Kitapların Büyük Resimleri için kitaplar üzerinde tıklayın

 

 

 

 

Finansal Muhasebe
Şirketler Muhasebesi
Maliyet Muhasebesi
Dönemsonu İşlemleri
Ticari Kardan Mali Kara Geçiş
Kayıt ve Belge Düzeni
Temel Mali Tablolar
Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları

Vergi Muhasebesi

Vergi Kanunları Gereğince Yapılması Gereken İşlemler

Vergi Kanunları ve Diğer Kanunlarla Bağlantılar
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri
Eta, Likom, Linl, Logo, Mega ve Mikro Muhasebe Programlarına İlişkin Açıklamalar
Türkiye Muhasebe Standartları
İçindekiler Monografi ve Yüzlerce Örnek
 
 
 

 

Dönemsonu İşlemleri

Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve ticari karın tespiti ile ilgili dönem sonu işlemleri

Mali mevzuat gereğince yapılması gerekli dönemsonu işlemleri
Mali mevzuat ile ilgili olarak ortaya çıkan farklılık ve çelişkilerin uyumlaştırılması
Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması
Tek Düzen Muhasebe Sistemi gereğince mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması
Mali mevzuat hükümleri gereğince mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması
Temel Mali Tablolar
Bilanço
Gelir Tablosu
Ek Mali Tablolar
Satışların Maliyeti Tablosu
Fon Akım Tablosu
Nakit Akım Tablosu
Kar Dağıtım Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Finansal Analiz ve Yorumu
Denetçi açısından
Yönetici açısından
Yatırımcı açısından
İşletme ile ilgili diğer kesimler açısından
Örnek ve Monografiler
Herbir hesap, mali tablo kalemi ve mali tablolara ilişkin geniş açıklama bol örnek, uygulama ve monografiler
Bilgisayar Uygulamaları
Bilgisayar muhasebe yazılımlarında mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması
Bilgisayar muhasebe yazılımlarında finansal analiz
İçindekiler Eta, Likom, Link, Logo, Mega, Mikro
 
 
 

 

Yeminli Mali Müşavirlerce Yapılacak Tüm Denetimler

Bağımsız Muhasebe Denetimi

İç Denetim
Raporlama
Mali Mevzuat Hükümleri
SPK Mevzuatı Hükümleri
SM, SMM ve YMM Mevzuatı Hükümleri

Yönetim Danışmanlığı

Denetim Standartları

Denetim Yöntem ve Teknikleri
Çağdaş Yöntem ve Teknikler
Bilgisayar Destekli Denetim
Bilgisayarla Denetime İlişkin Geniş Açıklama ve Örnekler
İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi
İşletme Değerlendirmeleri
Ayrı Ayrı Her Bir Hesaba İlişkin İç Kontrol ve Denetim Standartları
İçindekiler Geniş Açıklama ve Bol Örnek
 
Yatırımları Teşvik
İhracatı Teşvik
Turizmi Teşvik
Yabancı Sermayeyi Teşvik
Teşvik Fonları
Turtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Teşviki
Teşvik Uygulama Esasları
    Teşvik süresince teşvik unsurlarından nasıl yararlanılacağı, teşvik uygulamasına ilişlkin usul ve esaslar

Teşvik Başvuru Esasları

 

 

Teşvikler için hangi bilgi ve belgelerle nerelere ve nasıl müracaat edileceği, müracaata ilişkin usul ve esaslar
Teşvik Unsurlarının Muhasebeleştirilmesi
    Yararlanılan teşvik unsurlarının nasıl muhasebeleştirileceği

İçindekiler