İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

MUHASEBE, DENETİM VE BİLGİSAYAR

 

I- GENEL OLARAK 3

II- MUHASEBE 4

III- DENETİM 8

IV- BİLGİSAYAR 11

V- MUHASEBE, DENETİM VE BİLGİSAYAR İLİŞKİSİ 16

 

İKİNCİ BÖLÜM

DENETİM İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

 

I- GENEL OLARAK 25

II- VERGİ DENETİMLERİ 26

III- SERMAYE PİYASASI KANUNUNA GÖRE YAPILAN DENETİMLER 31

IV- 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA YER ALAN DÜZENLEMELER 39

V- TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE YAPILACAK DENETİMLER 50

VI- DİĞER DÜZENLEMELER 53

A- 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HÜKÜMLER 53

B- 1211 SAYILI MERKEZ BANKASI KANUNUNDA YER ALAN HÜKÜMLER 54

C- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU VE TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIFLARLA BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETİNDE BULUNAN KURUM VE KURULUŞLARLA İLGİLİ MEVZUATTA YER ALAN HÜKÜMLER 55

D- DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN HÜKÜMLER 57

E- İÇ TİCARET MEVZUATINDA YER ALAN HÜKÜMLER 57

F- SOSYAL SİGORTALAR KURUMU MEVZUATINDA YER ALAN DÜZENLEMELER 58

G- 3984 SAYILI KANUNA BAĞLI MEVZUATTA YER ALAN DÜZENLEMELER 59

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DENETİM TÜRLERİ VE DENETÇİLER

BİRİNCİ KISIM

DENETİM TÜRLERİ

 

I- AMAÇ YÖNÜNDEN DENETİM TÜRLERİ 64

A- MALİ TABLOLAR DENETİMİ (FİNANSAL DENETİM) 65

1- Mali Tablolar Denetiminin Zamanı 68

2- Mali Tablolar Denetim Sonuçları 68

B- UYGUNLUK DENETİMİ 69

1- Uygunluk Denetimin Amacı ve Kapsamı 69

a- Uygunluk Denetiminin Amacı 69

b- Uygunluk Denetiminin Kapsamı 70

2- Uygunluk Denetiminin Yapılma Zamanı 73

3- Uygunluk Denetimi Sonuçları 73

C- FAALİYET DENETİMİ 74

1- Faaliyet Denetiminin Amacı ve Kapsamı 74

a- Faaliyet Denetiminin Amacı 75

b- Faaliyet Denetiminin Kapsamı 76

2- Faaliyet Denetiminin Zamanı 78

3- Faaliyet Denetimi Sonuçları 78

D- İÇ DENETİM 79

1- İç Denetimin Amacı ve Kapsamı 79

a- İç Denetimin Amacı 79

b- İç Denetimin Kapsamı 81

2- İç Denetimim Yapılma Zamanı 83

3- İç Denetim Sonuçları 84

E- BAĞIMSIZ DENETİM 84

1- Bağımsız Denetimin Amacı ve Tanımı 85

aa- Bağımsız Denetimin Tanımı 85

ab- Bağımsız Denetimin Amacı 87

2- Bağımsız Denetimin Kapsamı 88

3- Bağımsız Denetimin Zamanı 88

4- Bağımsız Denetim Sonuçları 88

F- VERGİ DENETİMİ 89

1- Vergi Denetiminin Tanımı, Amacı 89

a- Vergi Denetiminin Tanımı 89

b- Vergi Denetiminin Amacı 90

2- Vergi Denetiminin Kapsamı 90

3- Vergi Denetiminin Yapılma Zamanı 91

4- Denetim Sonuçları 91

II- KAPSAM VE YÜKÜMLÜLÜK YÖNÜNDEN DENETİM TÜRLERİ 92

A- YÜKÜMLÜLÜK YÖNÜNDEN DENETİM TÜRLERİ 92

1- Zorunlu Denetim 92

2- İhtiyari Denetim 93

B- KAPSAM YÖNÜNDEN DENETİMLER 94

1- Sürekli Denetim 94

2- Özel Denetim 94

 

İKİNCİ KISIM

DENETÇİ TÜRLERİ

 

I- GENEL OLARAK 94

II- DENETÇİ TÜRLERİ 95

A- Bağımsız Denetçiler 95

B- İç Denetçiler 101

C- Kamu Denetçileri 101

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

DENETÇİLERİN SORUMLULUĞU

 

I- SPK Mevzuatına Göre Denetçilerin Sorumluluğu 102

A- CEZAİ SORUMLULUKLAR 103

B- YASAKLAR 103

II- 3568 SAYILI KANUNA GÖRE DENETÇİLERİN SORUMLULUĞU 107

2 - Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğun Tespiti 125

B- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere Getirilen Sorumluluklar 125

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DENETİM STANDARTLARI, DENETİM TEKNİKLERİ, DENETİM YÖNTEMLERİ VE DELİLLER

 

BİRİNCİ KISIM

DENETİM STANDARTLARI

 

I- GENEL OLARAK DENETİM STANDARTLARI VE DENETİM STANDARTLARININ DENETİM SÜRECİ VE DENETİM SONUÇLARINA ETKİSİ 129

A- GENEL OLARAK DENETİM STANDARTLARI 130

1- Denetim Standartları 130

2- Kapsam Yönünden Denetim Standartları 132

3- Denetim Standartlarını Belirleme ve Uygulatma 134

a- Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Yönünden 135

b- 3568 Sayılı Kanun ve Bu Kanuna Bağlı Mevzuat Yönünden 135

B- DENETİM STANDARTLARI VE DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ 136

1- Denetim Standartları 136

2- Denetim Standartlarının Denetim Sürecine Etkisi 136

a- Mesleki Bilgi ve Deneyim 137

b- Bağımsızlık 138

c- Mesleki Özen ve Titizlik 139

d- Planlamanın Denetim Sürecine Etkisi 139

e- İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi 141

f- Yeterli Sayıda Güvenilir ve Objektif Delil Toplama 142

g- Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uyum 142

h- Tutarlılık 143

i- Mali Tabloların Dipnot ve Açıklamaları 144

C- DENETİM SONUÇLARINA ETKİSİ 144

1- Denetim Raporlarının Güvenilirliğine Etkisi 145

2- Denetim Standartlarına Uyulmamasının Sonuçları 145

a- SPK Mevzuatı Açısından Sonuçları 146

b- 3568 Sayılı Kanun Açısından Sonuçları 147

c- Vergi Kanunları Açısından Sonuçları 152

d- Diğer Kanunlar Açısından Sonuçları 154

e- İç Denetim Açısından Sonuçları 154

II- GENEL STANDARTLAR 155

A- MESLEKİ EĞİTİM, DENEYİM VE YETERLİK 156

1- Mesleki Eğitimin Kapsamı 156

a- Teknik Eğitim 162

b- Hukuk Eğitimi 162

c- İktisat Bilgisi 162

d- Mali Mevzuat 162

e- SPK 164

f- Sosyal Güvenlik, At, Gümrük, İdari Yargılama 164

2- Hizmet İçi Eğitim ve Staj 166

a- Hizmet İçi Eğitimi Gerekli Kılan Nedenler 166

aa- Yasal Nedenler 167

i- Sermaye Piyasası Mevzuatında Yer alan Düzenlemeler 167

ii- 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Yer Alan Düzenlemeler 168

ab- Diğer Nedenler 169

b- Hizmet İçi Eğitim ve Staj Usul ve Esasları ile Staj Süreleri 169

4- MESLEKİ DENEYİM 175

a- Mesleki Deneyim ve Meslek Unvanları 175

b- Meslek Unvanlarının Kazanılması ve Kullanımı 176

5- MESLEKİ YETERLİK 176

a- Genel Olarak Mesleki Yeterlik ve Mesleki Yeterliği Etkileyen Faktörler 177

aa- Bilgi Düzeyi 177

ab- Formasyon 177

i- Dürüstlük 177

ii- Sır Saklama 178

iii- Diğer Faktörler 179

b- Mesleki Yeterlik İlkesine Uyulmamasının Sonuçları 179

ba- Denetim ve Denetim Sonuçlarına Olan Etkisi 180

bb- Yasal Sonuçları 180

bba- SPK Açısından Doğurduğu Sonuçlar 181

bbb- 3568 Sayılı Kanun Açısından Doğurduğu Sonuçlar 181

bbc- Vergi Kanunları Açısından Doğurduğu Sonuçlar 182

bbd- İç Denetim Açısından Doğurduğu Sonuçlar 183

B- BAĞIMSIZLIK 183

1- Genel Anlamda Bağımsızlık ve Denetim Açısından Önemi 184

2- Bağımsızlığı Etkileyen Unsurlar 185

a- Ekonomik Bağımsızlık 185

i- Ücret Politikasındaki Bağımsızlık 185

ii- Ticaret Yapma Yasağı 188

iii- Ekonomik İlişki İçerisinde Bulunma 189

b- Yönetsel Bağımsızlık 189

i- Yönetimden Bağımsızlık 189

ii- (Denetim) Ortaklık Yönetiminden Bağımsızlık 189

c- Sosyal Bağımsızlık 190

d- Siyasal Bağımsızlık 190

3- Dürüstlük 190

4- Bağımsızlığı Zedeleyen ve Ortadan Kaldıran Durumlar 191

5- Bağımsızlık İlkesinin Ortadan Kalkmasının Sonuçları 192

C- GEREKEN DİKKAT VE ÖZENİN GÖSTERİLMESİ 193

1- Genel Olarak Dikkat ve Özen Kavramları ve Denetim Süreci ve Denetim Sonuçlarına Etkisi 193

a- Çalışma Kağıtları ve Çalışma Düzeni, 194

b- Hata Riski, 194

c- Parasal Risk, 194

d- Güvenilirlik Riski, 194

e- İsraf, 194

f- Yasal Sorumluluk, 195

g- Meslek Ahlakı 195

III- ÇALIŞMA SAHASI STANDARTLARI 195

A- GENEL OLARAK ÇALIŞMA SAHASI STANDARTLARI VE DENETİM SÜRECİ VE SONUÇLARINA ETKİSİ 195

1- Çalışma Sahası Standartları 195

2- Denetim Sürecine Etkileri 196

3- Denetim Sonuçlarına Etkileri 197

B- PLANLAMA VE GÖZETİM 197

1- Planlama 198

a- Planlama Öncesi Yapılacak İşlemler 198

aa- Bilgilerin Niteliği 199

ab- Bilgilerin Kaynağı 200

ac- Toplanan Bilgilerin Değerlendirilmesi 200

2- Düzeltme Programları 200

3- Gözetim 200

a- Gözetimin Amaçları 201

b- Yöntemleri 201

4- Planlama ve Gözetim Yapılmamasının Sonuçları 202

C- İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İNCELENMESİ 203

1- Genel Olarak İç Kontrol Sistemi ve Denetimdeki Yeri 204

2- İç Kontrol Sisteminin İncelenmesinin Yararları 205

a- Sisteme Olan Güvenin Sağlanması 205

b- Denetimin Kapsamının Belirlenmesi 205

3- İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi 205

a- İşletme İçi Yönergeler, Kurallar ve Benzeri Hususlar 206

a- Kayıt ve Belgeler 206

b- Bilgisayar Yazılımları 206

c- Manyetik Kayıtlar 207

d- Diğer Hususlar 207

4- İç Kontrol Sisteminin Göz Ardı Edilmesinin Sonuçları 208

D- YETERLİ VE GÜVENİLİR DELİL TOPLAMA 208

1- Delilin Denetimdeki Yeri ve Önemi 208

2- Denetim Delilleri 208

a- Delillerin Hukuki Nitelikleri 209

b- Delil Sayıları 210

5- Delil Türleri ve Delillerin Toplanacağı Yerler 210

6- Yeterli Delil Toplanamamasının Hukuki Sonuçları 211

III- RAPORLAMA STANDARTLARI 211

A- GENEL OLARAK RAPORLAMA STANDARTLARI VE DENETİMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 211

B-GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİNE UYGUNLUK 212

1- Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri 212

C- GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİNDEKİ UYGULAMA TUTARLILIĞI 216

1- Tutarlığın Anlamı ve Kapsamı 216

2- Tutarlılık İlkesine Uyulmamış Olması Durumunda Yapılacak İşlemler 217

3- Tutarlılık İlkesine Uyulmamasının Doğuracağı Sonuçlar 218

D- MALİ TABLO DİPNOT VE AÇIKLAMALARI 219

1- Mali Tablo Dipnot ve Açıklamalarının Kapsamı ve Önemi 220

BİLANÇO DİPNOTLARI 220

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI : 224

2- Dipnot ve Açıklamaların Tamlığı 226

3- Yönetimin İyi Niyeti 227

4- Mali Tabloların Dipnot ve Açıklama Kuralına Uyulmamasının Sonuçları 228

E- GÖRÜŞ BİLDİRME 228

1- Görüş Bildirmenin Denetimdeki Yeri ve Önemi 228

2- Görüş Bildirme Zorunluluğu 229

3- Görüşün Kesinliği ve Bağlayıcılığı 229

4- Görüş Türleri 230

a- Olumlu Görüş 230

b- Olumsuz Görüş 230

c- Şartlı Görüş 231

d- Görüş Bildirmekten Kaçınma 232

5- Denetim Raporları 233

6- Yanlış ve Gerçeğe Aykırı Görüş Bildirmenin Sonuçları 233

 

İKİNCİ KISIM

DENETİM TEKNİKLERİ

 

I- GENEL OLARAK DENETİM TEKNİKLERİ 234

A- DENETİM TEKNİĞİ KAVRAMI 234

B- DENETİM TEKNİKLERİNİN AMACI VE KAPSAMI 235

C- DENETİM TEKNİKLERİNİN DENETİM DELİLLERİYLE İLİŞKİSİ 236

D- DENETİM TEKNİKLERİNİN ÖNEMİ VE DENETİM SONUÇLARINA ETKİSİ 236

II- GELENEKSEL DENETİM TEKNİKLERİ 237

A- FİZİKİ SAYIM VE ENVANTER İNCELEMESİ 240

1- Sayım ve Fiili Envanter Çalışması 241

a- Saymak 241

b- Tartmak 241

c- Ölçmek 241

d- Tahmini Yöntem 242

e- Müfredatlı Tespit 242

f- Değerlemek 242

g- Maliyet Unsuru 243

h- Yöntem 244

i- Kasa Sayımı 245

ii- Stok Envanteri 246

iii- Duran Varlıkların Envanteri 246

iv- Alacak ve Borçların Envanteri 247

2- Kaydi Envanter Çalışması 247

B- BELGE İNCELEMESİ 248

1- Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgeler 249

2- Belgelerdeki Tahrifat ve Asıllarına Uygun Olmayan Belge Düzenlenmesi 251

3- Belgelerin Gizlenmesi Yahut Yok Edilmesi 252

4- İşlemlerin ve Kayıtların Belgeye Dayandırılıp Dayandırılmadığı ve Belge Kullanma Alışkanlığı 252

5- Belgenin Yasal Niteliklere Haiz ve Geçerli Belgeler Olup Olmadığı 253

6- Belgelerin Amaca Uygun ve Tutarlı Olması 255

C- GÖZLEM 255

D- BİLGİ TOPLAMA VE SORUŞTURMA 256

E- DOĞRULAMA 257

1- Bilgi İsteme 258

a- Pozitif (Olumlu) Doğrulama 258

b- Negatif (Olumsuz) Doğrulama 259

2- Karşıt İnceleme 260

F- ÖN İNCELEME 265

G- MUAVİN KAYITLARIN İNCELENMESİ 266

H- KARŞILAŞTIRMA VE PUANTAJ 268

I- KAYIT SİSTEMİNİN İZLENMESİ 270

1- Belgelerden Kayıtlara Doğru Kayıt Sisteminin İzlenmesi 271

2- Kayıtlardan Belgelere Doğru Kayıt Sisteminin İzlenmesi 272

J- İŞLEME DAYALI İNCELEME 273

K- ARİTMETİK İNCELEME 274

L- YENİDEN HESAPLAMA 276

1- Aktarmalar 276

2- Envanter İşlemleri 277

3- Ücretler 277

4- Amortismanlar 277

5- Yeniden Değerleme 277

6- Tüm Karşılıklar 278

7- Reeskont Hesapları 278

8- Yatırım İndirimi 278

9- Finansman Fonu 278

10 - Vergiyle İlgili Hesaplamalar 278

11 - Kar Dağıtımı 278

12- Diğer Hesaplamalar 279

M- ANALİTİK İNCELEMELER 279

III- DENETİMDE ÇAĞDAŞ YÖNTEM VE TEKNİKLERİN KULLANILMASI 280

A- GENEL OLARAK ÇAĞDAŞ TEKNİK VE YÖNTEM KAVRAMLARI 280

B- BİLGİSAYARLARIN İŞLETMEDEKİ KULLANIM ALANLARI VE YAZILIMLARIN GENEL YAPISI 282

1- Bilgisayarların İşletmelerdeki Kullanım Alanları 282

2- Denetçi Tarafından Yapılacak Ön İşlemler 284

a- Müşteri İşletmenin Onayı 285

b- Mükellefin Bilgisayar Sisteminin Gözden Geçirilmesi 285

c- Yazılım ve Yazılım Sonuçlarının Gözden Geçirilmesi ve Test Edilmesi 286

d- Manyetik Bilgilerin Ayıklanması Veri Transferi 288

e- Bilgi Güvenilirliği 289

i- Sonuçlar ve Toplamlar 289

ii- Modüller Arası Bilgi Tutarlılığı 289

iii- Defter ve Belgelerle Mukayese 290

iv- İşlemlerin Kontrolü 290

v- Bilgi İşleme Sürecindeki Hatalar 290

vi- Muhasebe Hataları 290

vii- Diğer Yöntemler 291

3- Denetimde Çağdaş Tekniklerin Kullanılması İçin Gerekli Şartlar 291

a- Yeterli Bilgisayar Eğitimi 291

b- Yeterli Yazılım Desteği 292

c- Yeterli Donanım İhtiyacı 292

d- Güvenilir Manyetik Bilgiler 292

4- Denetimde Bilgisayar Kullanımının Getireceği Sıkıntılar 292

C- DENETİM TEKNİKLERİ AÇISINDAN DENETİMDE BİLGİSAYARIN KULLANILMASI 294

1- Fiziki Sayım ve Envanter Çalışmaları 295

2- Belge İncelemesi 295

3- Gözlem 296

4- Bilgi Toplama ve Soruşturma 297

5- Doğrulama 297

6- Ön İnceleme 297

7- Muavin Kayıtların İncelenmesi 298

8- Karşılaştırma ve Puantaj 299

9- Kayıt Sisteminin İncelenmesi 299

10- İşleme Dayalı İnceleme 300

11- Aritmetik İncelme 300

12- Yeniden Hesaplama 301

13- Analitik İnceleme 301

IV- DENETİM TEKNİKLERİ VE DENETİM İLİŞKİSİ 302

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

DENETİM YÖNTEMLERİ

 

I- GENEL OLARAK DENETİM YÖNTEMLERİ 303

II- DENETİM YÖNTEMLERİ 304

A- KAPSAM YÖNÜNDEN DENETİM YÖNTEMLERİ 305

1- Ön Denetim 305

2- Örnekleme Yöntemine Göre Denetim 305

3- Sürekli Denetim 306

B- ÖZ VE ŞEKİL YÖNÜNDEN DENETİM YÖNTEMLERİ 306

1- Şekli Denetim 307

2- Doğruluk Denetimi 307

C- İNCELEMENİN YÖNÜ BAKIMINDAN DENETİM YÖNTEMLERİ 307

1- İleriye Doğru Denetim 308

2- Geriye Doğru Denetim 308

D- KAYNAK BİLGİ VE BELGE YÖNÜNDEN DENETİM YÖNTEMLERİ 309

1- Mukayeseli Denetim 310

2- İlişkisel Denetim 311

3- Çapraz Denetim 311

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

DELİLLER

 

I- DELİL TÜRLERİ 312

A- GENEL OLARAK 312

1- Temel Deliller 312

2- Destekleyici Deliller 313

B- İŞLETME İÇİNDEN TOPLANACAK DELİLLER 313

1- Muhasebe Sisteminden Sağlanacak Deliller 313

2- Muhasebe Dışı Deliller 314

C- İŞLETME DIŞINDAN TOPLANACAK DELİLLER 314

II- DELİL SAYILARI VE DELİL SAYILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 315

A- DELİLLERİN GÜVENİLİRLİĞİ 315

B- DELİLLERİN GEÇERLİĞİ 315

1- Delillerin Hukuki Dayanağı ve Hukuksal Delil Olma Özelliği 315

2- Delilin Taraflarca Kabul Edilip Edilmediği 316

C- DELİLLERİN YETERLİĞİ 316

1- Delillerin Kanaat Verici Olması 316

2- Delillerin Konuyu Kavraması 316

3- Delil Toplamada Fayda-Maliyet Analizi 316

4- Delillerin Sayısı 317

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İÇ KONTROL SİSTEMİ

 

BİRİNCİ KISIM

KLASİK YÖNTEMLER

 

I- GENEL OLARAK İÇ KONTROL SİSTEMİ 321

A- ETKİN BİR İÇ KONTROL SİSTEMİNİ GEREKTİREN NEDENLER 321

B- İÇ KONTROL SİSTEMİNİN AMAÇLARI 323

1- İdari Kontroller 323

a- Yönetimin Bilgi İhtiyacı 323

b- İşletme Politikalarına Bağlılık 324

c- İşletme Politikaları Arasında Koordinasyon 324

d- İşletme Politika ve Kararlarında Değişiklik 324

e- Varlıkların Korunması 324

f- Verimlilik ve İş Akış Prosedürleri 325

2- Mali Kontroller 325

a- Güvenilir Bilgi 325

b- Yetki Devri 326

c- İşletme Varlıklarının Korunması 327

C- DOKÜMANTASYON 328

1- Yetki ve Sorumluluklar 328

2- İş Akış Prosedürleri 329

3- Belgelendirme 329

4- Diğer Dokümantasyon 329

II- İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM İLİŞKİSİ 330

A- İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM İLİŞKİSİ 330

B- İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İÇ DENETİM KATKISI 331

1- İşletme Politikalarının Başarısı 331

2- Güvenilir Bilgi 331

a- İdari Prosedürlere İlişkin Bilgiler 332

b- Finansal Olaylara İlişkin bilgiler 332

3- Mali Tabloların Güvenilirliği 332

4- Zayıf ve Aksayan Hususlar 333

III- İÇ KONTROL SİSTEMİ VE YÖNETİM İLİŞKİSİ 333

IV- İÇ KONTROL SİSTEMİ VE BAĞIMSIZ DENETİM İLİŞKİSİ 333

V- İÇ KONTROL SİSTEMİ 334

A- AYNİ YOLSUZLUKLAR 335

1- Fiziki Yolsuzluklar 335

2- Kayıtlar Üzerinde Yapılan Yolsuzluklar 336

a- Sahte Siparişler ve Gerçek Dışı Satışlar 336

b- Satın Alınan Malların Kayda Alınmaması 336

c- Belgelerde Tahrifat 336

d- Hatalı Miktar Iskontosu Uygulaması 336

B- NAKDİ YOLSUZLUKLAR 337

1- Tahsilatlara İlişkin İşlemler 337

a- Satış Hasılatının Gizlenmesi 337

b- Peşin Satışlar Vadeli Satışlar Gibi Kaydedilebilir. 337

c- Mefhum Adlar Adına Hesap Açmak 338

d- Hesaplar Arası Kaydırma 338

e- Sağlam Alacakların Kayıtlardan Silinmesi 338

f- Yanlış Iskonto Uygulaması 338

g- Alış İadeleri 339

h- Kredili Satışlarda Yapılan Yolsuzluklar 339

i- Belgeler Üzerinde Yapılacak Tahrifatlar 339

j- Sahte Çekler 339

k- Şüpheli Alacaklardan Yapılan Tahsilat 339

l- Kasadaki Paraların Çalınması 340

m- Vergilerin Yanlış Hesaplanması Yahut Yatırılmaması 340

n- Hesap Hataları 340

2 - Ödemelere İlişkin İşlemler 340

a- Avans Mahsuplarında Fazlalık 341

b- Giderlerin Fiktif Olarak Şişirilmesi 341

i- Belgesiz Giderler 341

ii- Geçersiz Belgeler 341

iii- Sahte Belgeler 342

iv- Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgeler 342

c- Çeklerde Sahtecilik 342

i- Sahte Çek Tanzimi 342

ii- Çekin Yeniden Tahsile Konulması 343

d- Satın Almalar 343

e- Iskonto ve İadeler 343

f- Maaş Ödemeleri 343

i- Bordroların Şişirilmesi 343

ii- Çalışmayan Kişilerin Bordroya Alınması 343

iii- İşletmeden Ayrılan Kişilerin Bordrolardan Düşülmemesi 344

g- Toplama Hataları 344

C- İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ 344

1- Nakit Hareketleri 345

a- Tahsilatlara İlişkin İç Kontrol Prosedürleri 345

i- Yetki Ayrımı 345

ii- İcmaller 345

iii- Paranın Bankaya Devri 345

iv- Belgelendirme 346

v- Muhasebe Kayıtları 346

vi- Posta Yoluyla Gelen Evraklar 346

vii- Faturalama ve Belge Düzenleme 346

viii- Kaydi Mutabakat 346

ix- Tahsilat Yetkisinin Bir Merkezde Toplanması 347

x- Çalışma Planları 347

xi- Harcama ve Ödeme Yetkisi 347

b- Ödemelere İlişkin Kontrol Prosedürleri 347

i- Ödeme Yetkisi 348

ii- Onay 348

iii- Ödemeler Çekle Yapılmalıdır 348

iv- Avanslar 349

v- Mal ve Hizmet Alışları 349

vi- Nakit Tutarların Sınırlandırılması 349

vii- Kıymetli Evrak 349

viii- Kasa Sayımı 349

ix- Kaydi Mutabakat 349

2- Menkul Kıymetler 349

a- Menkul Kıymet Alımları 350

b- Menkul Kıymetlerin Satımı 350

c- Menkul Sermaye İradı- Menkul Sermaye Kazancı 350

d- Muhafazası 351

3- Alacaklar 351

a- Alacağın Kaynağı ve Doğuşu 351

i- Ticari İşlemler Nedeniyle Doğan Alacaklar 351

ii- Diğer Alacaklar 352

b- Alacakların Tamamen veya Kısmen Tahsili 352

c- Alacakların Takibi 353

d- Muhasebe Kayıtları ve Kaydi Mutabakat 353

4- Stoklar 354

a- Stoklara İlişkin Alımlar 354

b- Stokların Muhafazası 355

c- Sarfiyat 356

d- Muhasebe ve Mutabakat 356

5- Sabit Kıymetler 358

a- Maddi Duran Varlıkların Alımı 358

b- Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılması 359

c- Maddi Duran Varlıklara İlişkin İşlemler 359

d- Muhasebe ve Mutabakat 360

6- Yabancı Kaynakları 361

a- Borç Doğuran İşlemler 361

b- Yabancı Kaynakların İzlenmesi 363

c- Yabancı Kaynaklara İlişkin Yapılacak Ödeme ve Mahsuplar 364

d- Muhasebe ve Mutabakat 364

7- Öz kaynaklar 364

a- Sermaye Yapısına İlişkin İşlemler 364

b- Yedeklere İlişkin İşlemler 365

8- Gelir Tablosu ve Maliyet Hesapları 365

a- Mal ve Hizmet Üretim Maliyetleri 365

b- Satışlar 366

c- Faaliyet Giderleri 366

d- Finansman Giderleri 367

e- Olağan Gelir ve Karlar 367

f- Olağan Gider ve Zararlar 368

g- Olağandışı Gelir ve Karlar 368

h- Olağandışı Gider ve Zararlar 369

 

İKİNCİ LISIM

İÇ KONTROL SİSTEMİ VE BİLGİSAYAR

 

I- GENEL OLARAK 369

II- İÇ KONTROL SİSTEMİ VE MUHASEBE YAZILIMI 370

III- SALT MANYETİK KAYITLARA DAYALI KONTROLLER 374

IV- MANYETİK KAYITLAR - FİZİKİ KONTROLLER 374

V- MANYETİK KAYITLAR VE YETKİ DAĞILIMI 375

VI- MANYETİK KAYITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 375

VII- ETKİN BİR BİLGİSAYAR SİSTEMİNİN ETKİN BİR İÇ KONTROL SİSTEMİNE KATKILARI 376

A- NAKİT HAREKETLERİ 376

B- MENKUL KIYMETLER 378

C- ALACAKLAR 379

D- STOKLAR 380

E- SABİT KIYMETLER 381

F- YABANCI KAYNAKLAR 382

G- GELİR TABLOSU VE MALİYET HESAPLARI 383

 

ALTINCI BÖLÜM

DENETİM PLANLAMASI, DENETİM PROGRAMI VE ÇALIŞMA KAĞITLARI

 

BİRİNCİ KISIM

DENETİM PLANLAMASI VE GÖZETİM

 

I- GENEL OLARAK 387

B- MÜŞTERİ SEÇİMİ 388

1- MÜŞTERİ İŞLETME İLE GÖRÜŞME 392

2- ÖNCEKİ DENETİM SONUÇLARI 394

3- ÖNCEKİ DENETÇİ İLE GÖRÜŞME 396

4- İŞLETME İLE İLGİLİ ÖN TESPİTLER 397

a- İç Kontrol Sistemi 400

b- Faaliyetin Türü 401

c- Önemli Risk Unsurları 401

d- Bilgisayar Otomasyonu, Manyetik Kayıtlar ve Manyetik Kayıtların Güvenilirliği 402

e- Denetimde Geçecek Süre 406

f- Ücret 406

5- İŞİN KABULÜ 409

C- DENETİM SÖZLEŞMESİ 411

1- Denetim Sözleşmesinin Düzenlenmesi 411

2- Denetim Sözleşmesinin Yürürlüğü 430

3- Denetim Sözleşmesinin Feshi 431

D- ÖNDENETİM İŞLEMLERİ 435

1- İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İNCELENMESİ 439

2- KAYITLARIN İNCELENMESİ 442

3- DENETİMİN HEDEFİ 447

E- ZAMAN PLANLAMASI 447

1- Finansal olaylara ilişkin belirsizlikler 449

2- Denetim işletmesine yönelik belirsizlikler 449

3- Denetlenen işletmeye yönelik finansal nitelikli olmayan belirsizlikler 449

F- İŞGÜCÜ PLANLAMASI 450

G- GÖZETİM 453

 

İKİNCİ KISIM

DENETİM PROGRAMLARI

 

I- GENEL OLARAK DENETİM PROGRAMLARI 455

II- DENETİM PROGRAMLARININ AMACI 457

III- DENETİM PROGRAMLARININ YARARLARI VE SAKINCALARI 457

IV- DENETİM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI 460

ÜÇÜNCÜ KISIM

ÇALIŞMA KAĞITLARI

I- GENEL OLARAK ÇALIŞMA KAĞITLARI 466

A- ÇALIŞMA KAĞITLARININ MAHİYETİ 466

B- ÇALIŞMA KAĞITLARININ ÖNEMİ 474

C- ÇALIŞMA KAĞITLARININ AMACI 474

1- Denetim Delili Olma Özelliği 475

a- Denetim Sonuçlarının kalitesi 475

b- Raporlama Süreci 475

c- Objektiflik 476

d- Savunma Delili 476

2- Denetlenen İşletme İle İlgili Bilgi Kaynağı Olma Özelliği 476

a- Denetim Sonuçlarının Açıklanması 476

b- Sürekli Müşavirlik Hizmetleri 477

c- Gelecekte Yapılacak Denetimler İçin Referans Olma Özelliği 477

D- ÇALIŞMA KAĞITLARININ YARARLARI 477

II- ÇALIŞMA KAĞITLARININ KAPSAMI VE TÜRLERİ 478

III- ÇALIŞMA KAĞITLARININ HAZIRLANMASI VE TOPLANMASI 479

A- DENETİM DELİLİ NİTELİĞİNDEKİ BELGELERİN ÇALIŞMA KAĞITLARINA DAHİL EDİLMESİ 479

B- ÇALIŞMA KAĞITLARININ HAZIRLANMASI 480

1- Denetim Düzeltme Kağıtları 487

2- Denetim Düzeltme Mizanları 488

3- İcmal Cetvelleri 490

4- Destekleyici Belgeler 494

a- Hesap Analiz ve Envanterleri 494

b- Listeler, Dökümler, Tutanaklar, İfade ve Beyanlar 495

5- Denetim Yorum Açıklama ve Notları 496

C- ÇALIŞMA KAĞITLARINDA KULLANILACAK KOD VE SEMBOLLER 497

IV- ÇALIŞMA KAĞITLARININ DOSYALANMASI VE SAKLANMASI 500

A- ÇALIŞMA KAĞITLARININ İNDEKSLENMESİ 501

1- Desimal Sayı Yöntemi 502

2- Kademeli Desimal Sayı Yöntemi 502

3- Alfabetik Yöntem 502

4- Alfa-Sayısal Yöntem (1) 502

5- Alfa-Sayısal Yöntem (2) 502

B- ÇALIŞMA KAĞITLARININ DOSYALANMASI 506

1- Cari Dosya 507

2- Daimi Dosya 508

C- ÇALIŞMA KAĞITLARININ SAKLANMASI 509

D- ÇALIŞMA KAĞITLARININ İBRAZI 510

E- ÇALIŞMA KAĞITLARININ MÜLKİYETİ 512

F- ÇALIŞMA KAĞITLARININ MAHREMİYETİ 512

 

YEDİNCİ BÖLÜM

DENETİM SÜRECİ VE DENETİM SÜRECİNE HAZIRLIK

 

BİRİNCİ KISIM

DENETİM SÜRECİ

 

I- GENEL OLARAK DENETİM SÜRECİ 519

A- DENETİM SÜRECİNE HAZIRLIK VE AMACI 519

B- DENETİME HAZIRLIK VE DENETİM SÜRECİNİN KAPSAMI 521

1- Denetim Programının Hazırlık Sürecini Etkilediği Durumlar 521

2- Hazırlık Sürecinin Denetim Programını Etkilediği Durumlar 522

II- DENETİM SÜRECİNE YÖNELİK DENETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 522

III- BİLGİSAYAR KULLANIMI VE BİLGİSAYAR ORTAMINDA KAYITLI VERİLER 523

1- Girdi Aşaması 525

2- İşlem Aşaması 526

3- Çıktı Aşaması 527

İKİNCİ KISIM

DENETİM SÜRECİNE HAZIRLIK

I- GENEL OLARAK DENETİM SÜRECİNE HAZIRLIK İŞLEMLERİ 527

II- MÜŞTERİ İŞLETME TARAFINDAN YAPILACAK HAZIRLIK 527

III- DENETÇİ TARAFINDAN YAPILACAK HAZIRLIK İŞLEMLERİ 529

ÜÇÜNCÜ KISIM

DENETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ VE ÖN DENETİM İŞLEMLERİ

I- MÜŞTERİ İŞLETMENİN BİLGİSAYAR SİSTEMİNİN İNCELENMESİ 531

A- GENEL OLARAK OTOMASYON KAVRAMI 531

B- OTOMASYONUN KURULMASI 532

1- Otomasyon Yazılımları 533

a- Hazır Ticari Yazılım Paketleri 533

b- İşletme İçin Hazırlanan Özel Yazılımlar 534

2- Otomasyon Yazılımlarının Hazırlanması 535

a- Sistem Analizi ve Sistem Analistlerince Yapılacak İşlemler 538

b- İş Akış Şemalarının Hazırlanması 539

c- Kodlama 543

d- Test Aşaması 544

e- Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi 546

f- Dökümantasyonun Hazırlanması 546

g- İşletim 547

C- OTOMASYON TÜRLERİ 547

1- Tam Otomasyon 547

a- Paket Programlar 548

b- İşletme İçin Hazırlanan Özel Yazılımlar 548

2- Kısmı Otomasyon 548

D- OTOMASYONDA ENTEGRASYON 548

1- Tam Entegrasyon 549

2- Kısmi Entegrasyon 552

3- Yazılımların Entegre Olarak Kullanılmaması 553

4- Yazılımlaraı Entegre Olarak Kullanılmamasının ve Kısmi Entegrasyonun Sakıncaları 558

E- DÖKÜMANTASYON 560

1- Sistem Analiz Notları 560

2- İş Akış Şemaları 561

3- Test ve Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi 561

4- Teknik Başvuru Dökümanları 561

5- Kullanım Klavuzları 562

6- On-Line Yardım Sayfaları 562

7- Problem Tanımları ve Problem Çözme 562

8- İç Kontrolün Değerlendirilmesi 562

F- İÇ KONTROL 565

1- Girdilere Yönelik Kontroller 565

2- İşlemlere Yönelik Kontroller 570

3- Çıktılara Yönelik Kontroller 571

G- DENETİMDE BİLGİSAYARIN KULLANIMI 571

1- İç Kontrollara Yönelik Testler 572

2- Rakamsal Tutarlılık 574

3- Tutarsal Doğruluk 574

4- İşlemsel Tutarlılık 575

5- Girişlerin Doğruluğu 575

6- Çapraz Kontroller 575

7- Diğer Yöntemler 575

II- FİNANSAL NİTELİKLİ OLMAYAN İŞLEMLERİN İNCELENMESİ 576

A- GENEL OLARAK FİNANSAL NİTELİKLİ OLMAYAN İŞLEMLER 576

1- Finansal Nitelikli Olmayan Belge Kavramı 576

2- Finansal Nitelikli Olmayan Belgelerin Amacı 576

B- FİNANSAL NİTELİKLİ OLMAYAN BELGELER VE BUNLARA YÖNELİK İŞLEMLER 577

1- Sözleşmeler 577

a- Kuruluş Sözleşmeleri 577

b- Hizmet Sözleşmeleri 578

c- Kiralama Sözleşmeleri 578

d- Diğer Ticari Sözleşmeler 579

e- Diğer Sözleşmeler 579

2- Yönetmelikler, Kararlar ve Benzeri Bağlayıcı Hükümler 580

3- Yönetim Kurulu Kararları 580

a- Yetkiler 581

b- Karar ve Uygulamalar 581

4- Genel Kurul Kararları 582

III- FİNANSAL OLAYLARA İLİŞKİN İŞLEMLER 582

A- SAYIM VE ENVANTER 583

B- DEFTER VE BELGE İNCELEMESİ 588

1- Defter ve Belgelerin Yasal Çerçevesi 588

a- Vergi Usul Kanunu Kapsamında Defter, Belge ve Kayıtlar 588

b- Katma Değer Vergisi Kanunu Kapsamında Defter, Belge ve Kayıtlar 616

c- Tük Ticaret Kanunu Kapsamında Defter, Belge ve Kayıtlar 618

2- Hata, Hile, Suç ve Ceza Kavramları ve Hataların Sınırları 627

a- Hata 628

i- Hataların Tanımı ve Kapsamı 628

ii- Hata Sınırları 629

b- Hile 631

i- Hilenin Tanımı ve Kapsamı 631

ii- Sınırları 631

c- Önemli Aykırılıklar 631

3- Miktar ve Tutarların Kontrolü 632

4- Belge İncelemesi 633

a- İşletmenin Dosya ve Kayıt Sistemi 635

b- Belge Sistemi ve Sayıları 635

c- Örnekleme Yönteminin Seçimi 635

i- Seri Numarası 636

ii- Belge Sayısı 636

iii- Tutarlar 636

iv- Miktarlar 636

v- İşletme Krıteri 637

vi- Faaliyet Yeri 637

vii- Diğer Faktörler 637

d- Örnek Kütle 638

e- Belgenin Fiziki İncelemesi 638

f- Yevmiye Fişinin Doğruluğu 639

g- Muhasebe İşlemlerindeki Hatalar 641

h- Fiziki ve Mali Gerçekleşme 642

i- Yevmiye Defteriyle Uyumluluk 642

j- Diğer Defterlerle Uyumluluk 642

k- Çalışma Kağıtlarının Tamamlanması 643

l- Satış Sistemine Yönelik Belgelerin İncelenmesi 643

i- Örnek Belge Seçimi 645

ii- Satış Sistemi 645

iii- İskonto 645

iv- Satış İadeleri 646

v- Yoldaki Mallar 646

vi- İşlemin Gerçekliği 646

5- Yevmiye Defteri İncelemesi 646

i- Yevmiye Kaydının Dayanağı Belgeler 647

ii- Yevmiye Fişlerindeki Rakamların Doğruluğu ve Denklik 648

iii- Yevmiye Defterine Nakil 649

6- Defteri Kebir incelemesi 650

7- Hesap Analizleri 655

C- ANALİTİK VE ARİTMETİK İNCELEME 656

D- BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN İŞLEMLER 658

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

DENETİM SÜRECİ - HAZIR DEĞERLER

 

BİRİNCİ KISIM

DENETİM SÜRECİ VE HAZIR DEĞERLER

 

I- DENETİM YAKLAŞIMI 661

II- DENETİM SÜRECİ VE HESAP GRUPLARI 662

III- HAZIR DEĞERLER HESAP GRUBU 666

IV- HAZIR DEĞERLER GRUBUNUN DİĞER VARLIK VE KAYNAK HESAPLARLA OLAN İLİŞKİSİ 666

 

İKİNCİ KISIM

KASA VE KASA İŞLEMLERİNİN DENETİMİ

 

I- DENETİMİN AMACI, KAPSAMI VE ÖNEMİ 667

A- Kasa Hesabına Yönelik Denetimin Amacı 667

B- Kasa Hesabına Yönelik Denetimin Kapsamı 667

C- Kasa Hesabına Yönelik Denetimin Önemi 668

II- KASA VE KASA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL 669

A- Nakit Sistemine Yönelik İç Kontrol 669

B- Tahsilatlara Yönelik İç Kontrol 673

C- Ödemelere Yönelik İç Kontrol 676

III- DENETİM PROGRAMI 678

A- Kasa Fişleri ve Diğer Belgeler 678

1- Temel Belgelere Yönelik Prosedürler 678

a- Geçerli Belge Kavramı 678

b- Belgeleme 679

c- İcmaller 679

d- Mutabakat ve Kayıt 679

2- Belge İncelemesi 680

a- Belgelere Yönelik İç Kontroller 680

b- Örnekleme Yöntemi 680

c- İşlemlere Yönelik İnceleme 681

d- İcmallerle Mutabakat 690

e- Kayıtlarla Mutabakat 691

B- Kasa Defteri 691

C- Yevmiye Defteri ve Defteri Kebir Kayıtları 692

D- Kasa Sayımı 694

1- Kasa Sayımının Planlanması 694

a- Kasa Sayımının Gizliliği 694

b- Kasa Sayımının Amacı 694

c- Kasa Sayımının Zamanı 695

d- Kasa Sayımının Kapsamı ve İşgücü Planlaması 696

e- Kullanılacak Belge ve Tutanaklar 697

2- Kasa Sayımının Tamamlanması 697

a- Koordinasyon 697

b- Kasa Sayımının Başlatılması 697

i- Kasa Sorumlusu ve Yetkililer 698

ii- Kasa Sayımının Amacının Açıklanması 698

iii- Kasa Sayımına İtiraz Edilmesi 698

b- Özel Durumların Tespit Edilmesi 699

c- Fiili Sayım ve Tespit 700

3- Kasa Sayım Tutanakları 701

a- Kasa Sayım Tutanağının Amacı 701

b- Kasa Sayım Tutanağında Yer Alacak Hususlar 701

i- Kasa Sayımına İlişkin Genel Hususlar 702

ii- Fiili Sayıma İlişkin Hususlar 702

iii- Özel Durumlara İlişkin Hususlar 703

iv- Diğer Hususlar 704

4- Kasa Sayım Sonuçlarının Değerlendirilmesi 704

a- Defter ve Belgeler ile Mutabakat 704

b- Kasada Açık Çıkması 704

c- Kasada Fazla Çıkması 705

d- Kasada Kişisel Nakit yahut Menkul Değerlerin Saklanması 705

e- Diğer Hususlar 706

f- Çalışma Kağıtları 706

E- Kasa Hareketlerinin Diğer Hesaplardan İzlenmesi 706

F- Doğru Hesap Kesimi 706

G- Değerleme 707

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

ALINAN ÇEKLER

 

I- ALINAN ÇEKLERİN KAPSAMI VE ÖNEMİ 708

II- ALINAN ÇEKLERE İLİŞKİN İÇ KONTROL 709

III- ALINAN ÇEKLERE İLİŞKİN DENETİM PROGRAMI 711

A- Bordrolar 711

1- Alınan Çekler Bordrosu 712

2- Tahsilat Bordrosu 712

3- Vadesinde Ödenmeyen Çekler Bordrosu 713

B- Çek Portföyü 713

C- Kambiyo Senetleri Defteri 713

D- İleri Tarihli Çekler 714

E- Vadesinde Ödenmeyen Çekler 714

F- Mutabakat ve Doğrulama 715

1- Yevmiye ve Defteri Kebir Kayıtları 715

2- Bankalar 718

3- Doğrulamalar 719

G- Dönem Sonu İşlemleri 719

1- Doğru Hesap Kesimi 720

2- İleri Tarihli Çekler 720

3- Vadesi Geçtiği Halde Ödenmeyen Çekler 720

4- Yabancı Para Cinsinden Olan Çekler 720

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

BANKALAR

 

I- BANKA VE BANKA İŞLEMLERİNİN KAPSAMI VE ÖNEMİ 721

II- BANKA VE BANKA İŞLEMLERİNDE İÇ KONTROL 722

III- BANKA İŞLEMLERİNE YÖNELİK DENETİM PROGRAMI 726

A- Tahsilat ve Ödemeler 726

1- Tahsilatlar 726

a- Tahsilat Listeleri 726

b- Satışlar ve Alacaklar 727

2- Ödemeler 729

a- Banka Makbuzları 730

b- Çekler 730

B- Tevdiatlar 731

1- Tevdiatın Hazırlanması 731

2- Tevdiatın Bankaya Yatırılması 732

3- Tevdiat Listeleri ve Banka Makbuzları 732

C- Mutabakat 733

1- Mutabakatın Mahiyeti ve Amacı 733

2- Mutabakatın Zamanı 733

a- Bilanço Gününden Önce Yapılacak Mutabakat 734

b- Bilanço Gününde Yapılacak Mutabakat 741

c- Bilanço Gününden Sonra Yapılacak Mutabakat 741

d- Birden Fazla Banka Mutabakatı Yapılması 741

3- Mutabakatın Yapılması 742

a- Yevmiye Defteri, Defteri Kebir ve Kambiyo Senetleri Defteri 742

b- Banka Dekontları 742

c- Ödenmiş Çekler 743

d- Müşteri Mutabakatları 743

e- Mutabakatların Yapılması 743

D- Teyitler 744

a- Teyitlerin Mahiyeti ve Amacı 744

b- Teyitlerin Hazırlanması 745

c- Teyitlerin Gönderilmesi 749

d- Teyitlerin Değerlendirilmesi 750

E- Dönem Sonu İşlemleri 751

1- Bankalar Hesabının Net Değerinin Alacak Bakiyesi Vermesi 752

2- Değerleme İşlemleri 755

3- Envanter İşlemleri 755

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

 

I- VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİNİN KAPSAMI VE MAHİYETİ 756

II- VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 759

III- VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİNE İLİŞKİN DENETİM PROGRAMI 762

A- Çeklerin Düzenlenmesi 762

1- Çeklerin Basımı ve Alınması 762

2- Yetki ve Onay 762

3- Çeklerin Düzenlenmesi 763

4- Bozulan ve İptal Edilen Çekler 764

5- Çekler Üzerinde Yapılacak Tahrifatlar 765

6- Çeklerin Kaybolması 765

B- Kambiyo Senetleri Defteri ve Diğer Defterler 765

C- Çeklerin Ödenmesi 766

1- Ödemelerin Bildirilmesi 766

2- Ödenen Çeklerin Yeniden İşleme Konulması 766

3- Çeklerin İşaretlenmesi 767

4- Ödenen Çeklerin Kontrolü 767

C- Çeklerin Ciro Edilmesi 769

1- Çekin Ciro Edilmesi 769

2- Alınan Çeklerin Ciro Edilmesi 770

D- Düzenlenen, Ödenen ve İptal Edilen Çekler Listesi 770

1- Alınan Çekler Listesi 770

2- Düzenlenen Çekler Listesi 770

3- Ödenen ve İptal Edilen Çekler Listesi 771

E- Ödenmeyen Çekler 771

F- Dönem Sonu İşlemleri 772

 

BEŞİNCİ KISIM

DİĞER HAZIR DEĞERLER

 

I- DİĞER HAZIR DEĞERLERİN ÖNEMİ VE KAPSAMI 773

II- DİĞER HAZIR DEĞERLERE İLİŞKİN İÇ KONTROL SİSTEMİ 774

III- DİĞER HAZIR DEĞERLERE İLİŞKİN DENETİM PROEDÜRLERİ 777

A- Vadesi Gelmiş Kuponlar 777

B- Pullar 777

C- Yoldaki Paralar 777

D- Kredi Kartı İle Yapılan Satışlar 779

 

ALTINCI KISIM

DEĞERLENDİRME

 

I- BİLGİSAYAR KAYIT ORTAMI VE HAZIR DEĞERLERE YÖNELİK MANYETİK ORTAMDA YER ALAN BİLGİLER 781

A- Güvenlik Testi 782

B- Kullanılabilirlik Testi 782

C- Uygulanacak Teknikler 782

1- Data Transferi 782

2- Denetim Yazılımları 783

3- Sorgulamalar 783

4- Karşılaştırmalar 784

5- Hesaplamalar 786

6- Dökümler 786

II- İÇ DENETİM 786

III- BAĞIMSIZ MUHASEBE DENETİMİ 787

IV- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE YAPILACAK DENETİMLER 787

ÜÇÜNCÜ KISIM

MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI

I- MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIKLARININ KAPSAMI 787

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

MENKUL KIYMETLER

 

BİRİNCİ KISIM

HİSSE SENETLERİ

 

I- HİSSE SENETLERİNİN KAPSAMI 793

II- HİSSE SENETLERİNE YÖNELİK İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 793

III- HİSSE SENETLERİNE YÖNELİK DENETİM PROSEDÜRLERİ 796

A- Hisse Senetlerinin İktisabı 797

B- Hisse Senetlerinin Muhafazası 797

C- Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılması 798

D- Dönem Sonu İşlemleri 799

 

İKİNCİ KISIM

ÖZEL KESİM VE KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI

 

I- ÖZEL KESİM VE KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARININ KAPSAMI 799

II- ÖZEL KESİM VE KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARINA YÖNELİK İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 800

III- ÖZEL KESİM VE KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARINA YÖNELİK DENETİM PROSEDÜRLERİ 800

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI

 

I- MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIKLARININ KAPSAMI 800

II- MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIKLARINA YÖNELİK İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 802

III- MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIKLARINA YÖNELİK DENETİM PROSEDÜRLERİ 804

 

ONUNCU BÖLÜM

KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL OLARAK TİCARİ ALACAKLAR

 

I- TİCARİ ALACAKLARIN MAHİYETİ 807

II- TİCARİ ALACAKLARA İLİŞKİN ORTAK ÖZELLİKLER 808

III- TİCARİ ALACAKLARA İLİŞKİN ORTAK İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 809

IV- TİCARİ ALACAKLARA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 814

 

İKİNCİ KISIM

SENETSİZ TİCARİ ALACAKLAR

 

I- SENETSİZ TİCARİ ALACAKLARIN KAPSAMI 822

II- SENETSİZ TİCARİ ALACAKLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 824

III- SENETSİZ TİCARİ ALACAKLARA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 829

A- Amaç ve Kapsamın Belirlenmesi 829

1- Uygulanacak Denetim Yöntem ve Tekniklerinin Amacı 829

2- Denetçi Tarafından Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar 829

3- Organizasyon Şeması 830

B- Kayıt ve Belgeler 831

1- Bilgisayar Kayıtları 831

2- Yasal Defter ve Belgeler 834

3- Özel Kayıtlar 835

4- Aylık Mizan Çalışmaları 836

5- Hesap Özetleri ve Müşteri Mutabakatları 836

6- İade ve Iskontolar 836

7- Vadesi Geçmiş Hesaplar 837

8- Alacağın Tahsil Edilebilirliği 838

9- Teminat ve Iskonto 838

10- Alacağın Temliki 839

C- Örnekleme Yöntemi 839

D- Teyitler 839

1- Teyitlerin Önemi 839

2- Teyitlerin Hazırlanması 840

a- Teyitlerin Kapsamı 840

b- Teyitlerin Şekli 840

i- Olumlu Teyit 840

ii- Olumsuz Teyit 841

c- Alacak Teyitlerinin Zamanı 844

3- Teyitlerin Gönderilmesi 844

4- Teyitlerin Alınması ve Değerlendirilmesi 844

5- Teyit Yapılmamasının Sonuçları 845

E- Oran ve Analizler 845

F- Yönetim Politikaları 846

G- Dönem Sonu İşlemleri 846

1- Uygun Hesap Kesimi ve Hesap Kesim Tarihinden Önceki ve Sonraki İşlemler 846

2- Envanter 847

3- Değerleme 847

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

KISA VADELİ ALACAK SENETLERİ

 

I- KISA VADELİ ALACAK SENETLERİNİN KAPSAMI 848

II- KISA VADELİ ALACAK SENETLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 849

III- KISA VADELİ ALACAK SENETLERİNE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 852

A- Ticari Alacaklara İlişkin Genel Açıklamalar 852

B- Yasal Defterler ve Belgeler 852

1- Bilgisayar Kayıtları 854

2- Yasal Defterler 854

3- Müşteri Mutabakatları ve Teyitler 856

4- Özel Listeler 856

C- Senetler 856

1- Kambiyo Senetleri 857

2- İleri Tarihli Çekler 857

3- Sözleşmeler 857

4- Hatır Senetleri 857

5- Muvazaalı Senetler 857

6- Diğer Senetler 857

D- Dönem Sonu İşlemleri 858

1- Hesap Kesimi 858

2- Değerleme 858

3- Envanter 858

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

ALACAK SENETLERİ REESKONTU

 

I- ALACAK SENETLERİ REESKONTUNUN KAPSAMI 859

II- ALACAK SENETLERİ REESKONTUNA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 862

III- ALACAK SENETLERİ REESKONTUNA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 865

 

BEŞİNCİ KISIM

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

 

I- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLARIN KAPSAMI 867

II- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 867

III- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLARA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 869

 

ALTINCI KISIM

DİĞER TİCARİ ALACAKLAR

 

I- DİĞER TİCARİ ALACAKLARIN KAPSAMI 871

II- DİĞER TİCARİ ALACAKLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 872

III- DİĞER TİCARİ ALACAKLARA YÖNELİK DENETİM PROSEDÜRLERİ 873

 

YEDİNCİ KISIM

ŞÜPHELİ ALACAKLAR VE ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIKLARI

 

I- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR VE KARŞILIKLARIN KAPSAMI 874

II- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR VE KARŞILIKLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 876

III- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR VE KARŞILIKLARA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 881

 

ON BİRİNCİ BÖLÜM

DİĞER ALACAKLAR

 

BİRİNCİ KISIM

DİĞER ALACAKLARIN KAPSAMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ

 

İKİNCİ KISIM

DİĞER ALACAKLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ

ÜÇÜNCÜ KISIM

 

DİĞER ALACAKLARA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ

 

ON İKİNCİ BÖLÜM

STOKLAR

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL OLARAK STOK HESAPLARI VE STOK HESAPLARININ DENETİMİ

 

I- STOK HESAPLARININ KAPSAMI VE ÖNEMİ 808

A- Stok Hesaplarının Kapsamı 808

B- Stok Hesaplarının Önemi 809

II- SATIN ALMA 809

III- ÜRETİM 813

IV- DEĞERLEME 814

A- Genel Olarak Değerleme 814

1- Aralıklı Envanter 815

2- Sürekli Envanter Yöntemi 816

B- Yasal Düzenlemeler 816

1- LIFO 823

2- FIFO 824

3- Ağırlıklı Ortalama Maliyet 824

4- Alış Maliyetleri 824

5- Piyasa Fiyatıyla Değerleme 825

V- SAYIM VE ENVANTER 825

A- Genel Olarak Sayım ve Envanter 825

B- Sayım ve Envantere İlişkin Yasal Düzenlemeler 826

C- Stok Sayım Yöntemleri 827

1- Mükerrer Sayım Yöntemi 827

2- Etiket Yapıştırma Yöntemi 827

3- Örnekleme Yöntemi 828

4- Tahmin Yöntemi 828

5- Bilgisayarın Kullanılması 829

D- Stok Sayımında Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar 829

1- Tespiti Gereken Özel Haller 829

2- Hasar ve Zayiat Verilmemesi 830

3- Sayım Maliyetinin Göz Önünde Bulundurulması 831

4- İşletme Tarafından Yapılan Sayım Sonuçlarının Dikkate Alınması 831

5- İşletme Faaliyetlerinin Aksatılmaması 831

6- Koli ve Kutuların Açılmaması 831

7- Miktar, Tutar ve Ayırıcı Özelliklerin Dikkate Alınması 832

8- Denetçinin Sayımı Gözlemesi 832

9- Modası Geçmiş, Hasarlı ve Sürümü Düşük Diğer Mallar 832

10- Sarf Malzemelerinin Diğer Stoklardan Ayrılması 832

11- Sayım Sırasındaki Giriş ve Çıkışların Dikkate Alınması 833

E- Sayım ve Envanterin Zamanı 833

F- Sayım ve Envanterin Yapılması 834

1- Sayım ve Envanterin Planlanması 834

2- Sayım ve Envanter Öncesi Hazırlıklar 835

3- Stokların Sayılması 835

4- İcmal ve Cetvellerin Düzenlenmesi 836

G- Sonuçları Toplanması ve Değerlendirilmesi 837

1- Mutabakat 837

2- Sayım Noksan ve Fazlaları 838

3- Kaydi Envanter 841

4- Sayım Yapılmamasının Sonuçları 843

H- Stok Doğruluk Beyanı 844

I- Stok Değer Düşüklükleri ve Zayi Olan Stoklar 845

J- Dövizli İşlemlerden Kaynaklanan Kur Farkı ve Vade Farkları 848

VI- BİLGİSAYAR YAZILIMLARI, KAYITLAR VE BELGELER 848

A- Bilgisayar Yazılımları 848

B- Defter Kayıt ve Belgeler 854

1- Yasal Defterler 854

2- Özel Defterler 855

3- Yasal Belgeler 855

4- Özel Belgeler 856

VII- İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 856

A- Stoklara İlişkin İç Kontrol Sistemi 856

B- Satın Almaya İlişkin İç Kontrol Sistemi 860

 

İKİNCİ KISIM

İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI

 

I- İLK MADDE VE MALZEME STOKLARININ KAPSAMI 863

II- İLK MADDE VE MALZEME STOKLARINA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 864

III- İLK MADDE VE MALZEME STOKLARINA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 867

A- Satın Alma 868

B- Stokların İzlenmesi 869

C- Stok Çıkışları 870

1- Satış 870

2- Dahili Sarf 871

3- Üretim 871

4- Değerleme 873

ÜÇÜNCÜ KISIM

YARI MAMUL ÜRETİM

I- YARI MAMUL ÜRETİM HESABININ KAPSAMI 873

II- YARI MAMUL ÜRETİM HESABINA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 873

III- YARI MAMUL ÜRETİM HESABINA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 876

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

MAMULLER

 

I- MAMULLERİN KAPSAMI 877

II- MAMULLER HESABINA YÖNELİK İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 878

III- MAMULLER HESABINA YÖNELİK DENETİM PROSEDÜRLERİ 881

A- Mamul Hesapları Borç Kayıtları 881

B- Yasal Defter Kayıtları 881

C- Mamul Maliyetleri 882

1- Maliyet Analizleri 883

2- Fire, Artık ve Deşeler 884

3- Olağanüstü Fireler 886

4- Randıman Hesapları 889

D- Satış Analizleri 892

E- Stokların İzlenmesi 893

F- Defter Kayıt ve Belgeler 893

G- Dahili Sevkler 894

1- Eşantiyon, Hediye ve Teberrular 894

2- Promosyonlar 895

3- Tetkik, Tahlil ve Benzeri İşlemler İçin Çekilen Mamuller 897

4- Ücret, Pirim, İkramiye, Kar Payı ve Benzeri Adlar Altında Çekilen Değerler 897

H- Iskontolar ve Miktar Iskontoları 897

I- Dönem Sonu İşlemler 898

1- Envanter ve Sayım 898

2- Değerleme 899

 

BEŞİNCİ KISIM

TİCARİ MALLAR

 

I- TİCARİ MALLAR HESABININ KAPSAMI 899

II- TİCARİ MALLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 899

III- TİCARİ MALLARA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 900

 

ALTINCI KISIM

DİĞER STOKLAR

 

I- DİĞER STOKLARIN KAPSAMI 901

II- DİĞER STOKLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 901

III- DİĞER STOKLARA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 902

 

YEDİNCİ KISIM

STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI

 

I- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABININ KAPSAMI 902

II- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABINA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 903

III- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABINA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 903

 

SEKİZİNCİ KISIM

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

 

I- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARININ KAPSAMI 905

II- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARINA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 905

III- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARINA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 906

 

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ

 

BİRİNCİ KISIM

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİNİN KAPSAMI

 

İKİNCİ KISIM

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ

 

I- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1010

II- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİNE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1012

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ

 

I- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİNİN KAPSAMI 1013

II- YILLARA YAYGIN İNŞAAT ONARIM VE HAKEDİŞ BEDELLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1013

 

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

 

BİRİNCİ KISIM

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

 

I- GELECEK AYLARA AİT GİDERLERİN KAPSAMI 1017

III- GELECEK AYLARA AİT GİDERLERE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1018

II- GELECEK AYLARA AİT GİDERLERE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1021

A- Peşin Ödenen Sigorta Giderleri 1022

1- Sigorta Poliçeleri 1022

2- Yükümlülükler 1024

3- Kayıt ve Belgeler 1025

B- Peşin Ödenen Kira Giderleri 1025

C- Peşin Ödenen Komisyon Giderleri 1026

D- Diğer Ödemeler 1026

 

İKİNCİ KISIM

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

 

I- GELECEK YILLARA AİT GİDERLERİN KAPSAMI 1027

II- GELECEK YILLARA AİT GİDERLERE İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1027

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

GELECEK AYLARA AİT GELİR TAHAKKUKLARI

 

I- GELECEK AYLARA AİT GELİR TAHAKKUKLARININ KAPSAMI 1028

II- GELECEK AYLARA AİT GELİR TAHAKKUKLARINA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1028

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

GELECEK YILLARA AİT GELİR TAHAKKUKLARI

 

ON BEŞİNCİ BÖLÜM

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

 

BİRİNCİ KISIM

DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

 

I- DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN KAPSAMI 1033

II- DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRÜ 1033

III- DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİNE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRÜ 1034

 

İKİNCİ KISIM

İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

 

I- İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABININ KAPSAMI 1035

II- İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABINA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1036

III- İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABINA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1039

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

 

I- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLARIN KAPSAMI 1042

II- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABINA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1042

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

AVANSLAR

 

I- İŞ AVANSLARI 1042

A- İş Avanslarının Kapsamı 1042

B- İş Avanslarına İlişkin İç Kontrol Prosedürleri 1043

C- İş Avanslarına İlişkin Denetim Prosedürleri 1045

II- PERSONEL AVANSLARI 1046

A- Personel Avanslarının Kapsamı 1046

B- Personel Avanslarına İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1046

 

BEŞİNCİ KISIM

SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

 

I- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABININ MAHİYETİ 1047

II- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABINA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1047

III- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABINA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1049

 

ALTINCI KISIM

DİĞER DÖNEN VARLIK KARŞILIKLARI

 

I- DİĞER DÖNEN VARLIK KARŞILIKLARININ KAPSAMI 1052

II- DİĞER DÖNEN VARLIK KARŞILIKLARINA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1053

 

ON ALTINCI BÖLÜM

UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR

VE

DİĞER ALACAKLAR

 

BİRİNCİ KISIM

TİCARİ ALACAKLAR

 

I- TİCARİ ALACAKLARIN KAPSAMI 1057

II- TİCARİ ALACAKLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1058

III- TİCARİ ALACAKLARA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1058

 

İKİNCİ KISIM

DİĞER ALACAKLAR

 

I- DİĞER ALACAKLARIN KAPSAMI 1061

II- DİĞER ALACAKLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1062

III- DİĞER ALACAKLARA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1062

 

ON YEDİNCİ BÖLÜM

MALİ DURAN VARLIKLAR

 

BİRİNCİ KISIM

BAĞLI MENKUL KIYMETLER

 

I- BAĞLI MENKUL KIYMETLERİN KAPSAMI 1065

II- BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 1066

 

İKİNCİ KISIM

İŞTİRAKLER

 

I- İŞTİRAKLER HESABININ KAPSAMI 1067

II- İŞTİRAKLER SERMAYE TAAHHÜTLERİ 1068

III- İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 1068

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

BAĞLI ORTAKLIKLAR

 

I- BAĞLI ORTAKLIKLARIN KAPSAMI 1068

II- BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHÜTLERİ 1069

III- BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 1069

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR

 

I- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLARIN KAPSAMI 1069

II- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI 1069

 

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM

MADDİ DURAN VARLIKLAR

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL OLARAK MADDİ DURAN VARLIKLAR

 

I- MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAPSAMI 1073

A- Maddi Duran Varlıkların Kapsamı 1073

B- Maddi Duran Varlıkların İşletme Aktifindeki Yeri ve Önemi 1073

II- MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL SİSTEMİ 1074

III- MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRÜ 1084

A- İşletme Politikaları 1084

B- Bilgisayar Uygulamaları 1084

C- Maddi Duran Varlıkların İktisabı ve Elden Çıkarılması 1085

1- Maddi Duran Varlıkların İktisabı 1085

a- İndirimi Yasaklananlar 1086

b- Bir Defada İndirim 1087

c- Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere İlişkin Katma Değer Vergisi 1087

d- Teşvikli Yatırım Mallarının Katma Değer Vergisi 1088

2- Maddi Duran Varlıkların Değerini Artıran İşlemler 1088

3- Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılması 1089

D- Maddi Duran Varlıklardaki Değer Düşüklükleri 1092

E- Yenileme Fonu 1092

F- Sayım ve Envanter 1092

G- Sigorta 1093

H- Maddi Duran Varlık Gelirleri 1093

 

İKİNCİ KISIM

YENİDEN DEĞERLEME

 

I- YENİDEN DEĞERLEMENİN KAPSAMI 1094

II- YENİDEN DEĞERLEMEYE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1097

III- YENİDEN DEĞERLEMEYE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1100

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

AMORTİSMANLAR

 

I- AMORTİSMANLARIN KAPSAMI VE MAHİYETİ 1104

A- Amortismanların Kapsamı 1104

B- Amortisman Yöntemleri 1105

1- Normal Amortisman 1106

2- Azalan Bakiyeler Usulü 1106

3- Fevkalade Amortisman 1107

D- Amortisman Uygulamasında Süre 1108

E- Amortisman Oranları 1108

E- Amortisman Yöntemlerinde Değişiklik 1109

G- Kıst Amortisman 1109

H- Amortisman Kayıtları 1109

II- AMORTİSMANLARA YÖNELİK İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1110

III- AMORTİSMANLARA YÖNELİK DENETİM PROSEDÜRLERİ 1113

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

ARAZİ VE ARSALAR

 

I- ARAZİ VE ARSALARIN KAPSAMI 1115

II- ARAZİ VE ARSALARA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1115

III- ARAZİ VE ARSALARA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1117

 

BEŞİNCİ KISIM

YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ

 

I- YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİNİN KAPSAMI 1121

II- YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1121

III- YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİNE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1125

 

ALTINCI KISIM

BİNALAR

 

I- BİNALARIN KAPSAMI 1126

II- BİNALARA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1126

III- BİNALARA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1129

 

YEDİNCİ KISIM

TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR

 

I- TESİS MAKİNE VE CİHAZLARIN KAPSAMI 1131

II- TESİS MAKİNE VE CİHAZLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1131

III- TESİS MAKİNE VE CİHAZLARA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1135

 

SEKİZİNCİ KISIM

TAŞITLAR

 

I- TAŞITLAR HESABININ KAPSAMI 1139

II- TAŞITLAR HESABINA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1139

III- TAŞITLAR HESABINA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1142

 

DOKUZUNCU KISIM

DEMİRBAŞLAR

 

I- DEMİRBAŞLARIN KAPSAMI 1143

II- DEMİRBAŞLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1144

III- DEMİRBAŞLARA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1144

 

ONUNCU KISIM

DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR

 

I- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAPSAMI 1144

II- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1144

 

ON BİRİNCİ KISIM

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

 

I- KAPSAMI 1144

II- İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1145

 

ON İKİNCİ KISIM

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

 

I- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLARIN KAPSAMI 1146

II- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1146

III- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLARA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1147

 

ON ÜÇÜNCÜ KISIM

VERİLEN AVANSLAR

 

I- VERİLEN AVANSLARIN KAPSAMI 1148

II- VERİLEN AVANSLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1149

 

ON DOKUZUNCU BÖLÜM

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

 

BİRİNCİ KISIM

HAKLAR

 

I- KAPSAMI 1155

II- İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1155

III- DENETİM PROSEDÜRLERİ 1158

 

İKİNCİ KISIM

ŞEREFİYE

 

I- ŞEREFİYELERİN KAPSAMI 1162

II- ŞEREFİYELERE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1162

III- ŞEREFİYELERE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1163

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ

 

I- KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİNİN KAPSAMI 1163

II- KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1164

III- KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİNE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1166

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

 

I- KAPSAMI 1170

II- İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1171

III- DENETİM PROSEDÜRLERİ 1173

 

BEŞİNCİ KISIM

ÖZEL MALİYETLER

 

I- ÖZEL MALİYETLERİN KAPSAMI 1173

II- ÖZEL MALİYETLERE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1174

III- ÖZEL MALİYETLERE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1176

 

ALTINCI KISIM

DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

 

I- DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN KAPSAMI 1178

II- DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1178

 

YEDİNCİ KISIM

AMORTİSMANLAR

 

I- AMORTİSMANLARIN KAPSAMI 1178

II- AMORTİSMANLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1179

 

SEKİZİNCİ KISIM

VERİLEN AVANSLAR

 

I- VERİLEN AVANSLARIN KAPSAMI 1179

II- VERİLEN AVANSLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1180

 

YİRMİNCİ BÖLÜM

ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR

 

BİRİNCİ KISIM

ARAMA GİDERLERİ

 

I- ARAMA GİDERLERİNİN KAPSAMI 1183

II- ARAMA GİDERLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1183

III- ARAMA GİDERLERİNE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1186

 

İKİNCİ KISIM

HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

 

I- HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİNİN KAPSAMI 1186

II- HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1187

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR

 

I- DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLARIN KAPSAMI 1187

II- DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1187

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI

 

I- BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARININ KAPSAMI 1188

II- BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARINA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1188

 

BEŞİNCİ KISIM

VERİLEN AVANSLAR

 

I- VERİLEN AVANSLARIN KAPSAMI 1188

II- VERİLEN AVANSLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1189

 

YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM

DİĞER DURAN VARLIKLAR

 

BİRİNCİ KISIM

GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

 

I- GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİNİN KAPSAMI 1193

II- GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİNE İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1194

III- GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİNE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1196

 

İKİNCİ KISIM

DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ

 

I- DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİNİN KAPSAMI 1198

II- DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1198

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR

 

I- GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLARIN KAPSAMI 1198

II- GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1199

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR

 

I- ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAPSAMI 1199

II- ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1200

 

BEŞİNCİ KISIM

PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

 

I- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLARIN KAPSAMI 1200

II- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1200

 

ALTINCI KISIM

DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR

 

I- DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLARIN KAPSAMI 1201

II- DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1201

 

YEDİNCİ KISIM

STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI

 

I- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞININ KAPSAMI 1202

II- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞINA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1202

 

SEKİZİNCİ KISIM

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

 

I- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLARIN KAPSAMI 1202

II- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1203

 

YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM

KISA VADELİ MALİ BORÇLAR

BİRİNCİ KISIM

BANKA KREDİLERİ

 

I- BANKA KREDİLERİNİN KAPSAMI 2207

II- BANKA KREDİLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 2208

III- BANKA KREDİLERİNE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 2211

A- Kredilere İlişkin Genel Hususlar 2211

1- İşletme Politikaları 2211

2- Kredi Kullanım Amacı 2211

3- Kredi Şartları 2213

4- Kredi Maliyetleri ve Alternatif Maliyetler 2213

B- Kredi Sözleşmeleri ve Garantiler 2214

1- Kredi Sözleşmeleri 2214

2- Verilen Garantiler 2214

C- Kayıt ve Belge Sistemi 2214

D- Ödeme 2215

E- Teyitler 2216

F- Kredi Analizleri 2217

G- Değerleme 2217

 

İKİNCİ KISIM

UZUN VADELİ KREDİLERİN ANA PARA TAKSİT VE FAİZLERİ

 

I- UZUN VADELİ KREDİLERİN ANA PARA TAKSİT VE FAİZLERİ HESABININ KAPSAMI 2218

II- UZUN VADELİ KREDİLERİN ANA PARA TAKSİT VE FAİZLERİ HESABINA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 2219

III- UZUN VADELİ KREDİLERİN ANA PARA TAKSİT VE FAİZLERİ HESABINA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 2221

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

TAHVİL ANA PARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ

 

I- TAHVİL ANA PARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ HESABININ KAPSAMI 2222

II- TAHVİL ANA PARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ HESABINA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 2222

III- TAHVİL ANA PARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ HESABINA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 2224

A- Tahvil İhracı ve Amacı 2224

B- Ödemeler 2225

C- Dönem Sonu İşlemleri 2226

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER

 

I- ÇIKARILMIŞ BONO VE SENETLERİN KAPSAMI 2226

II- ÇIKARILMIŞ BONO VE SENETLERE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 2227

III- ÇIKARILMIŞ BONO VE SENETLERE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 2227

 

BEŞİNCİ KISIM

ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

I- ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLERİN KAPSAMI 2228

II- ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 2228

 

ALTINCI KISIM

MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI

 

I- MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARININ KAPSAMI 2229

II- MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARINA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 2231

III- MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARINA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 2231

A- Menkul Kıymetlerin İhracı 2231

B- Ödeme 2233

C- Dönem Sonu İşlemleri 2234

 

YEDİNCİ KISIM

DİĞER MALİ BORÇLAR

 

I- DİĞER MALİ BORÇLARIN KAPSAMI 2234

II- DİĞER MALİ BORÇLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 2234

 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KISA VADELİ TİCARİ BORÇLAR

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL OLARAK KISA VADELİ TİCARİ BORÇLAR

 

I- KISA VADELİ TİCARİ BORÇLARIN İŞLETME FAALİYETLERİ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 1237

II- KISA VADELİ TİCARİ BORÇLARIN YABANCI KAYNAK MALİYETLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 1237

III- KISA VADELİ TİCARİ BORÇLARA İLİŞKİN DENETİMDE GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN HUSUSLAR 1238

 

İKİNCİ KISIM

SATICILAR

 

I- SATICILARIN KAPSAMI 1238

II- SATICILARA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1239

III- SATICILARA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1243

A- İşletme Politikaları 1243

B- Kayıt ve Belgelendirme 1244

1- Kayıt ve Kayıt Ortamları 1244

2- İhtilaflı Borçlar 1246

3- Cetveller 1247

4- Belgelendirme 1247

C- Teyitler 1250

D- Ödeme 1251

E- Değerleme 1251

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

BORÇ SENETLERİ

 

I- BORÇ SENETLERİNİN KAPSAMI 1252

II- BORÇ SENETLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1252

III- BORÇ SENETLERİNE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1254

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

BORÇ SENETLERİ REESKONTU

 

I- BORÇ SENETLERİ REESKONTUNUN KAPSAMI 1256

II- BORÇ SENETLERİ REESKONTUNA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1256

III- BORÇ SENETLERİ REESKONTUNA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1258

 

BEŞİNCİ KISIM

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

 

I- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLARIN KAPSAMI 1261

II- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL SİSTEMİ 1262

III- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLARA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1264

 

ALTINCI KISIM

DİĞER TİCARİ BORÇLAR

 

I- DİĞER TİCARİ BORÇLARIN KAPSAMI 1265

II- DİĞER TİCARİ BORÇLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1265

 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KISA VADELİ DİĞER BORÇLAR

 

BİRİNCİ KISIM

KISA VADELİ DİĞER BORÇLARIN KAPSAMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ

 

İKİNCİ KISIM

İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

DENETİM PROSEDÜRLERİ

 

I- ORTAKLARA, İŞTİRAKLERE, BAĞLI ORTAKLIKLARA, PERSONELE BORÇLAR VE DİĞER BORÇLAR 1272

II- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU 1274

 

YİRMİ BEŞİNCİ BÖLÜM

ALINAN AVANSLAR

 

BİRİNCİ KISIM

ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

 

I- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARININ MAHİYETİ 1279

II- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARINA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1279

III- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARINA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1280

 

İKİNCİ KISIM

DİĞER AVANSLAR

 

I- DİĞER AVANSLAR KAPSAMI 1280

II- DİĞER AVANSLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1281

 

YİRMİ ALTINCI BÖLÜM

ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

BİRİNCİ KISIM

ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

I- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİN KAPSAMI 1285

II- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1285

III- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1286

 

İKİNCİ KISIM

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

 

I- SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİNİN KAPSAMI 1287

II- SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1287

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

I- VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VE TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE GİDER YÜKÜMLÜLÜKLERİN KAPSAMI 1287

II- VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VE TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE GİDER YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1288

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

I- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİN KAPSAMI 1288

II- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1289

 

YİRMİ YEDİNCİ BÖLÜM

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

 

BİRİNCİ KISIM

DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

 

I- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARININ KAPSAMI 1293

II- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARINA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1293

 

İKİNCİ KISIM

DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

I- DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABININ KAPSAMI 1294

II- DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABINA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1295

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

 

I- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARININ KAPSAMI 1295

II- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARINA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1296

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI

 

I- MALİYET GİDER KARŞILIKLARI HESABININ KAPSAMI 1297

II- MALİYET GİDER KARŞILIKLARI HESABINA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1297

 

BEŞİNCİ KISIM

DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

 

I- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARININ KAPSAMI 1298

II- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARINA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1298

 

YİRMİ SEKİZİNCİ BÖLÜM

GELECEK AYLARA VE GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

 

BİRİNCİ KISIM

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

 

I- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 1301

A- Gelecek Aylara Ait Gelirlerin Kapsamı 1301

B- Gelecek Aylara Ait Gelirlere İlişkin İç Kontrol Prosedürleri 1301

II- GİDER TAHAKKUKLARI 1302

A- Gider Tahakkuklarının Kapsamı 1302

B- Gider Tahakkuklarına İlişkin İç Kontrol Sistemi 1302

 

İKİNCİ KISIM

GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

 

I- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 1302

II- GİDER TAHAKKUKLARI 1303

 

YİRMİ DOKUZUNCU BÖLÜM

DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

BİRİNCİ KISIM

HESAPLANAN KDV

 

I- HESAPLANAN KDV HESABININ KAPSAMI 1307

II- HESAPLANAN KDV HESABINA İLİŞKİN İÇ KONTROL DENETİM SİSTEMİ 1307

III- HESAPLANAN KDV HESABINA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1308

 

İKİNCİ KISIM

DİĞER KDV

 

I- DİĞER KDV HESABININ KAPSAMI 1309

II- DİĞER KDV HESABINA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1310

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI

 

I- MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABININ KAPSAMI 1310

II- MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABINA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1310

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

 

I- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABININ KAPSAMI 1311

II- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABINA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1312

 

BEŞİNCİ KISIM

DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR

 

I- DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLARIN MAHİYETİ 1312

II- DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1313

 

OTUZUNCU BÖLÜM

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

BİRİNCİ KISIM

MALİ BORÇLAR

 

I- BANKA KREDİLERİ 1317

A- Banka Kredilerinin Kapsamı 1317

B- Banka Kredilerine İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1317

II- ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 1319

A- Çıkarılmış Tahvillerin Kapsamı 1319

B- Çıkarılmış Tahvillere İlişkin İç Kontrol Prosedürleri 1319

C- Çıkarılmış Tahvillere İlişkin Denetim Prosedürleri 1320

III- ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 1321

A- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetlerin Kapsamı 1321

B- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetlere İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1321

IV- Menkul Kıymet İhraç Farkları 1322

A- Menkul Kıymet İhraç Farklarının Kapsamı 1322

B- Menkul Kıymet İhraç Farklarına İlişkin İç Kontrol Prosedürleri 1322

C- Menkul Kıymet İhraç Farklarına İlişkin Denetim Prosedürleri 1322

V- DİĞER MALİ BORÇLAR 1323

A- Diğer Mali Borçların Kapsamı 1323

B- Diğer Mali Borçlara İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1323

 

İKİNCİ KISIM

TİCARİ VE DİĞER BORÇLAR

 

I- UZUN VADELİ TİCARİ BORÇLAR 1324

A- Uzun Vadeli Ticari Borçların Yabancı Kaynaklar İçindeki Yeri ve Önemi 1324

B- Satıcılar 1325

1- Satıcıları Kapsamı 1325

2- Satıcılara İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1325

C- Uzun Vadeli Borç Senetleri 1326

1- Uzun Vadeli Borç Senetlerinin Kapsamı 1326

2- Uzun Vadeli Borç Senetlerine İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1326

D- Borç Senetleri Reeskontu 1327

1- Kapsamı 1327

2- İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1327

E- Alınan Depozito ve Teminatlar 1327

1- Kapsamı 1327

2- İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1327

F- Diğer Borçlar 1328

1- Kapsamı 1328

2- İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1328

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

DİĞER UZUN VADELİ BORÇLAR

 

I- DİĞER UZUN VADELİ BORÇLARIN KAPSAMI 1328

II- DİĞER UZUN VADELİ BORÇLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1329

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

ALINAN AVANSLAR

 

I- ALINAN AVANSLARIN KAPSAMI 1329

II- ALINAN AVANSLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1329

 

BEŞİNCİ KISIM

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

 

I- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARININ KAPSAMI 1330

II- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARINA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1330

 

ALTINCI KISIM

DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

I- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARIN KAPSAMI 1332

A- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV 1332

B- Tesise Katılma Payları 1332

C- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 1333

II- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1333

A- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV 1333

B- Tesise Katılma Payları 1333

C- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 1333

 

OTUZ BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZ KAYNAKLAR

 

BİRİNCİ KISIM

ÖDENMİŞ SERMAYE

 

I- ÖDENMİŞ SERMAYENİN KAPSAMI 1337

II- ÖDENMİŞ SERMAYEYE İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1337

 

İKİNCİ KISIM

SERMAYE YEDEKLERİ

 

I- SERMAYE YEDEKLERİNİN KAPSAMI 1338

A- Hisse Senedi İhraç Primleri 1339

B- Hisse Senedi İptal Karları 1339

C- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları 1339

D- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları İse 1339

E- Diğer Sermaye Yedekleri Hesapları İzlenmektedir. 1340

II- SERMAYE YEDEKLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1340

A- Hisse Senedi İhraç Primleri 1340

B- Hisse Senedi İptal Karları 1340

C- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları 1340

D- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları İse 1341

E- Diğer Sermaye Yedekleri Hesapları İzlenmektedir. 1341

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

KAR YEDEKLERİ

 

I- KAR YEDEKLERİNİN KAPSAMI 1341

A- Yasal Yedekler 1341

B- Statü Yedekleri 1341

C- Olağanüstü Yedekler 1342

D- Diğer Yedekler 1342

E- Özel Fonlar 1342

II- KAR YEDEKLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1342

A- Yasal Yedekler 1342

B- Statü Yedekleri 1343

C- Olağanüstü Yedekler 1343

D- Diğer Yedekler 1343

E- Özel Fonlar 1343

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

KAR VE ZARAR HESAPLARI

 

I- KAR VE ZARAR HESAPLARININ KAPSAMI 1344

II- KAR VE ZARAR HESAPLARINA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1345

 

OTUZ İKİNCİ BÖLÜM

SATIŞLAR

 

BİRİNCİ KISIM

SATIŞ HESAPLARINA İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR

 

I- SATIŞ HESAPLARININ GENEL KAPSAMI 1349

II- SATIŞ HESAPLARINA İLİŞKİN İÇ KONTROLÜN GENEL ÖZELLİKLERİ 1350

III- SATIŞ HESAPLARINA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 1354

A- Satış Sisteminin Genel Özellikleri İtibariyle İncelenmesi 1354

B- Bilgisayar Uygulamaları 1355

1- Manyetik Verilerin İbraz Edilmemesi Veya Verilerdeki Gerçek Dışı Tutarsızlıklar 1357

2- Manyetik Verilerdeki Gerçek Tutarsızlık 1358

2- Yasal Defterlerle Tutarlı Manyetik Veriler 1360

C- Kayıt Dışı Emtia Hareketleri 1360

D- Kayıt ve Belgeler 1361

E- Kredi Kartı İle Yapılan Satışlar 1365

F- Ödeme Kaydedici Cihazlar İle Yapılan Satışlar 1365

G- Maliyetin Altında Yapılan Satışlar 1366

H- Fiktif Satışlar 1367

I- Kaydi Envanter 1368

J- Değerleme 1368

 

İKİNCİ KISIM

YURT İÇİ SATIŞLAR, YURT DIŞI SATIŞLAR VE DİĞER GELİRLER

 

I- YURT İÇİ SATIŞLAR 1369

A- Yurt İçi Satışlar Hesabının Kapsamı 1369

B- Yurt İçi Satışlar Hesabına İlişkin İç Kontrol Prosedürleri 1370

C- Yurt İçi Satışlar Hesabına İlişkin Denetim Prosedürleri 1370

II- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI 1371

A- Yurt Dışı Satışlar Hesabının Kapsamı 1371

B- Yurt Dışı Satışlar Hesabına İlişkin İç Kontrol Prosedürleri 1371

C- Yurt Dışı Satışlar Hesabına İlişkin Denetim Prosedürleri 1371

III- DİĞER GELİRLER 1372

A- Diğer Gelirlerin Kapsamı 1372

B- Diğer Gelirlere İlişkin İç Kontrol Prosedürleri 1373

C- Diğer Gelirlere İlişkin Denetim Prosedürleri 1373

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

SATIŞ İADELERİ

 

I- SATIŞ İADELERİNİN KAPSAMI 1373

II- SATIŞ İADELERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1374

III- SATIŞ İADELERİNE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1376

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

SATIŞ ISKONTOLARI

 

I- SATIŞ ISKONTOLARININ KAPSAMI 1377

II- SATIŞ ISKONTOLARINA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1378

III- SATIŞ ISKONTOLARINA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1380

 

BEŞİNCİ KISIM

GENEL OLARAK SATIŞ MALİYETLERİ

 

I- SATIŞ MALİYETLERİNİN KAPSAMI 1381

II- SATIŞ MALİYETLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1382

III- SATIŞ MALİYETLERİNE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1385

IV- MAMUL MALİYETLERİ 1387

V- TİCARİ MAL MALİYETLERİ 1388

VI- HİZMET MALİYETLERİ 1388

VII- DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ 1388

 

OTUZ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

FAALİYET GİDERLERİ VE

FAALİYETLERLE İLGİLİ OLAĞAN GELİR VE

KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR

 

BİRİNCİ KISIM

FAALİYET GİDERLERİ

 

I- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 1391

A- Araştırma ve Geliştirme Giderlerinin Kapsamı 1391

B- Araştırma ve Geliştirme Giderlerine İlişkin İç Kontrol Prosedürleri 1391

C- Araştırma ve Geliştirme Giderlerine İlişkin Denetim Prosedürleri 1392

II- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 1392

A- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerinin Kapsamı 1392

B- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerine İlişkin İç Kontrol Prosedürleri 1393

C- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerine İlişkin Denetim Prosedürleri 1393

III- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1393

A- Genel Yönetim Giderlerinin Kapsamı 1393

B- Genel Yönetim Giderlerine İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1394

 

İKİNCİ KISIM

FAALİYETLERLE İLGİLİ OLAĞAN GELİR VE KARLAR

 

I- İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ

A- İştirak Kazançlarının Kapsamı 1394

B- İştirak Kazançlarına İlişkin İç Kontrol Porsedürleri 1395

C- İştirak Kazançlarına İlişkin Denetim Porsedürleri 1395

II- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 1395

III- FAİZ GELİRLERİ 1396

A- Faiz Gelirlerinin Kapsamı 1396

B- Faiz Gelirlerine İlişkin İç Kontrol Prosedürleri 1396

C- Faiz Gelirlerine İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1398

IV- KOMİSYON GELİRLERİ 1399

A- Komisyon Gelirlerinin Kapsamı 1399

B- Komisyon Gelirlerine İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1399

V-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 1401

A- Konusu Kalmayan Karşılıkların Kapsamı 1401

B- Konusu kalmayan Karşılıklara İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1401

VI- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 1402

A- Menkul Kıymet Satış Karlarının Kapsamı 1402

B- Menkul Kıymet Satış Karlarına İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1402

VII- KAMBİYO KARLARI 1403

A- Kambiyo Karlarının Kapsamı 1403

B- Kambiyo Karlarına İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1403

VIII- REESKONT FAİZ GELİRLERİ 1405

A- Reeskont Faiz Gelirlerinin Kapsamı 1405

B- Reeskont Faiz Gelirlerine İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1405

IX- DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 1405

A- Diğer Olağan Gelir ve Karların Kapsamı 1405

B- Diğer Olağan Gelir ve Karlara İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürü 1405

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR

 

I- KOMİSYON GİDERLERİ 1406

A- Komisyon Giderlerinin Kapsamı 1406

B- Komisyon Giderlerine İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1406

II- KARŞILIK GİDERLERİ 1406

A- Karşılık Giderlerinin Kapsamı 1406

B- Karşılık Giderlerine İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1406

III- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 1407

A- Menkul Kıymet Satış Zararları 1407

B- Menkul Kıymet Satış Zararlarına İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1407

IV- KAMBİYO ZARARLARI 1407

A- Kambiyo Zararlarının Kapsamı 1407

B- Kambiyo Zararlarına İlişkin İç Kontrol Prosedürleri 1407

V- REESKONT FAİZ GİDERLERİ 1408

A- Reeskont Faiz Giderlerinin Kapsamı 1408

B- Reeskont Faiz Giderlerine İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1408

VI- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 1408

A- Diğer Olağanüstü Gider ve Zararların Kapsamı 1408

B- Diğer Olağanüstü Gider ve Zararlara İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1408

 

OTUZ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

FİNANSMAN GİDERLERİ

 

BİRİNCİ KISIM

KISA VADELİ FİNANSMAN GİDERLERİ

 

I- KISA VADELİ FİNANSMAN GİDERLERİNİN KAPSAMI 1411

II- KISA VADELİ FİNANSMAN GİDERLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1411

III- KISA VADELİ FİNANSMAN GİDERLERİNE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1413

 

İKİNCİ KISIM

UZUN VADELİ FİNANSMAN GİDERLERİ

 

I- UZUN VADELİ FİNANSMAN GİDERLERİNİN KAPSAMI 1417

II- UZUN VADELİ FİNANSMAN GİDERLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1418

 

OTUZ BEŞİNCİ BÖLÜM

OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR İLE

GİDER VE ZARARLAR

 

BİRİNCİ KISIM

OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

 

I- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 1421

A- Önceki Dönem Gelir ve Karlarının Kapsamı 1421

B- Önceki Dönem Gelir ve Karlarına İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1421

II- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 1422

A- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karların Kapsamı 1422

B- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlara İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1422

 

İKİNCİ KISIM

OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

 

I- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI 1422

A- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlarının Kapsamı 1422

B- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlarına İlişkin İç Kontrol Prosedürleri 1423

II- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI 1423

A- Önceki Dönem Gider ve Zararlarının Kapsamı 1423

B- Önceki Dönem Gider ve Zararlarına İlişkin İş Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1423

III- DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR 1424

A- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararların Kapsamı 1424

B- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlara İlişkin İç Kontrol ve Denetim Prosedürleri 1424

 

OTUZ ALTINCI BÖLÜM

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

 

BİRİNCİ KISIM

DÖNEM KARI VEYA ZARARI

 

I- DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABININ KAPSAMI 1427

II- DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABINA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1427

III- DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABINA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1428

1- Ticari Kar veya Zarar 1431

2- Ticari Kara İlave Edilecek İndirimler ve Giderler 1431

a- Satış İndirimleri 1431

i- Satıştan İadeler 1431

ii- Satış Iskontoları 1431

iii- Diğer İndirimler 1432

b- Satışların Maliyeti 1432

i- Satılan Mamuller Maliyeti 1432

ii- Satılan Ticari Mallar Maliyeti 1432

iii- Satılan Hizmet Maliyeti 1432

iv- Diğer Satışların Maliyeti 1432

c- Faaliyet Giderleri 1433

i- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1433

ii- Pazarlama ve Satış Giderleri 1433

iii- Genel Yönetim Giderleri 1433

d- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar 1433

i- Komisyon Giderleri 1434

ii- Karşılık Giderleri 1434

iii- Menkul Kıymet Satış Zararları 1434

iv- Kambiyo Zararları 1434

v- Reeskont Faiz Giderleri 1434

vi- Diğer Gider ve Zararlar 1434

e- Finansman Giderleri 1434

i- Kısa Vadeli Finansman Giderleri 1435

ii- Uzun Vadeli Finansman Giderleri 1435

f- Olağan Dışı Gider ve Zararlar 1435

i- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları 1435

ii- Önceki Dönem Gider ve Zararları 1435

iii- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 1435

3- Ticari Kardan İndirilecek Kazanç ve İratlar 1435

a- Brüt Satışlar 1436

b- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 1436

c- Olağandışı Gelir ve Karlar 1437

4- Bildirimin Üçüncü Bölümünün Doldurulması 1437

5- Mali Kar Yahut Zararın Hesaplanması 1438

6- Özellik Arz Eden Hususlar 1438

 

İKİNCİ KISIM

DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

 

I- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARININ KAPSAMI 1439

II- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARINA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1439

ÜÇÜNCÜ KISIM

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

I- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARININ KAPSAMI 1439

II- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARINA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1440

 

OTUZ YEDİNCİ BÖLÜM

ÜRETİM MALİYETLERİ VE MALİYET HESAPLARI

 

BİRİNCİ KISIM

MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI 1443

 

I- MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARININ KAPSAMI 1443

II- MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARINA İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1443

 

İKİNCİ KISIM

GENEL OLARAK MALİYET HESAPLARI

 

I- MALİYET BELİRLEME SİSTEMLERİ 1447

A- Fiili Maliyet Belirleme Sistemi 1449

B- Standart Maliyet Belirleme Sistemi 1449

II- MALİYET HESAPLARININ GENEL YAPISI 1452

III- GİDER HESAPLARI 1452

IV- FARK HESAPLARI 1453

V- YANSITMA HESAPLARI 1453

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

DİREKT İLK MADDE VE MALZEME HESAPLARI

 

I- DİREKT İLK MADDE VE MALZEME HESABININ KAPSAMI

II- DİREKT İLK MADDE VE MALZEME HESABINA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1454

III- DİREKT İLK MADDE VE MALZEME HESABINA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1458

A- Bilgisayar Uygulamaları 1459

B- Üretim Sürecine Sevk 1459

C- Maliyetlerin Oluşumu 1462

D- Defter Kayıt ve Belgeler 1463

E- Maliyet Analizleri 1463

F- Fire Analizleri 1464

G- Randıman Analizleri 1465

I- Fark Analizleri 1465

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

 

I- DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABININ KAPSAMI 1467

II- DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABINA İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1468

III- DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABINA İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1473

A- Bordrolar ve Muhasebe Yazılımları 1473

B- Üretim Süreci 1474

C- Maliyet Analizleri 1477

D- Randıman Analizleri 1477

E- Fark Analizleri 1477

 

BEŞİNCİ KISIM

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

 

I- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABININ KAPSAMI 1478

II- GENEL ÜRETİM GİDERLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1479

III- GENEL ÜRETİM GİDERLERİNE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1481

 

ALTINCI KISIM

HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİ

 

I- HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİNİN KAPSAMI 1482

II- HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1482

 

OTUZ SEKİZİNCİ BÖLÜM

FAALİYETLERE İLİŞKİN MALİYET HESAPLARI

 

BİRİNCİ KISIM

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

 

I- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİNİN KAPSAMI 1487

II- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1488

III- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİNE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1489

 

İKİNCİ KISIM

PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 1491

 

I- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİNİN KAPSAMI 1491

II- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1492

III- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİNE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1494

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

 

I- GENEL YÖNETİM GİDERLERİNİN KAPSAMI 1495

II- GENEL YÖNETİM GİDERLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL PROSEDÜRLERİ 1496

III- GENEL YÖNETİM GİDERLERİNE İLİŞKİN DENETİM PROSEDÜRLERİ 1497

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

FİNANSMAN GİDERLERİ

 

I- FİNANSMAN GİDERLERİNİN KAPSAMI 1499

II- FİNANSMAN GİDERLERİNE İLİŞKİN İÇ KONTROL VE DENETİM PROSEDÜRLERİ 1499

 

OTUZ DOKUZUNCU BÖLÜM

7/B SEÇENEĞİ MALİYET HESAPLAR

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL OLARAK 7/B SEÇENEĞİ MALİYET HESAPLARI 1503

 

İKİNCİ KISIM

7/B SEÇENEĞİ MALİYET HESAPLARI

 

I- İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 1504

II- İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 1505

III- MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 1505

IV- DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 1506

V- ÇEŞİTLİ GİDERLER 1506

VI- VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 1506

VII- AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI 1506

VIII- FİNANSMAN GİDERLERİ 1507

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

MALİYET DAĞITIMLARI VE FONKSİYONLARINA DÖNÜŞTÜRME

 

KIRKINCI BÖLÜM

RAPORLAMA VE RAPOR ÖRNEKLERİ

 

BİRİNCİ KISIM

DENETİM SONRASI İŞLEMLER, MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE RAPORLAMA STANDARTLARI 1511

 

I- DENETİM SONRASI İŞLEMLER 1511

A- Son Kontroller ve Karşılaştırmalar 1511

B- Son İşlemlerin Belirlenmesi 1512

C- Denetim Düzeltmeleri 1512

D- Hesapların Gözden Geçirilmesi 1513

E- Belgelerin İadesi 1513

F- Çalışma Kağıtlarının Gözden Geçirilmesi 1513

G- Bulguların Değerlendirilmesi 1514

H- Göz Önünde Tutulacak Hususlar 1514

1- Denetim Raporunun Kesinleşmesinden Önce Ortaya Çıkan İşlemler 1514

2- Denetim Raporunun Kesinleşmesinden Sonra Ortaya Çıkan İşlemler 1515

3- Ortaya Çıkan İşlemlerin Mali Tablolara ve Denetim Raporuna Etkisi 1515

4- Çalışma Kağıtları ve Denetlenen İşletmeye İlişkin Defter ve Belgeler 1517

5- Diğer Hususlar 1518

II- MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ 1518

III- RAPORLAMA STANDARTLARI 1526

 

İKİNCİ KISIM

İÇ DENETİMDE RAPORLAMA

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

BAĞIMSIZ DENETİMDE RAPORLAMA

 

I- OLUMLU GÖRÜŞ İÇEREN RAPORLAR 1538

II- OLUMSUZ GÖRÜŞ İÇEREN RAPORLAR 1539

III- ŞARTLI GÖRÜŞ İÇEREN RAPORLAR 1540

IV- GÖRÜŞ BİLDİRMEME HALİNDE RAPOR FORMU 1541

V- MENKUL KIYMETLER YATIRIM FOMLARI İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ İÇEREN RAPOR FORMU 1542

VI- SINIRLI DENETİM ÇALIŞMASI SONUCU DÜZENLENECEK RAPOR FORMU 1543

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE YAPILACAK DENETİMLERDE RAPORLAMA

 

A- Katma Değer Vergisi İade Raporu 1548

1- Katma Değer Vergisi Kanununun 11’inci Maddesi Kapsamındaki İşlemler 1548

2- Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesinin (a) ve (b) Bentleri Kapsamındaki İşlemler 1554

3- Katma Değer Vergisi Kanununun 29’uncu Maddesi Kapsamındaki İşlemler 1558

4- Katma Değer Vergisi Kanununun 14'üncü Maddesi Kapsamındaki İşlemler 1561

B- Yeniden Değerleme ve Değer Artış Fonlarının Sermayeye İlavesi hakkında Düzenlenecek Rapor 1564

C- Vakıflar ve Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kurumlarının Vergi Muafiyetine İlişkin Rapor 1570

D- Yatırım İndirimine İlişkin Düzenlenecek Rapor 1573

E- Yeminli Mali Müşavir Tam Tasdik Raporu 1579

F- BANKALAR KANUNUN’UN 46 NCI MADDESİNE GÖRE BANKALARCA KREDİ MÜŞTERİLERİNDEN ALINACAK HESAP DURUMU BELGESİ VE EKİ BİLANÇO VE KAR VE ZARAR CETVELİ İLE MALİ AÇIKLAYICI NOTLARIN TASDİKİNE İLİŞKİN RAPORUN DÜZENLENME ESASLARI 1583

G- Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarına İlişkim Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu 1587

 

KIRKBİRİNCİ BÖLÜM

DENETİMDE

İSTATİSTİKİ YÖNTEMLERİN KULLANILMASI

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL OLARAK DENETİMDE İSTATİSTİKİ ÖRNEKLEMENİN KULLANILMASI

 

I- GENEL OLARAK ÖRNEKLEME YÖNTEMİ VE DENETİM İŞLEMLERİ 1595

A- Örnekleme Yönteminin Amacı, Tanımı ve Kapsamı 1595

B- Örnekleme Yöntemi ve İç Kontrol Sistemi İlişkisi 1596

C- Örnekleme Yöntemi ve Planlama 1596

D- Planlama 1597

1- Tanımlama ve Amaç 1597

2- Kaynak 1598

3- Örnekleme Yönteminin Seçimi 1598

4- Örnek Büyüklüğü 1598

5- Örnekleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi 1599

II- ÖRNEKLEME YÖNTEMİNE BAŞVURULMASININ NEDENLERİ 1599

A- Ana Kütle Büyüklüğü 1599

B- Kaynak Sınırları 1599

C- Zaman Sınırları 1600

D- Denetim Gücü Sınırları 1600

E- Fayda/Maliyet Analizi 1600

III- ÖRNEKLEME YÖNTEMİNİN TAŞIDIĞI RİSKLER 1600

A- Örnek Seçiminde Yapılacak Hatalar 1600

B- Amacın Tespitinde Yapılacak Hatalar 1601

C- Örnekleme Yönteminin Seçiminde Yapılacak Hatalar 1601

D- Araçlarda Yapılacak Hatalar 1601

E- Yorumlama ve Değerlendirmelerde Yapılacak Hatalar 1601

1- Yorum Hataları 1602

2- İşlem Hataları 1602

3- Uygulama Hataları 1602

4- Tecrübe ve Bilgi Yetersizliğinden Kaynaklanan Hatalar 1602

IV- ÖRNEKLEME YÖNTEMİNİN BAŞARISI VE DAYANDIĞI VARSAYIMLAR 1602

A- Muhakeme Yeteneği 1603

B- Örnek Sayısı 1603

C- Yinelenmeyen İşlemler 1603

D- Sonuçların Kesinliği 1603

 

İKİNCİ KISIM

İSTATİSTİKİ ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

 

I- GENEL OLARAK İSTATİSTİKİ ÖRNEKLEME 1603

II- TESADÜFİ ÖRNEKLEME YÖNTEMİ 1604

III- KARARLI ÖRNEKLEME 1604

IV- TABAKALI ÖRNEKLEME 1605

V- KOTA ÖRNEKLEMESİ 1606

VI- SİSTEMATİK ÖRNEKLEME 1607

VII- KÜME ÖRNEKLEMESİ 1609

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

ÖRNEK BÜYÜKLÜĞÜ VE STANDART HATALAR

 

I- EN UYGUN ÖRNEK BÜYÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ 1609

II- STANDART HATALAR 1610

A- Sistematik Hatalar 1610

B- Tesadüfi Hatalar 1610

 

<BAŞA DÖN>