabı 672
541- Statü Yedekleri Hesabı 673
542- Olağanüstü Yedekler Hesabı 673
548- Diğer Kar Yedekleri Hesabı 674
549- Özel Fonlar Hesabı 674
57- Geçmiş Yıllar Karları 676
570- Geçmiş Yıllar Karları Hesabı 676
58- Geçmiş Yıllar Zararları (-) 677
580- Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı 677
59- Dönem Net Karı (Zararı) 677
590- Dönem Net Karı Hesabı 677
591- Dönem Net Zararı Hesabı(-) 678
YEDİNCİ BÖLÜM
GELİR TABLOSU HESAPLARI
60- Brüt Satışlar 681
600- Yurtiçi Satışlar Hesabı 681
601- Yurtdışı Satışlar Hesabı 685
602- Diğer Gelirler Hesabı 687
61- Satış İndirimleri (-) 687
610- Satıştan İadeler Hesabı (-) 688
611- Satış Iskontoları Hesabı (-) 689
612- Diğer İndirimler Hesabı (-) 692
62- Satışların Maliyeti (-) 694
620- Satılan Mamuller Maliyeti Hesabı (-) 694
621- Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı (-) 696
622- Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı (-) 698
623- Diğer Satışların Maliyeti Hesabı (-) 699
63- Faaliyet Giderleri 700
630- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı (-) 700
631- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı (-) 701
632- Genel Yönetim Giderleri Hesabı (-) 702
64- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 703
640- İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı 704
641- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Hesabı 705
642- Faiz Gelirleri Hesabı 706
643- Komisyon Gelirleri Hesabı 707
644- Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı 707
645 - Menkul Kıymet Satış Karları 710
646 - Kambiyo Karları 710
647 - Reeskont Faiz Gelirleri 711
649- Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı 713
65- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 714
653- Komisyon Giderleri Hesabı (-) 714
654- Karşılık Giderleri Hesabı (-) 715
655 - Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı (-) 718
656 - Kambiyo Zararları Hesabı (-) 719
657 - Reeskont Faiz Giderleri Hesabı (-) 720
659 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabı (-) 721
66- Finansman Giderleri (-) 722
660- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabı (-) 724
661- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabı (-) 726
67- Olağandışı Gelir ve Karlar 726
671- Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hesabı 726
679- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabı 728
68- Olağandışı Gider ve Zararlar 728
680- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları Hesabı (-) 729
681- Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı (-) 730
689- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı 730
69- Dönem Net Karı ve Zararı 731
690- Dönem Karı veya Zararı Hesabı 731
691- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı (-) 735
692- Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı 736
SEKİZİNCİ BÖLÜM
MALİYET HESAPLARI
7/A Seçeneğinde Maliyet Hesapları 747
70- Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları 749
700- Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı 750
701- Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı 751
71- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 753
710- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 755
711- Direkt İlkmadde ve Malzeme Yansıtma Hesabı 756
712- Direkt İlkmadde ve Malzeme Fiyat Farkı 758
713- Direkt İlkmadde ve Malzeme Miktar Farkı 759
72- Direkt İşçilik Giderleri 762
720- Direkt İşçilik Giderleri Hesabı 764
721- Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı 764
722- Direkt İşçilik Ücret Farkları 766
723- Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkları 767
73- Genel Üretim Giderleri 768
730- Genel Üretim Giderleri 770
731- Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı 771
732- Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları 773
733- Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları 774
734- Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları 775
74- Hizmet Üretim Maliyeti 778
740- Hizmet Üretim Maliyeti 780
741- Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı 783
742- Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları 785
75- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 786
750- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 789
751- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı 789
752- Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları 790
76- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 791
760- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 793
761- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı 793
762- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı 795
77 - Genel Yönetim Giderleri 796
770- Genel Yönetim Giderleri 798
771- Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı 798
772- Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı 799
78- Finansman Giderleri 800
780- Finansman Giderleri Hesabı 802
781- Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı 803
782- Finansman Giderleri Fark Hesabı 804
0-9 Gider Çeşitleri 805
0 - İlk Madde ve Malzeme Giderleri 806
1- İşçi Ücret ve Giderleri 806
2- Memur Ücret ve Giderleri 807
3- Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 807
4- Çeşitli Giderler 807
5- Vergi, Resim ve Harçlar 808
6- Amortismanlar ve Tükenme Payları 808
7- Finansman Giderleri 808
Gider Çeşitleri Hesaplarının İşleyişi: 808
10- 99 Gider Yerleri 809
7/B Seçeneğinde Maliyet Hesapları 809
Hesapların İşleyişi 810
790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 811
791 İşçi Ücret ve Giderleri 811
792 Memur Ücret ve Giderleri 812
793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 812
794 Çeşitli Giderler 813
795 Vergi, Resim ve Harçlar 813
796 Amortismanlar ve Tükenme Payları 813
797 Finansman Giderleri 813
798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesapları 813
799 Üretim Maliyet Hesabı 814
DOKUZUNCU BÖLÜM
TEMEL MALİ TABLOLAR
BİRİNCİ KISIM
BİLANÇO
I- Bilanço İlkeleri 819
A- Varlıklara İlişkin Bilanço İlkeleri 820
B- Yabancı Kaynaklara İlişkin Bilanço İlkeleri 828
C- Özkaynaklara İlişkin Bilanço İlkeleri 829
II- Bilançonun Biçimsel Yapısı 831
III- Bilançonun Düzenlenmesi ve Sunulması 832
İKİNCİ KISIM
GELİR TABLOSU
I- Tanımı ve Teknik Yapısı 860
II- Gelir Tablosu İlkeleri 861
III- Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı 866
IV- Vergi Kanunlarına Göre Gelir Tablosunun Düzenlenmesi 874
ONUNCU BÖLÜM
UYGULAMA VE MUHASEBE YAZILIMLARI
BİRİNCİ KISIM
UYGULAMA
Örnek Uygulama 889
İKİNCİ KISIM
MUHASEBE YAZILIMLARI
Likom Muhasebe Yazılımı 925
Link Muhasebe Yazılımı 961
Logo Muhasebe Yazılımı 1019
Mega Muhasebe Yazılımı 1097
Mikro Muhasebe Yazılımı 1107
Eta Muhasebe Yazılımı 1161
<BAŞA DÖN>